Värmdö kommuns organisation 2014

Politisk organisation

Kommunfullmäktige är Värmdö kommuns högsta politiska organ och består av 51 folkvalda ledamöter. Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande mål och riktlinjer som finns för kommunen och dess verksamheter. Till fullmäktiges viktiga uppgifter hör även att besluta om budget samt nivåer på taxor och avgifter.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutar om följs upp och att den löpande förvaltningen i kommunen sköts effektivt och ekonomiskt. Kommunstyrelsen uttalar sig i alla frågor som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunens nämnder och bolag.
Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas samt väljer ledamöter och ersättare till nämnderna och till kommunstyrelsen. För mandatperioden 2011-2014 beslutade fullmäktige om en organisation som visas nedan.

Some description


Ny politisk organisation

I oktober 2014 beslutade kommunfullmäktige om en ny politisk organisation för mandatperioden 2015-2018. Förändringarna innebär i korthet att:
• Utöver kommunstyrelsen inrättas nio nämnder.
• En näringslivsnämnd bildas.
• Kommunstyrelsen utgör även kommunens krisledningsnämnd.
• Ett antal ansvarsområden förs över till andra nämnder, exempelvis övertar kommunstyrelsen genom ett planutskott ansvaret för detaljplanering.
• Det kommunala bolaget Gustavsbergs Porslinsmuseum AB övergår i ordinarie verksamhet inom ramen för kultur- och fritidsnämnden.
Den nya politiska organisationen träder i kraft från den 1 januari 2015.

Förvaltningsorganisation

Värmdö kommuns medarbetare är alla samlade i en förvaltning, med kommundirektören som kommunens högsta tjänsteman. All personal är anställd under kommunstyrelsen, som har det övergripande personalansvaret och är kommunens arbetsgivare.
Förvaltningsorganisationen har i uppgift att stödja de nämnder och styrelser som de är kopplade till. Det är förvaltningsorganisationen som verkställer de beslut som de förtroendevalda har fattat. Ett samlat kommunledningskontor har ett samordnande service- och styrningsansvar gentemot resten av förvaltningsorganisationen. 

Some description

Ny förvaltningsorganisation

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om att skapa en ny politisk organisation, fattade kommunstyrelsen i november 2014 beslut om en ny principorganisation för förvaltningen utifrån ett förslag från kommundirektören. Den nya förvaltningsorganisationen består av fem sektorer verksamma inom följande områden:
• Administration, ledning och service
• Ekonomi och uppföljning
• Kultur och utbildning
• Omsorg och välfärd
• Samhällsbyggnad och tillväxt
Den nya förvaltningsorganisationen ska matcha den nya politiska organisationen och träder i kraft från den 1 januari 2015.