Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet och ansvar bland annat för kommunens ekonomi, central förvaltning och planering.

Some description

Måluppfyllelse

   

Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 Inflytande och dialog

Medborgarna ska få ökad tillgänglighet och förbättrad service

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt, då underliggande mått har olika trender. Tillgängligheten och bemötandet via telefon har ökat jämfört med föregående års mätning och ligger högre än riksgenomsnittet. Tillgänglighet via e-post samt medborgarnas bedömning av kommunal verksamhet är i nivå med föregående års mätning, dock är resultaten sämre än riksgenomsnittet.


Some description

Medborgarna, särskilt ungdomar, ska ha möjlighet till insyn, delaktighet och inflytande

 

Utfallen på underliggande indikatorer är i nivå med föregående års mätningar. Medborgarnas upplevda möjlighet till insyn och information i kommunen är i nivå med 2013, men lägre än riksgenomsnittet. En mätning av kommunens webbinformation är dock Värmdö bättre än genomsnittet, vilket gör att målet sammantaget bedöms vara delvis uppnått.


Some description

 Omsorg och trygghet

Medborgarna ska känna trygghet

 

I underliggande mätningar, vilka sker inom ramen för SCB:s medborgarundersökning och SKL:s Öppna jämförelser, är Värmdö kommuns resultat såväl bättre än rikets genomsnitt som resultatet i kommunen för 2013.


Some description

 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Antalet arbetsplatser i kommunen ska öka genom fler företag och stärkt besöksnäring

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt då underliggande mått har bra resultat. Nyföretagsamheten i kommunen har minskat något jämfört med föregående år, dock från en hög nivå och Värmdö är alltjämt placerat på plats åtta i riket.


Some description

 Hållbar utveckling

Klimatpåverkan ska minska

 

Målet bedöms vara uppfyllt då samtliga underliggande mått har förbättrats jämfört med 2013 då andelen ekologiska livsmedel, förnyelsebar energi och miljöbilar inom kommunorganisationen har ökat.


Some description

 Ledarskap och medarbetarskap

Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

  Sjukfrånvaron är en underliggande indikator till målet, vilken har ökat under 2014. Dock gör en positiv utvecklingstrend samt aktiviteter inom målet om att utgöra en attraktiv arbetsgivare i övrigt att målet sammantaget bedöms vara delvis uppnått.
Some description

 Resurshushållning

Värmdö kommun ska ha en stabil ekonomi

 

Fem mått är kopplade till målet om en stabil ekonomi. Resultaten uppvisar olika trender och förändringarna är i flertalet fall endast marginella. Driftsresultatet har försämrats, dock främst beroende på avsaknad av engångsposter, men kvarstår inom ramen för satt målvärde.


Some description


Ekonomiskt resultat

Drift
Kommunstyrelsen redovisar år 2014 en sammantagen nettokostnad på 98,3 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om 17,3 mnkr. Budgetöverskottet förklaras främst av ej förbrukade projektmedel om totalt ca 13,9 mnkr, Vidare blev kapitalkostnaderna ca 9 mnkr lägre än budgeterat, beroende på att en del investeringar stängts senare än beräknat samt förändrad redovisningsprincip, nämligen tillämpning av komponentavskrivning K3-reglerna. Oförbrukade projektmedel avser framförallt medel för E-handel, medfinansiering av bredbandssatsningar samt medel för genomförande av besökscentrum i Ekobacken.

Some description

Investeringar
Kommunstyrelsens investeringar under 2014 uppgår till 144 mnkr. Årets budget uppgår till 517 mnkr varav 191 mnkr kommer från 2013 års oförbrukade medel. Kvar av årets budget per 31 december fanns 349 mnkr. Kvarvarande medel vid årets slut kommer framförallt från pågående projekt som pågår under flera år och kvarvarande medel för dessa överförs till nästa år.
Bland årets större investeringar kan nämnas följande:
• Värmdö kommun har köpt ett nyckelfärdigt vindkraftverk Anläggningen uppfördes och driftsattes under 2014 i Sundsvall.
• Arbetet med att samla hela förvaltningens centrala administration i ett kommunhus i Skogsbo har pågått intensivt i flera år. Sista etappen i projektet var uppförandet av Värmdösalen som invigdes våren 2014.
• En förskola för 100 barn uppförs i Mölnvik och planeras vara klar i början av 2015.
• Projektering av en större ombyggnad och anpassning av Farstavikens skola (Kvarnbergsskolan) har pågått under 2014, byggstart beräknas till hösten 2015.
• Byggnation av gator och ledningar i Porslinskvarteren har fortsatt under 2014.
• Inköp av mark/fastigheter har genomförts för 28 mnkr varav 24 mnkr avser Ösby 1:40 (Centrumhuset) som rubriceras som exploateringsfastighet.

Årets viktiga händelser och beslut

• Planering påbörjades av uppförandet av ett upplevelsecenter och kulturhus i före detta hushållsporslinsfabriken i Gustavsbergs hamn. Bland tilltänkta verksamheter finns bibliotek, kulturskolor, ungkulturhuset Gurraberg, Gustavsbergs Porslinsmuseum samt Gustavsbergs konsthall.
• I samband med val till Europaparlamentet, i maj 2014, genomfördes även en kommunal folkomröstning om organisationen av de kommunala grundskolorna. 11 336 röstberättigade deltog i valet, varav 75 procent röstade ja på frågeställningen: ”Tycker du att kommunen ska ta fram en ny skolorganisation med berörda föräldrar, lärare och kommunens nämnder? Meningen är att den nya skolorganisationen ska förankras och beslutas med största möjliga majoritet.”
• Under 2014 fortsatte omvandlingen av hamnen. I juli gick kommunen ut med en inbjudan till markanvisning för tre kvarter inom Porslinskvarteren. Kommunstyrelsen fattade beslut om att godkänna markanvisningsavtal mellan kommunen och två byggherrar. Beslutet innebär att hyresbostäder kommer uppföras i tre kvarter med preliminär byggstart 2015/2016.
• Kommunstyrelsen beslutade att delta i det internationella nätverket Östersjöutmaningen. Nätverket fokuserar på vattenskydd och har som ambition att frivilligt hitta konkreta vattenskyddsåtgärder som överträffar det som anges i lagar eller krav i de egna verksamheterna.
• I november beslutade kommunstyrelsen att fastställa ny principorganisation för förvaltningen. Den nya organisationen består av fem sektorer: kultur- och utbildningssektorn, omsorgs- och välfärdssektorn, samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn, ekonomi- och uppföljningssektorn samt sektorn för administration, ledning och service.