Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens fritids-, idrotts-, biblioteks- och kulturverksamhet, spår, leder och anläggningar samt kulturskoleverksamhet. Nämnden är finansieringsnämnd, myndig-hetsnämnd och svarar i begränsad utsträckning för utförande av verksamhet i kommunal regi.

Some description

Måluppfyllelse

   

Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 Inflytande och dialog

 

 

 

Samverkan och dialog med medborgare och idéburna sektorn ska utvecklas

 

Målsättningen för 2014 är att minst 80 procent av föreningarna ska vara nöjd med samverkan med kommunen. Utfallet i enkätundersökningen blev 67 procent och målsättningen är därmed inte uppnådd.


Some description

Barn och unga, i av nämnden beställda verksamheter samt föreningsdriven kulturskola, ska uppleva ökade möjligheter att påverka verksamheten

 

Enkätundersökningar riktade till barn och unga har genomförts inom kulturskolan, fritidsgårdar och för ungkulturhuset Gurraberg. Inom kulturskolan upplever eleverna i hög grad att de kan påverka verksamheten. För fritidsgårdarna och ungkulturhuset har svarsförkvensen varit låg och ett resultat kan därmed inte utläsas.


Some description

 Omsorg och trygghet

Medborgare som anser att de har möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud ska öka

 

Resultatet för mätningen, vilken baseras på SCB:s medborgarundersökning, är i nivå med målsättningen och uppvisar en viss förbättring jämfört med 2013. Värmdö kommuns resultat är bättre än genomsnittet för deltagande kommuner.

 

Some description

 

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet i Värmdö ska öka

 

Andelen medborgare som är nöjda med biblioteksverksamhet respektive idrotts- och motionsanläggningar är i nivå med angivna målvärden samt föregående års resultat.


Some description

Hållbar utveckling

Energiförbrukningen vid kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska minska

 

Målsättningen om en minskad energiförbrukning vid kommunens idrotts- och fritidsanläggningar har inte nåtts. Förbrukningen har ökat under 2014, vilket bland annat kan förklaras med ett ökat användande av idrottsplatser med konstgräs.

 


Some description

 

Ekonomiskt resultat

Drift
Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska utfall visar en nettokostnad på 97,6 mnkr och ett överskott mot budget på 3,8 mnkr, vilket motsvarar 3,7 procent av årets budget. Detta överskott kommer sig främst av att en del större investeringar inom idrotts- och fritidsanläggningar är senarelagda och kommer att färdigställas under kommande år. Det har även varit ett minskat behov av säkerhetsåtgärder i sporthallar och projektering av nya anläggningar har varit färre än planerat. Allmän fritidsverksamhet ger ett överskott till följd av senarelagt införande av ett digitalt bidragshanteringssystem för föreningar, inställt Idrottsting på grund av få anmälningar, få ansökningar till Idébanken samt att arbetet med ”Utmärkt förening” är framflyttat.
Värmdö kulturskolas frivilliga undervisning ger ett överskott då antalet elever som deltagit i undervisningen varit färre än förväntat.

Some description

Investeringar
Flera investeringar har gjorts under året. Bland annat har utomhusgym färdigställts vid Ekedal, Värmdövallen och Gustavsgården och arbete pågår med ytterligare ett i Brunn. Ett antal fornlämningar har röjts, såsom vid Säby, Farsta och Lövhamra, och fler kommer att röjas och skyltas upp för allmänheten. Motionsspåret på Ingarö är anlagt och kommer att förses med miljövänlig belysning i början av 2015. Hästintresset är stort på Värmdö och en viktig fritidsaktivitet för inte minst flickor. Det pågår därför samverkan med föreningar och markägare för att anlägga fler ridstigar runt om i kommunen. Värmdös första officiella kommunala ridstig har invigts vid Idrottsvägen och ridstigar har även anlagts vid Evlinge och Skevik. Värmdövallens idrottsplats har blivit tillgänglighetsanpassad och det står fem nya boulebanor klara vid Gustavsgården.

Årets viktiga händelser och beslut

• Kommunens reviderade kulturmiljöprogram ”Värmdö - Kulturhistoria i skärgårdsbygd” har givits ut i bokform.
• 2 400 bilder ur den omfattande äldre fotosamling, som tidigare tillhört Gustavsbergs fabriker,  finns från hösten 2014 tillgängliga för allmänheten via kommunens hemsida som en e-tjänst.
• Konstnären Tomas Saracenos omarbetade förslag till konstnärlig gestaltning är godkänd, liksom placeringen av konstverket i Farstavikens södra del i parken mellan Gula byggningen och Tornhuset.
• Nämnden har beslutat att hyra sporthallen i Porslinskvarteren så att föreningar och allmänhet kan nyttja denna kvällar och helger.
• Värmdö Ridklubb har beviljats bidrag och startat ridverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Nyckeltal

Kultur- och fritidsnämnden finansierar ett stort utbud av kulturupplevelser för barn och unga utan kostnad för deltagaren. Det innebär att alla barn oavsett bakgrund och socioekonomiska förutsättningar ges förbättrade möjligheter till kulturutövande utifrån tanken att detta är en demokratisk rättighet.
Bibliotekens utlåning har minskat samtidigt som antalet besökande har ökat. Biblioteken används som mötesplatser och erbjuder ett rikt programutbud. Nyckeltalet för 2014 har påverkats av att Runda huset användes som vallokal.
Antalet aktiva unga i ungdoms- och idrottsföreningar har för första gången minskat, det är antalet aktiva flickor som står för minskningen. Andelen aktiva flickor i Värmdö ligger dock fortfarande över rikssnittet.

Some description