Finansieringsnämnd för utbildning

Nämnden ska sätta mål och genom systematisk uppföljning tillse att medborgarna får god information om kvalitet inom verksamheterna. Nämnden är finansieringsnämnd, ansvarar för kundval, för viss myndighetsutövning och svarar i begränsad utsträckning för utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av verksamheter i kommunen; privat-, förenings- och kommunalt drivna.

Some description

Måluppfyllelse

   

Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 Inflytande och dialog

Medborgarna ska ges möjlighet till kännedom om de olika enheternas verksamheter

 

Mål för 2014 har varit att på ett överskådligt sätt kunna informera medborgare om enheternas verksamheter. Målet bedöms vara uppfyllt då en jämförelsetjänst publicerats på kommunens hemsida där enheternas resultat kan jämföras liksom förskolors och skolors pedagogiska inriktningar.


Some description

Medborgarna ska få ökade möjligheter att välja bland fler aktörer, med olika pedagogiska inriktningar, när de väljer förskola och skola

 

En ny aktör har tillkommit inom förskoleområdet och målet bedöms därmed vara uppfyllt för 2014.


Some description

 Omsorg och trygghet

Barns och elevers trivsel och välmående i alla Värmdös förskolor och skolor, i Värmdö kommun, ska öka

 

Andelen elever i årskurs 5 samt vårdnadshavare inom förskolan som uppger att de trivs inom verksamheten har ökat jämfört med föregående år. En försämring med fem procentenheter, till 66 procent, har skett för elever i årskurs 8. Inom målet mäts även andel ärenden om ogiltig frånvaro samt anmälda ärenden om trakasserier eller kränkningar. Antalet ärenden har ökat under 2014, men utfallet bedöms inte vara helt tillförlitligt. 


Some description

 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Barns och elevers utveckling och kunskaper ska öka

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt för 2014 då endast ett av de underliggande måtten, meritvärde i årskurs 9, uppvisar en förbättring jämfört med föregående år. Tre av de mått som har lägre värden under året har dock försämrats från tidigare höga nivåer.


Some description

Värmdö ska vara en av fem bästa skolkommuner i länet

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt då Värmdös placering i länet är nio.


Some description


Ekonomiskt resultat

Drift
Nämndens nettokostnader uppgår till 1 034,4 mnkr och visar överskott mot budget med 18,5 mnkr, vilket motsvarar 1,8 procent av årets budget. Överskottet förklaras huvudsakligen av att antalet barn/elever varit färre än budgeterat, volymavvikelserna uppgår till 11,6 mnkr. Av överskottet för förskola och barnomsorg, 5,7 mnkr, förklaras 1,9 mnkr av lägre skolpengskostnader än budget beroende på att antalet barn under
året uppgick till 2 541, vilket är 9 färre än budget. Dessutom visar även barnomsorg på obekväm tid, externa placeringar och tilläggsbelopp överskott på grund av volymavvikelser, sammanlagt 2,1 mnkr.
Överskottet mot budget på 3,2 mnkr för skolpengskostnader för grundskola beror på att utfallet för totalt antal elever uppgår till 5 941 elever vilket är 31 elever färre än budget och utfallet för antal elever i fritidshem uppgår till 3 103 elever vilket är 42 elever fler än budget. Skolskjutskostnaderna visar ett överskott med 2,5 mnkr främst beroende på en gynnsam vintersäsong under året.
Även programpengen för gymnasieskola redovisar ett överskott, 2,8 mnkr, det totala antalet elever uppgick till 1 526 elever vilket är 17 färre än budget. Dessutom visar kostnader för elever i gymnasiesärskola och SFI överskott om sammanlagt 1,3 mnkr beroende på att antalet elever varit färre än budget.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• En ny förskola i Västra Mörtnäs är beslutad och en fristående anordnare, Snickarbarnens Förskola AB, är utsedd. Förskolan ska ha plats för cirka 100 barn.
• En barn- och elevantalsprognos avseende förskola och grundskola har tagits fram för att ge kommunen ett planeringsunderlag som ger en tydlig bild över förväntat elevantal per skola under en prognosperiod fram till och med 2023.
• Skolvalet som e-tjänst har implementerats och genomfördes till årets skolval.
• Samtliga kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun har tecknat nytt samverkansavtal om gymnasieskolan. Precis som tidigare ger det alla 16-åringar tillgång till ett brett utbud där man söker och antas på lika villkor till samtliga nationella program och skolor inom samverkansområdet. I avtalet ingår också fastställda programpriser samt införande av strukturtillägg med syfte att utjämna skillnader mellan skolor utifrån elevers olika förutsättningar.

Some description

Nyckeltal

Antalet barn i förskola/familjedaghem har minskat med 37 jämfört med förra året och uppgår till 2 541. 77 procent av barnen går i Värmdös kommunala verksamhet och 23 procent går i fristående verksamhet.
Antalet grundskoleelever fortsätter att öka och uppgår till 5 941. Det är en ökning med 105 jämfört med förra året. 2014 gick 75 procent av grundskoleeleverna i Värmdös kommunala skolor, 23 procent gick i friskolor och 2 procent gick i kommunal skola i annan kommun. Andelen elever som gick i Värmdös kommunala skolor är därmed oförändrad jämfört med 2013.
Det totala antalet elever i vuxenutbildning har ökat jämfört med föregående år. Andelen elever som studerar hos CAS (Centrum för arbete och studier) har dock minskat och uppgår till 62 procent.