Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

Nämnden ansvarar för att med utgångspunkt från fullmäktiges riktlinjer samt regler i plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen med tillhörande lagstöd inom verksamhetsområdet pröva frågor om anmälningar/ansökningar till bygglov, enskilda avloppsanläggningar, strandskydd m.m. Nämnden ska även utföra fortlöpande tillsyn av regelefterlevnaden inom området.

Some description

Måluppfyllelse

   

Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 Inflytande och dialog

Tillgängligheten till myndigheten, exempelvis via telefon, ska öka

 

Målet om en ökad tillgänglighet bedöms vara uppfyllt där samtliga telefoner inom verksamheten ska vara öppna under kontorstid, där minst 90 procent av samtalen besvaras.


Some description

Det ska vara enkelt för medborgarna att söka lov och tillstånd

 

Målet för 2014 har varit att genomföra en webbenkät för att få synpunkter om hur tydlig nämndens information på hemsidan är. Denna har av tekniska skäl inte kunnat genomföras.


Some description

 Resurshushållning

Alla fastigheter i Värmdö kommun ska ha godkända avlopp 2020

 

En handlingsplan har tagits fram för att nå målsättningen om godkända avlopp till år 2020, vilket innebär att cirka 1 200 avlopp bör inventeras årligen. Denna målsättning har inte uppnåtts under 2014.


Some description

Enklare bygglov ska kunna beviljas samma dag som ansökan görs

 

I mars 2014 infördes så kallade expresslov, vilket innebär att ärenden under vissa förutsättningar kan avgöras samma dag som de lämnas in. Under året har 187 ärenden handlagts på mindre än en dag, vilket är fler än föregående år och överstiger målvärdet.


Some description


Ekonomiskt resultat


Drift
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar vid årets slut ett överskott om 2,8 mnkr. Nämnden redovisar totalt ett intäktsöverskott om 4,5 mnkr, vilket främst hänförs till ett antal omfattande byggärenden samt högre produktion inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Intäktsöverskottet förklaras även av att budgeten på intäktssidan ej har justerats i samband med höjning av byggtaxan samt timtaxan för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, enligt KF beslut.
På kostnadssidan redovisar nämnden ett budgetunderskott om 1,7 mnkr, vilket främst beror på högre skanningskostnader för digitalisering av bygg- och miljöarkiven.

Investeringar
Årets avsatta investeringsmedel om 150 tkr har utnyttjats för att delfinansiera en XRF-mätare till ett anskaffningsvärde på 359 tkr. Denna mätare har många olika användningsområden och kommer att förbättra och underlätta tillsynen vad gäller hälso- och miljöskydd. Den används bl a vid undersökning av förorenad mark. Genom att göra många mätningar kan man mer selektivt skicka relevanta jordprover till labb för analys.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• Som en del i kommunens mål om att kunna ge en webbaserad service innan utgången av 2015 krävs att arkivhandlingar kan hanteras digitalt. Bygg- och miljöarkivet har skickats för inskanning och blev klar vid årsskiftet. Syftet med att digitalisera arkiven har varit att på sikt skapa en transparent webbaserad myndighet samt att frigöra utrymme i kommunens lokaler.
• Under september 2014 lanserades ytterligare en E-tjänst som avser ansökan om förhandsbesked. Ambitionen är att kontoret även ska kunna leverera E-tjänst för bygglov, enskild avloppsanläggning och strandskydd under 2015.
• Kontorets tillgänglighet är hög eftersom att samtliga medarbetare har öppna telefoner. Många samtal går numera via kommunens kontaktcenter. Bygg- och miljökontoret bedriver ett proaktivt informations- och servicearbete genom en mängd aktiviteter såsom frukostseminarier med företag, mässor mm. En serviceundersökning har gjorts i kommunen under december månad 2014. Undersökningen omfattar tillgänglighet, telefoni, information, intresse och engagemang, bemötande, svarstider, medelsvarstid, svar på frågan inom två arbetsdagar samt avsändare. Generellt kan sägas att bygg- och miljökontorets service har förbättrats, alternativt haft en fortsatt hög nivå i större delen av mätpunkterna.
• I syfte att kunna bemöta den ökade efterfrågan som finns inom nämndens verksamhetsområde har bygg- och miljökontoret möjliggjort drop-in på torsdagar mellan kl 14.00–19.00, där sökanden ges möjlighet att träffa bygg-, strandskydds- och avloppshandläggare. Under 2014 har 1273 besökare tagits emot.

Some descriptionNyckeltal

Nyckeltalet Överprövade ärenden visar hur stor andel av nämndens beslut som ändras av överinstanserna alternativt blir återförvisade eller återkallade.
Nämndens beslut ändras av olika anledningar såsom felaktig bedömning, formaliafel, återförvisning till nämnden mm. När ett ärende återförvisas kan det vara så att en fastighetsägare har gjort någonting olovligt men i överprövningsprocessen inkommit med en ansökan i efterhand.
Handläggningstiderna inom miljöskydd är under sju veckor. Genomsnittlig tid för bygglov är fyra veckor och för strandskydd sju veckor. Avlopp har fem veckors handläggningstid och livsmedel mindre än en vecka.