Koncern Värmdö kommun

I slutet av år 2013 skapades en aktiebolagsrättslig koncern, därmed var 2014 det första hela verksam-hetsåret med denna koncern. Syftet är att förenkla, tydliggöra och stärka styrningen av bolagen. Moderbolag är Kommunhuset i Värmdö AB, som äger VärmdöBostäder AB, Värmdö Hamnar AB (med dotterbolaget Stavsnäs Vinterhamn AB), Gustavsbergsbadet AB och Gustavsbergs Porslins-museum AB. Koncernstrukturen visas i bild längre ned.

Kommunhuset i Värmdö AB

Kommunhuset i Värmdö AB äger och förvaltar aktier i aktiebolag som Värmdö kommun använder för sin verksamhet. Bolaget ska genom koncernbildningen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande. En nyemission genomfördes under året, därefter uppgår aktiekapitalet till 60 mnkr.
Årets resultat i bolaget uppgår till i närmaste 0, medan koncernen visar en sammanlagd vinst på 9,8 mnkr. Två av dotterbolagen, Gustavsbergsbadet och Gustavsbergs Porslinsmuseum, har erhållit driftbidrag från Värmdö kommun.

VärmdöBostäder AB

VärmdöBostäder AB äger och förvaltar fastigheter i Värmdö kommun, samtliga lägenheter och lokaler är upplåtna med hyresrätt. Bolaget arbetar för att erbjuda en god boendemiljö till rimliga kostnader. Aktiekapitalet uppgår till 25 mnkr. Årets resultat uppgår till 4,6 mnkr vilket är 3,7 mnkr bättre än 2013. Det förbättrade resultatet beror i huvudsak på lägre driftkostnader och högre intäkter.
Årets investeringar uppgår till 27,6 mnkr och består framför allt av nybyggnationsprojektet vid Västra Mörtnäs. Planeringsarbete för genomförande av ett antal ytterligare nybyggnationsprojekt pågår.

Värmdö Hamnar AB

Värmdö Hamnar AB äger, förvaltar och vidareutvecklar fastigheter och hamnanläggningar i Värmdö kommun och skall också utöva kommunens huvudmannaskap i hamnfrågor. Bolaget arrenderar ut mark för parkering, båtuppställning, gods- och sophantering. Bostäder och lokaler hyrs ut liksom båt- och kajplatser. Aktiekapitalet uppgår till 7,8 mnkr. Bolaget har under 2014 förvärvat Stavsnäs Vinterhamn AB och har därigenom förvärvat en strategiskt viktig fastighet och fått kontroll över hamnverksamheten i Stavsnäs.
Årets resultat uppgår till 1,9 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre än föregående år. Bolagets investeringar uppgår till 7,1 mnkr och avser främst pågående planarbete i Stavsnäs Vinterhamn.

Stavsnäs Vinterhamn AB

Stavsnäs Vinterhamn AB är ett helägt dotterföretag till Värmdö Hamnar AB. Bolaget gjorde ett resultat på 0,3 mnkr och investerade sammanlagt 0,2 mnkr.

Gustavsbergsbadet AB

Bolaget driver och utvecklar verksamheten i Gustavsbergsbadets bad- och friskvårdsanläggning. Verksamheten erbjuder ett brett utbud av bad, motions-, friskvårds- och hälsoaktiviteter och ska ses som en del av det hälsopreventiva arbetet i kommunen. Bolaget äger, utvecklar och förvaltar fastigheten Ösby 1:571 där badet finns.
Aktiekapitalet uppgår till 25,0 mnkr. Värmdö kommun har under året bidragit till verksamheten med ett driftbidrag om 9,8 mnkr. Resultatet är  -0,1 mnkr vilket är en försämring från föregående år då resultatet var ett nollresultat.  
Gustavsbergsbadets resultat inkluderar högre avskrivning på fastigheten med 0,9 mnkr jämfört med 2013, som en effekt av införande av komponentavskrivning. Antal besök har ökat med 8 procent jämfört med 2013 och slutade på 210 975 besökande.

Gustavsbergs Porslinsmuseum AB

Gustavsbergs Porslinsmuseum AB bedriver musei- och utställningsverksamhet med inriktning på Gustavsbergs fabrikers roll i svensk konstindustritradition. Aktiekapitalet uppgår till 0,5 mnkr. Bolaget redovisar ett nollresultat inklusive driftbidrag från Värmdö kommun om 3,1 mnkr. Museet har under 2014 haft 49 046 besökande varav 9 354 var betalande vilket är fler än 2013, trots att totala besökare varit färre. Museet har under året haft c a 70 publika visningar, med sammanlagt omkring 2 000 deltagare.
Gustavsbergs Porslinsmuseum AB:s verksamhet överförs 2015-01-01 till Värmdö kommun genom en inkråmsaffär och fortsätter som kommunal resultatenhet inom Kultur- och utbildningssektorn. Bolaget blir tillsvidare vilande.

Fastigheten Gustavsberg 1:315 AB

Som ett led i utvecklingen av Fabriksstaden har Värmdö kommun under 2014 förvärvat ett bolag av Landvik och Dahlkoncernen. Bolaget innehåller mark avsedd för byggnation av bostäder. Bolaget ägs av Värmdö kommun direkt, det ingår således inte i den aktiebolagsrättsliga koncernen. Kommunens ägande är kortsiktigt, avsikten är att sälja det vidare under 2015.

Some description