Socialnämnd

Socialnämndens ansvarsområden är stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagande samt individ- och familjeomsorg. I individ- och familjeomsorgen ingår bl a barn och familj, ungdom och familj, och familjerätten. Utöver detta finns ansvar för olika specialfunktioner som sociala kontrakt, bostadsförturer, kommunal hyresgaranti, serveringstillstånd samt budget- och skuldrådgivning. Verksamheten regleras av socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), samt speciallagstiftning inom olika områden.

Some description

Måluppfyllelse

   

Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 Omsorg och trygghet

 

 

 

Förebyggande arbete för socialt utsatta individer och grupper ska stärkas i samverkan med andra samhällsaktörer – med barn och ungdomars bästa i fokus

 

Målsättningen om att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga bedöms vara uppfyllt. Under 2014 har ett nytt projekt, Ung i centrum, startats där kommunen samverkar med Värmdö närpolis och skola. Gemensamma insatser har genomförts under sommarmånaderna för att erbjuda ungdomar i centrum olika aktiviteter.


Some description

Flyktingmottagandet ska främjas genom ökad samverkan med andra samhällsaktörer

  Under året har tre nya samarbetsgrupper startats, utöver de befintliga nätverk som redan finns inom området. Projektmedel har bland annat beviljats gemensamt för Värmdö och Tyresö kommuner för ett flyktingguideprojekt som startade i september.


Some description

 Resurshushållning

 

 

 

Insatser för den enskilde ska i ökad omfattning ges i hemkommunen – med bibehållen god kvalitet

 

En målsättning om att som mest 25 procent externa kostnader uppnås inte. Inom de tre områdena beroende, funktionshinder och socialpsykiatri redovisas varierande utfall.

 


Some description

Behovet av försörjningsstöd ska minska genom samverkan med andra samhällsaktörer

 

Behovet av försörjningsstöd är densamma som vid föregående års mätning. Tiden ett hushåll är aktuellt för bistånd uppgår till 6,4 månader i snitt, vilket är i nivå med målsättningen.


Some description


Ekonomiskt resultat


Drift
Socialnämnden uppvisar ett underskott motsvarande 25,4 miljoner kronor för 2014, vilket innebär ett överskridande av budget med 9 procent.
• Myndighetsdelarna: -0,9 miljoner kronor.
• Placeringar och beslut baserade på socialtjänstlagen: -19,6 miljoner kronor.
• Placering och beslut baserade på LSS-lagstiftning: -4,9 miljoner kronor.
Resultatet förklaras således av höga kostnader för insatser av olika slag. För samtliga områden inom socialtjänsten kan konstateras att detta har sin förklaring i ett ökande behov. Som ett exempel kan nämnas att barn- och ungdomsverksamheten upplever en ökning av antalet utredningar motsvarande 50 procent mellan 2013 och 2014. Utöver detta bör det poängteras att lagstiftningen på området ställer allt högre krav på myndigheten.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• Intern revision har under året gjorts på grupperna barn- och ungdom, beroende samt försörjningsstöd. Konkreta åtgärdsplaner  kopplade till resultaten kommer att presenteras för nämnden under 2015.
• Socialstyrelsen beslutade att tilldela Individ- och familjeomsorgen i Tyresö, Nacka och Värmdö kommuner 500 tkr under 2014 för att ytterligare kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn samt även med våldsutövare.
• Byggnation av 12 stycken småhus för s k stödboende är planerad i Älvsbyn. Målet är att klienter växlas över från externa boendeplatser till boenden på Värmdö.
• EU-medel har beviljats för en förstudie gällande samordning av insatser för personer med funktionsnedsättning.
• Värmdö kommun har under 2014 avtalat med Länsstyrelsen om att hålla 9 asylplatser tillgängliga för ensamkommande barn. Avtalet för nyanlända uppgår till 7-22 personer.

Some description