Vård- och omsorgsstyrelse

Vård- och omsorgsstyrelsen har under 2014 haft ett övergripande ansvar för den kommunala produktionen inom vård och omsorgsområdet, uppdelat på daglig verksamhet, boende LSS, personlig assistans, särskilt boende, hemtjänst, dagvård samt öppen dagverksamhet.

Some description

Måluppfyllelse

   

Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 Omsorg och trygghet

 

 

 

Den enskilde ska anse att de får ett respektfullt bemötande

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt då utfallet är lägre jämfört med föregående år. Resultatet i genomförd kundenkät bör dock tolkas med försiktighet med anledning av låg svarsfrekvens inom vissa områden.


Some description

Den enskilde ska anse att det alltid finns personal tillgänglig när de behöver

 

Andelen positiva svar i kundenkäten avseende personaltillgänglighet har sjunkit jämfört med föregående år, dock kvarstår resultatet, 92 procent, på en hög nivå och överstiger målvärdet.


Some description

Den enskilde ska uppleva att de kan påverka sin egen vardag med avseende på proVarmdos insats(er)

 

Målet bedöms inte vara uppnått då resultatet är sämre än 2013. Dock har vissa verksamheter en låg svarsfrekvens vilket försvårar analyser av resultatet.


Some description

 Resurshushållning

Resultatet av genomförda insatser/omsorgsuppdrag ska följas upp för att säkerställa resurseffektivitet och kvalitet

 

Målsättningen om att samtliga verksamheter som genomfört kundenkäter under 2014 ska låta respondenterna svara på frågor avseende kvalitet. En verksamhet har inte identifierat förbättringsåtgärder och vidtagit åtgärder för att höja kvalitet och resurseffektivitet, vilket gör att målet inte bedöms vara uppfyllt för 2014.


Some description

Den enskilde ska känna delaktighet i samhället

 

Någon jämförelse med föregående års undersökning avseende den upplevda delaktigheten i samhället är inte möjlig, då frågeställningen har förändrats. Dock har nämndens målvärde om 85 procent inte uppnåtts, då andelen positiva svar uppgick till cirka 76 procent.


Some description

Större hänsyn ska tas till hållbarhetsaspekter i vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt då flertalet verksamheter under året har tagit fram planer för hållbar utveckling, vilket ska vägleda enheterna i hållbarhetsarbetet. Andelen ekologiska inköp inom nämndens verksamheter har inte sammanställts för 2014.

 


Some description


Ekonomiskt resultat

Drift
Vård- och omsorgsstyrelsen har en budgeterad omsättning på 270 mnkr. För 2014 redovisas ett underskott på -7,0 mnkr. Detta motsvarar ca 3 procent av omsättningen, och är en förbättring jämfört med bokslutet för 2013 som visade ett underskott på -10,1 mnkr. Personlig assistans visar ett överskott (0,9 mnkr), i årets resultat ingår intäkter från tidigare år. De verksamheter som visar underskott 2014 är boende LSS (-1,0 mnkr), särskilt boende (-4,5-mnkr) och hemtjänst (-2,6 mnkr). Det är kostnaderna som blivit högre än budgeterat.
Inom de särskilda boendena har översyner av bemanning och organisation gjorts och schemaförändringar har genomförts. Verksamheterna har svårt att rekrytera personal och kostnaderna för bemanning och övertid har överskridit budget.
Inom hemtjänsten har tekniska problem med redovisning av kundtid orsakat oklarheter kring ersättningen. Hemmesta/Djurö hemtjänst har höga kostnader för den administration som detta innebär i verksamheten. Erhållen ersättning för nattpatrullen täckte inte kostnaderna för utfört arbete. Den överenskomna ersättningen utgör 87 procent av biståndsbeviljade timmar samt 2 procent för uppskattad bomtid samt ersättning för extra kostnader för utförd hemtjänst på öar utan broförbindelse. För Gustavsbergs hemtjänst har den utbetalda överenskomna ersättningen täckt årets kostnader. Fler kunder under årets sista kvartal har gett högre intäkter än budgeterat.

Investeringar
Under året har det investerats 34 tkr i ombyggnation av Styrmannens skola till daglig verksamhet.

Some description


Årets viktiga händelser och beslut

• Arbetet med att ersätta verksamhetssystemet Procapita med Pulsen Combine har påbörjats. Pilot har genomförts med nytt tidsregistreringssystem, Phoniro, för hemtjänsten, planering för implementering av nytt planeringsverktyg, Kompanion, har genomförts.
• Ett gemensamt digitalt avvikelsehanteringssystem för proVarmdos vård- och omsorgsverksamheter togs i bruk i maj 2014.
• Samtliga verksamheter inledde gemensamt, med hjälp av AFA-medel, ett omfattande värdegrundsarbete med temat ”Det goda mötet”. Arbetet kommer att fortgå under våren 2015.
• Samtliga medarbetare inom äldreomsorgen fick i uppdrag att genomgå kursen Demens ABC. Värmdö kommun placerade sig på första plats i statistiken över kommuner i länet med störst andel utbildad personal i Demens ABC i förhållande till antalet demenssjuka.
• I oktober placerade sig Värmdö som en av de bästa kommunerna i länet avseende palliativ vård. Detta
grundat på en undersökning genomförd av Svenska palliativregistret. Där framgick att 68,8 procent av de som var folkbokförda i kommunen och hade avlidit hade identifierats som väntade dödsfall och därmed erbjudits grundläggande palliativ vård i livets slut.
• Tre olika arbetsgrupper har kontinuerligt träffats och arbetat med byggandet av kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 utifrån tre olika lagrum - Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Arbetet kommer fortgå under 2015.
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), trädde i kraft för 20 år sedan. Det firades den 21 oktober i Mässhallen med musik, utställningar, försäljning, trollkonstnärer med mera. Gästtalare var f d social-minister Bengt Westerberg.
• Samtlig personal inom enheterna Hemmesta/Djurö hemtjänst och Seniorcenter Diamanten genomgick utbildning i HLR med hjärtstartare. Hjärtstartare finns numera i de av hemtjänstens bilar som har larmtelefon samt i flera av lokalerna.