Framtidens Gustavsberg

De spännande industrihistoriska miljöerna i centrala Gustavsberg ska utvecklas till en unik och trivsam boendemiljö. Cirka 2 400 nya bostäder kommer att skapas tillsammans med nya parker med promenadstråk som binder samman och kompletterar orten.

Some description

Projektet har delats upp i ett antal olika delområden vilka består av Fabriksstaden, Centrum, Kvarnbergs-
terassen, Vattentornsberget, Strandvik, Gustavsbergs hamn, Mariagatan och Idrottsparken. Ett särskilt politisk utskott under kommunstyrelsen, Gustavsbergsutskottet har verkat för att visioner och inriktning för utvecklingen av orten realiseras genom de olika planerna. I två av delområdena; Fabriksstaden (Porslinskvarteren) och Mariaterrassen har utbyggnaden påbörjats. Parallellt pågår detaljplanering eller utredningsarbete inför start av detaljplanearbete för övriga delområden.
I Porslinskvarteren där ca 1 500 lägenheter kommer att byggas, påbörjas omdaningen av Gustavsberg till en av regionens mest attraktiva boendemiljöer. Detaljplanen vann laga kraft sommaren 2013. Under året har kommunen arbetat med att genomföra fastighetsregleringar, köp och försäljning av fastigheter samt uppföljning av miljöprogram och gestaltningsprogram. Fyra kvarter för hyresrätter har anvisats till långsiktiga hyresförvaltare under året. Under 2014 påbörjades utbyggnaden av den första etappen av de kommunala anläggningarna i området så som ledningsomläggningar och anordnandet av gator. Underlag för upphandling av entreprenör för utbyggnad av kommunala gator och parker har utarbetats för den andra etappen inför start av utbyggnad under våren 2015. Detta har skett i ett nära samarbete med byggherrar, allt för att visionerna ska kunna bli verklighet.  Flera av byggherrarna har ansökt och beviljats bygglov och även kommit igång med byggnationen av bostäder i området och den första inflyttningen väntas under 2015. Bygget av 20 lägenheter på Mariaterrasen påbörjades 2013 och majoriteten av bostäderna blev färdigställda 2014.
Under året tecknades avtal med byggherrarna i Porslinskvarteren kring en gemensam kommunikationsstrategi med syfte att ge en samlad bild utåt av projektet och vilka fördelar orten har att erbjuda. Gemensamma aktiviteter har bland annat bestått av en gemensam hemsida som lanserats under året, en gemensam skylt och annonsering.
Under 2014 har en masterplan för Centrumdalen tagits fram och redovisats löpande för kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott. Centrumdalen omfattar ett område där sedan tidigare tre detaljplaner har startats: Centrum, Kvarnbergsterrassen och Idrottsparken. Arbetet med detaljplanerna inom Centrumdalen har kommit olika långt men gemensamt för dem alla är att förutsättningar vad gäller bland annat trafik, bebyggelse, park och ägarförhållanden har ändrats sedan detaljplanearbetena startades och att detaljplanearbetena därför avstannat. Det har således uppkommit ett behov att åter ta ett samlat grepp på dessa tre områden och beskriva helheten, d v s vad det är som ska uppnås med utvecklingen i Centrumdalen för att uppnå en god bebyggd miljö. Inom ramen för arbetet med masterplanen har bebyggelsestruktur och exploatering på kommunal mark studerats samt ett antal tekniska utredningar genomförts för att kunna lägga fram förslag till utveckling för området inför kommande detaljplanearbete.
Detaljplanearbetet för Stallet i anslutning till Porslinskvarteren har fortsatt och ett antagande väntas under nästa år. Detaljplanearbetet för Strandvik som syftar till att komplettera den vackra och omtyckta platsen norr om Farstaviken med bostäder, att tillgängliggöra parken för allmänheten samt att utveckla båtlivet stoppades på grund av förändringar i planförutsättningarna under våren 2014. Arbetet väntas kunna återupptas och detaljplanen antas under 2015.  
De stora satsningar som pågår inom projektet ska leda till att Gustavsberg blir en modernare tätort, där bland annat det fina läget vid havsviken, de gamla bruksmiljöerna och utbudet av idrott, natur, rekreation och kultur i närområdet ska utvecklas och förädlas.