Finansieringsnämnd för äldreomsorg

Finansieringsnämnden för äldreomsorg ansvarar för att fullfölja kommunens uppgifter, inklusive myndighetsutövning, för stöd till äldre. Verksamheten regleras bl a av socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårdslagen.
Nämnden ska sätta mål och genom systematisk uppföljning tillse att medborgarna får god kvalitet inom äldreomsorgen. Nämnden är finansieringsnämnd, ansvarar för kundval och är myndighetsnämnd inom äldreomsorgen. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av verksamheter i kommunen, privat-, förenings- och kommunalt drivna.

Some description

Måluppfyllelse

   

Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 Omsorg och trygghet

 

 

 

Den enskilde ska få insatser med hög personalkontinuitet

 

De underliggande indikatorer som mäts inom ramen för effektmålet uppvisar olika trender samt även stora skillnader mellan olika utförare inom exempelvis hemtjänstverksamhet. Inga större förändringar finns i resultaten jämfört med föregående år. Personalkontinuiteten inom hemtjänsten har försämrats något, men är högre än genomsnittet i riket.


Some description

Den enskilde och dennes anhörige ska få gott och respektfullt bemötande

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt, då målsättningar inom hemtjänstverksamheten har uppnåtts medan utfallen avseende särskilt boende inte når angivna målvärden.


Some description

Den enskilde ska erbjudas god mat och trivsam måltidsmiljö

 

Enkätundersökningar visar att andelen som är nöjda med maten har förbättrats jämfört med föregående år. Dock är målsättningarna inte uppnådda vad gäller mat inom särskilt boende och målet bedöms därmed vara delvis uppnått.


Some description


Ekonomiskt resultat

Drift
Nettokostnader för 2014 blev 22,6 mnkr högre än bokslutet året innan, vilket är 6,3 mnkr mer än budgeterat för 2014 och innebär ett underskott på 2,7 procent.
Fler antalet äldre i hemtjänst och särskilt boende över året än prognostiserats.
Finansieringsnämnden för äldre redovisar ett underskott om -6,3 mnkr fördelat på -4,2 mnkr på ordinärt boende och -3,2 mnkr på särskilt boende. Överskott på övriga kostnader äldre 0,8 mnkr samt överskott på resterande verksamheter 0,5 mnkr.
Vid årets första uppföljning, BUP 1, justerades prognosen för ett ökat antal äldre kommuninvånare enligt befolkningsprognosen från april. Vilket bidrog till att finansiera det ökade kostnaderna inom särskilt boende med ett tillskott till nämndens budget om 11,5 mnkr.
År 2014 var andelen äldre (från 65 år) 16 procent eller drygt 6500 personer av Värmdös invånare. Prognosen för de kommande åren är att andelen äldre av kommunens befolkning kommer att öka till närmare 20 procent.
Per sista december har vi 365 personer med beviljade hemtjänstinsatser. Vilket är ökning med 28 personer jämfört med sista december 2013 (337). Ökningen av antalet äldre som har beviljade hemtjänstinsatser är en naturlig följd av antalet äldre ökat i kommunen. Tidigare har nivån varit 40 timmar/månad per person och fr o m juli - dec 2014 har vi en nivå om 43 timmar/månad. En ökning av beviljade timmar per person om 3 timmar/månad.
I slutet av 2013 initierades en genomgång av samtliga särskilda boenden efter att man uppmärksammat att vårdnivåerna inte justerats efter behov. Detta medförde ökade kostnader för finansieringsnämnden om ca 6,0 mnkr.
En ny sammanställning har gjorts på vårdnivåerna på samtliga särskilda boenden och analysen av detta är att genomsnittet på totalen ligger på samma nivå per sista september jämfört med den genomgång av vårdnivåerna som gjordes i början av året. Sedan förekommer den vissa förändringar på enstaka vårdboende då det omsätts en del äldre.

Investeringar
Budgetmedlen för 2014 som ej använts bör ombudgeteras för 2015.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• En översyn har genomförts avseende ersättningsmodellen för personer boende i särskilt boende. Granskningen konstaterade att de genomsnittliga vårdnivåerna över tid är konstanta vilket innebär att befintligt system med olika vårdnivåer är överflödigt.
• Den nya ersättningsmodellen som gäller från 2015 innebär att vårddygnsersättningen ersätter boendeplatserna demens eller somatisk inriktning. Med den nya vårddygnsersättningen frigörs resurser från vårdmätningsarbetet som
istället kan användas till för individuella samt verksamhetsbaserade uppföljningar som säkerställer att bemanningen motsvarar kraven och att den enskildes behov tillgodoses.
• Avtalsuppföljningar har genomförts på utförare av hemtjänst i kommunen. Fokus har legat på att kontrollera att de enskilda fått de insatser som de beviljats och som utföraren fått ersättning för. Utifrån två modeller beroende på hur många kunder i Värmdö kommun som utföraren haft. Två utförare har påvisat så stora brister att avtalen hävts. Hos övriga utförare har kvaliteten generellt förbättras i jämförelse med föregående år. Dock kvarstår vissa utvecklingsområden. Dessutom har större avtalsuppföljningar gjorts på Djuröhemmet och Ljung.
• Införandet av LOV inom särskilt boende har utretts med hjälp av statliga stimulansmedel om 0,4 mnkr. Nämnden beslutade att avvakta med beslut om ett eventuellt införande.
• Nämnden har antagit förfrågningsunderlagen inför upphandling av drift av särskilt boende vid Slottsovalen och Ljung. Nuvarande avtal löper ut under 2015.
• Nämnden har beslutat att hemställa hos kommunstyrelsen om förslag på preliminärt hyreskontrakt i Brunn (Pilhamn). Då det finns ett behov att skynda på processen för ett nytt särskilt boende.
• Föreningen Guldkanten har beviljats förstärkt verksamhetsstöd för 2014 för utvidgande av verksamheten.
• Nämnden har beslutat om att införa en ny modell för handläggning av biståndshandläggning enligt ÄBIC, äldres behov i centrum.
• Nämnden har antagit riktlinjer för parboende i särskilt boende.
• En matglädjetävling har genomförts inom särskilt boende i syfte att öka matglädjen för de boende samt stimulera nytänkande inom området mat och måltider.
• Under hösten 2014 har det nya verksamhetssystemet Combine tagits i bruk.

Some description