Kommunfullmäktige med flera

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. Fullmäktige anger mål och riktlinjer för verksamheten, beslutar om nämndernas organisation och verksamhetsformer, budget, taxor, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Some description


Ekonomiskt resultat

Drift
Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m fl redovisar vid årets slut ett resultat i nivå med budget.

Årets viktiga händelser och beslut

• I oktober fattades beslut om ny nämndorganisation från och med mandatperioden 2015-2018. Kommunfullmäktige beslutade att följande nämnder ska finnas i Värmdö kommun: kommunstyrelse, utbildningsnämnd, teknisk nämnd, bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd, socialnämnd, vård- och omsorgsnämnd, näringslivsnämnd, kultur- och fritidsnämnd, överförmyndarnämnd samt valnämnd.
• Under 2014 togs beslut om förändring av avtal med Migrationsverket om antalet platser för ensamkommande barn och nyanlända. För ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd utökades antalet platser till 50. Därtill tecknades överenskommelse om nio boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn och överenskommelse om mottagande av 7-22 nyanlända.
• Allmänhetens frågestund genomfördes vid två av kommunfullmäktiges sammanträden år 2014. Under 2014 ställdes fem frågor av medborgare.
• En grönstrukturplan antogs av kommunfullmäktige i mars 2014. Planen definierar Gustavsbergs gröna karaktärer, viktiga stråk och barriärer inom grönområden. Grönstrukturplanen knyter an till Värmdö kommuns översiktsplan för år 2012-2030 där ett mål är att gröna kilar och värdekärnor ska bibehållas för att öka natur- och rekreationsvärden.
• Under 2014 inlämnades 24 motioner till kommunfullmäktige. 18 motioner behandlades av kommunfullmäktige under samma tidsperiod. Fyra motioner drogs tillbaka.