Samhällsplaneringsnämnd

Samhällsplaneringsnämnden har i uppdrag att planera, bygga och förvalta Värmdö kommun med ekonomi och miljö i balans.

Some description

Måluppfyllelse

   

Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 Hållbar utveckling

 

 

 

Öka mängden återvunnet material

 

Mängden återvunnet material har ökat jämfört med föregående år och målsättningen för 2014 är uppnådd.


Some description

Öka andelen fastigheter anslutna till kommunalt VA

 

Andelen folkbokförda som är anslutna till det kommunala VA-nätet för vatten och avlopp har ökat i kommunen, till cirka 66 procent. Ökningstakten inte i nivå med målsättningen och antalet anslutna fastigheter under 2014 är lägre än föregående år.


Some description

Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar

 

Utbyggnadstakten av gång- och cykelvägnätet har ökat till 4 km under 2014, jämfört med 1 km föregående år. Målsättningen för 2014, med 7 km ny väg, är inte uppnådd till fullo.


Some description

Mer energieffektiv gatubelysning

 

Utbytet till mer energieffektiva belysningsarmaturer har ökat under 2014 och målet bedöms vara uppnått. 


Some description

Öka antalet infartsparkeringsplatser

 

Antalet infartsparkeringsplatser har ökat under 2014, dock inte i nivå med angivet målvärde för året.


Some description

Antal antagna detaljplaner i kommunfullmäktige

 

Antalet detaljplaner som har antagits av kommunfullmäktige har ökat och fler borätter har tillskapats, 280 nya borätter under året jämfört med 39 under 2013. 


Some description


Ekonomiskt resultat

Vatten och avlopp samt Renhållning, redovisas separat och ingår inte i kommunens resultat. Dessa verksamheter balanserar sina resultat inom verksamheten så resultaten uppgår till 0.

Drift
Den skattefinansierade delen av samhällsplaneringsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på 1,5 mnkr, vilket innebär ett underskott på 3 procent. Intäkterna är högre än budget beroende på att exploateringsavgifter har kunnat faktureras efter genomgång och avstämning av ingångna exploateringsavtal avseende Sandhamn, Charlottendal, Västra Mörtnäs och Gustavsberg 1:20. Högre kostnader beror i huvudsak på utbetalning av ersättning för ändring av ändamål på fastighet och skadestånd enligt dom för Ösbyträsk. Kundförluster och tvistig debitering påverkar resultatet negativt. Vinterväghållningen har totalt kostat 6,8 mnkr vilket är 3,8 mnkr mer än budget. Utfallen de senaste åren har legat i intervallet 5-7 mnkr.
VA-verksamheten visar ett överskott på 2 mnkr vilket är 9,4 mnkr bättre än budgeterat resultat. Den positiva budgetavvikelsen beror i huvudsak på att kapitalkostnaderna är lägre med anledning av senarelagd utbyggnad i Stavsnäs, Näverängsvägen och Torsby samt förändrad redovisningsprincip. Överskottet är även en följd av att debiterade brukningsavgifter är högre än budgeterat samt att LTA (lättrycksavlopp) redovisas som investering istället för driftskostnad från och med 2014.
Renhållningsverksamheten redovisar ett underskott på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr sämre än budgeterat resultat. I huvudsak beror budgetavvikelsen på en förlikningskostnad kopplad till komplikationer som uppstod vid en slamupphandling 2010 samt beslut om att Värmdö kommun ska återköpa slamslang. Antalet matavfallskunder har ökat mer än budgeterat vilket leder till högre kostnader.

Investeringar
Den skattefinansierade verksamheten har investerat för 32,6 mnkr. Bland de större posterna kan nämnas
utbyggnaden av gång- och cykelvägar, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser samt utbyte av
belysningsarmaturer. Den taxefinansierade verksamheten har investerat 79,5 mnkr främst i återvinningscentralen på Djurö samt utbyggnad av VA-ledningar inom områdena Stavsnäs by, Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma samt huvudledning mellan Strömma - Stavsnäs och Hemmesta - Ålstäket.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• Under året har nio detaljplaner antagits, varav sju har vunnit laga kraft: Östra Mörtnäs, Skevik 6:1, Västerby 5:302, Gustavsberg 1:462, Ekobacken 1, Siggesta-Bolvik, Gustavsberg 2:1 - lekplats.
• Vattenledningen till Stavsnäs och Djurö är driftsatt.
• VA-utbyggnad i Stavsnäs by är uppstartad.
• Djurö återvinningscentral är färdigbyggd och verksamheten är igång.
• Exploateringsavgifter har kunnat faktureras efter genomgång och avstämning av ingångna exploateringsavtal avseende Sandhamn, Charlottendal, Västra Mörtnäs och Gustavsberg 1:20.
• Lekplats vid Kyrkparken i Gustavsberg och vid Hemmesta särskola är färdigställda.
• Orderhanteringen inom Kundservice har ytterligare digitaliserats och E-tjänst för inrapportering av vattenförbrukning är uppstartad.

Some description