Utbildningsstyrelse

Utbildningsstyrelsen har under 2014 haft ett övergripande ansvar för den kommunala produktionen inom främst utbildningsområdet, uppdelat på förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, resursskola, särskola, öppen ungdomsverksamhet, kulturskola, bibliotek, gymnasium, vuxenutbildning (Centrum för arbete och studier, CAS) samt kost och restaurang.

Some description

Måluppfyllelse

   

Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 Omsorg och trygghet

 

 

 

Barns och elevers trivsel och välmående i proVarmdos skolor ska öka

 

Målet bedöms inte vara uppnått för 2014. Målvärdet för det mått som kopplats till förskoleverksamheten har uppnåtts och är i nivå med 2013 års mätning. Dock har endast en av tio mått inom skolan uppnått målsättningen, medan åtta mått har försämrats jämfört med föregående år.


Some description

 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Elevernas kunskaper ska öka

 

De underliggande indikatorerna uppvisar olika utvecklingstrender. Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 har minskat marginellt samtidigt som andelen elever behöriga till gymnasiet har blivit färre. Dock har andelen elever behöriga till högskolestudier ökat. Resultaten i Värmdö överstiger riksgenomsnittet.


Some description

Barnens språkliga samt matematiska tänkande och förståelse ska utvecklas i förskolan

 

Resultaten i underliggande enkäter är något sämre än 2013. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete kopplat till marginella försämringar i utfallet gör att målet bedöms vara delvis uppnått.


Some description

 Hållbar utveckling

 

 

 

Klimatpåverkan ska minska

 

Målet bedöms vara delvis uppnått då underliggande indikatorer uppvisar olika trender jämfört med föregående år. Målvärdena kopplade till förskoleverksamheten är uppnådda, medan bl a andelen elever i årskurs 5 respektive 8 som upplever att de arbetar aktivt med miljö- och naturvårdsfrågor i skolan har sjunkit.


Some description 


Ekonomiskt resultat

Drift
Utbildningsstyrelsen har en budgeterad omsättning om 947 mnkr. För 2014 redovisas ett underskott om -14,9 mnkr. Detta motsvarar ca 1,6 procent av omsättningen, en förbättring med 1,3 mnkr jämfört med bokslut 2013.
De verksamheter som visar underskott 2014 är främst förskola (-1,4 mnkr), grundskola (-8,3 mnkr), kulturskola (-0,4 mnkr) gymnasium (-4,7 mnkr) och CAS (-1,9 mnkr). Både kostnader och intäkter har blivit högre än budgeterat, sammantaget blev resultatet ett underskott. I stort sett alla verksamheter med underskott har haft för höga personalkostnader i förhållande till erhållna intäkter.
De åtgärder som förskolorna har vidtagit de senaste två åren för att nå en budget i balans har gett resultat. Underskottet bokslut 2014 har minskat med 6,4 mnkr jämfört med bokslut 2013. En ny skolorganisation har implementerats från höstterminen 2013. De skolenheter som har slagits samman har under 2014 fortsatt att effektivisera sina verksamheter för att ta tillvara synergieffekter vad gäller tjänster och lokaler.

Some description


Årets viktiga händelser och beslut

• Utbildningsstyrelsens ansökan om del av AFA-medel om sammanlagt 15 210 tkr för IKT-satsningar, kompetensutveckling och ekonomi beviljades av kommunstyrelsen. Ett flertal utvecklingsprojekt inom dessa områden inom alla verksamheter har påbörjats.
• Kommunstyrelsen har antagit en IKT-strategi för de kommunala grundskolorna. Strategin har stark förankring i självutvärderingsverktyget LIKA – ”IT tempen i skolan”. En genomförandeplan arbetas årligen fram med hjälp av LIKA, och aktiviteter formas för att utveckla verksamheterna i linje med den gemensamma strategin.
• Den gemensamma rättningen av de nationella proven i åk 6 och 9 genomfördes för andra året. Denna metod har fått uppmärksamhet från både Utbildningsdepartementet och Skolverket under året.
• Under våren utlystes ytterligare tjänster och från hösten finns 64 stycken förstelärare med tillsvidareanställning i Värmdös skolor. Detta är en av regeringen utlyst karriärtjänst för lärare i Sverige, där statsbidrag utgår för den löneökning förstelärarna erhåller.
• Ett nytt gemensamt digitalt system för rapportering och utredning av kränkande behandling för grundskolorna infördes i oktober.
• En inventering och översyn av hur elevhälsan på respektive skola ser ut har genomförts. Denna översyn ska ligga till grund för ett utvecklingsarbete av elevhälsan utifrån ett likvärdighetsperspektiv.
• Under 2014 har en digital struktur byggts och en handbok upprättats för implementering av Stratsys som system för det systematiska kvalitetsarbetet för skollagsstyrda verksamheter. Utvecklingsarbetet fortsätter 2015.
• Sommarskola anordnades för eleverna i årskurs 7-9, för att öka möjligheterna för elever i årskurs 9 att bli behöriga till gymnasiet, samt nå godkäntnivån (E) i enstaka ämnen för elever i åk 7 och 8.
• Biblioteket har samverkat med förskola och skola bl a kring lässtimulerande åtgärder.
• Kulturskolan och fritidsgårdsenheten deltog återigen i GUngfestivalen i samarbete med kommunens övriga kommunala och privata aktörer inom kultur- och fritidssektorn.
• Som första vuxenutbildning i regionen startade CAS under hösten 2014 kurser i ”Svenskt teckenspråk för hörande”. Intresset för dessa kurser har varit stort.
• Projekt LiV - Likvärdigt lärande i Värmdö - har implementerat SchoolSoft i kommunens samtliga grundskolor och i ett antal förskolor. Projektet startade i maj 2014 och beräknas avslutas i februari 2015. Systemet ger elever, vårdnadshavare, lärare och skoladministration en helhetslösning för betygshantering, närvaro, elevdokumentation med mera.

Some description


Nyckeltal

Under 2014 har antalet förskolebarn minskat jämfört med 2013 från 1 965 till 1 930 barn. I åldrarna 1-3 år
har antal barn ökat med 2 inklusive 25 timmars barn och i åldrarna 4-5 har antal barn minskat med 37 barn inklusive 25 timmars barn.
Antal elever i grundskolan har 2014 ökat med 55 elever jämfört med 2013. I F-klass har antalet elever minskat med 47 och i år 1-3 är ökningen 19 elever. Inom de högre årskurserna, år 4-9, har antalet elever ökat med 83 elever. Flera åtgärder har vidtagits för att nå en balans i ekonomin.