Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare, exempelvis barn och sjuka, inte skall lida rättsförluster. Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun gemensam överförmyndarnämnd.

Some description

Måluppfyllelse

   

Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 Inflytande och dialog

Tillgänglighet och service

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Överförmyndarverksamheten har inga telefontider och e-post besvaras inom 24 timmar. I en genomförd enkätundersökning instämmer 84 procent av tillfrågade ställföreträdare helt eller delvis i att det är lätt att få kontakt med verksamheten.


Some description

 Omsorg och trygghet

Rättssäkerhet och kompetens

 

I genomförd enkätundersökning anger 94 procent av ställföreträdarna att de är införstådda med reglerna för sitt uppdrag. Fortbildningsinsatser har skett för nämnden och ansvariga tjänstemän under året.


Some description

 Ledarskap och medarbetarskap

Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

 

Då samtliga medarbetare inom överförmyndarverksamheten har genomfört utvecklings- och lönesamtal under året har målsättningen uppnåtts.


Some description

 

 Resurshushållning

En ekonomi i balans

 

En målsättning om budget i balans har satts för 2014. Då nämnden uppvisar ett överskott har målet uppnåtts.

 


Some description

 


Ekonomiskt resultat

Drift
Nämnden redovisar ett överskott motsvarande ca 0,2 mnkr. Förklaringen ligger främst i lägre personalkostnader på myndigheten.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm har, i och med utgången av år 2014, avklarat den första mandatperioden sedan sammanslagningen mellan de båda kommunerna. Det första året av perioden var kaosartad. Det andra året handlade om att komma ikapp. År tre var verksamheten i fas och det var möjligt att påbörja utvecklingsarbetet. Det sista och fjärde året har varit verksamhetens bästa.
• Årsräkningarna granskades i tid. En utskickad enkät visar att service och tillgänglighet m m är mycket bra. Handläggningstiderna är korta och alla ärenden är i fas. Sammantaget fungerar den sammanslagna nämnden, efter en turbulent start, mycket bra.

Some description


Nyckeltal

Kostnaden per invånare och ställföreträdare är baserad på summan av det arvode som kommunerna har betalat till ställföreträdarna under det aktuella året. Anledningen till att kostnaden är högre år 2012 än år 2013 beror på att det granskades fler redovisningshandlingar och därmed utbetalades mer i arvode under år 2012. Detta med anledning av att verksamheten låg efter med granskningen efter sammanslagning och bildandet av den nya nämnden. År 2014 ökade kostnaden återigen, detta med anledning av att godmanskap för ensamkommande barn har ökat.
Antalet nyinkomna ärenden ökar för varje år. Anledningen till antalet ställföreträdarskap inte följer samma mönster som antalet nyinkomna ärenden beror på att det avslutades många ärenden mellan år 2012 och 2013. En genomgång av samtliga ärenden gjordes under år 2013 vilket resulterade i att många ärenden kunde avslutas. Antalet svåra och resurskrävande ärenden har ökat markant, vilket t ex kan utläsas av ökning av antalet förvaltarskap och god man för ensamkommande barn.