Värmdö kommuns styrsystem

Värmdö kommun har antagit ett styrsystem för att bidra till att kommunens resurser prioriteras på rätt sätt. Modellen utgår från kommunfullmäktiges beslut om övergripande inriktningsmål, uppdrag och anslagna budgetmedel. Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges riktlinjer tar därefter respektive nämnd eller styrelse fram en verksamhetsplanering.

Some description

Budgetprocess

Budgetprocessen verkar för att koppla samman mål och medel inom respektive verksamhetsområde. Av denna anledning är arbetet med mål och budget centralt i styrningen av kommunens verksamheter liksom i planeringen av kommunens arbetsår.
Under våren innevarande år analyseras föregående års verksamhet parallellt med arbetet med mål och ekonomiska ramar för kommande år. Utgångspunkten tas i den budget som kommunfullmäktige har antagit under föregående år. Den övergripande budgeten preciseras därefter av respektive nämnd och styrelse genom antagande av detaljbudget och prioriteringar i verksamhetsplaner för det kommande året. I samband med denna process antar även respektive nämnd och styrelse effektmål för att närmare precisera nämndens arbete utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. Till effektmålen sätts därefter ett antal indikatorer för att kontinuerligt kunna mäta utvecklingen inom ett mål.
En gemensam styrmodell har tagits fram för att säkerställa att uppföljning och analys av resultat även utgör underlag för kommande planering och prioritering av mål och medel. Styrmodellen kan illustreras av ovanstående figur.
Kopplat till budgetprocessen finns även en återrapportering som omfattar kvartalsvisa ekonomiska avstämningar och fortlöpande uppföljningar mot mål och ekonomiska ramar. Verksamhetsåret avslutas med en verksamhetsberättelse och bokslutsdialog.

Some description

Internkontroll

År 2012 implementerades interkontroll i Värmdö kommun. Respektive nämnd och styrelse har i uppdrag att upprätta en riskbaserad internkontrollplan inom sitt verksamhetsområde. Uppföljning av planen sker inom respektive nämnd. Årligen ska även en internkontrollrapport överlämnas till kommunstyrelsen, som har en samordnande roll och det övergripande ansvaret inom intern kontroll gentemot övriga verksamheter. För det fall en internkontrollplan identifierar risker inom en verksamhet ska förslag till åtgärder tas fram och följas upp.

Vision Värmdö 2030 – Skärgårdens mötesplats

Kommunfullmäktige antog 2009 en vision för hur kommunen ska se ut år 2030; Vision Värmdö 2030. Visionen är utgångspunkten för den långsiktiga verksamhetsplaneringen och styrningen i kommunen.
Vision 2030 utgår från fem teman:
• Vi möter framtiden
• Naturens lugn möter ett pulserande lokalt samhälle
• Vi möter varandra med öppenhet och delaktighet
• Morgondagens företagande möter ett anrikt kulturarv
• Värmdö möter Stockholm, Sverige och världen

Some descriptionSkärgårdens mötesplats

Värmdö är skärgårdens mötesplats. Här möter vi framtiden genom att ligga i framkant för den nödvändiga omställningen till långsiktig hållbarhet. Vi använder förnybar energi, har moderna och miljövänliga transporter och bygger kretsloppsanpassat. Vi vågar pröva nya lösningar.
I Värmdö möter naturens lugn ett pulserande lokalt samhälle. Naturen är tillgänglig för alla och det finns ett rikt rörligt friluftsliv. Vi värnar orörd natur, samtidigt är det nära mellan täta lokala samhällen. Värmdö är en plats för möten mellan människor. Här finns många mötesplatser. Tolerans, öppenhet och mångfald skapar grunden för möten mellan olika människor – yngre och äldre, kvinnor och män, nya och infödda svenskar. Politiken bygger på delaktighet och dialog mellan medborgare och valda.
Vi har ett anrikt kulturarv som möter och ger styrka åt morgondagens företagande. Här finns traditioner som förs vidare till framtidsbranscher som ekologisk turism, kunskapsnäring, miljöteknik och kultur. Här finns kreativt skapande, livskraftigt företagande och utbildning av hög klass. Värmdö är en del av Stockholmsregionen, Sverige och världen. Vi är nära storstaden samtidigt som vi erbjuder ett självständigt alternativ till den. Kommunikationer till och från Värmdö är effektiva och klimatsmarta. Vi engagerar oss i Östersjöfrågorna – vattenkvaliteten är en gemensam resurs för alla länder runt Östersjön, liksom havsmiljön allmänt. Våra livskraftiga lokala samhällen är en del av en global värld.

Politisk inriktning för mandatperioden

För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige beslutat om en politisk inriktning utifrån sex mål. Dessa inriktningsmål anger riktningen för arbetet i de politiska nämnderna. Utifrån inriktningsmålen formuleras nämnd-specifika effektmål, vilka liksom genomförda aktiviteter och resultat inom respektive område, beskrivs nedan.
     Siffrorna i cirkeldiagrammen visar måluppfyllelsen för det totala antalet effektmål för respektive inriktningsmål. Gröna och gula fält signalerar att kommunen antingen helt uppnått 2014 års målsättning alternativt att utvecklingen gått i önskvärd riktning, men inte nått hela vägen fram till en fullständig måluppfyllelse. Röda fält i diagrammen visar att målsättningen inte har nåtts. Gråa fält innebär att måluppfyllelsen inte har kunnat bedömas eftersom en mätning inte har kunnat genomföras för 2014.

Some description

Some descriptionInflytande och dialog

I Värmdö ska demokratin utvecklas genom att medborgare och brukare ska ges ökat inflytande, till exempel genom möjlighet till olika typer av dialog och möjlighet att ställa medborgarförslag. Särskilt ungdomars inflytande ska öka. Samverkan mellan kommunen och olika intressenter ska stärka och vidareutveckla en livskraftig social ekonomi.
För 2014 uppnår Värmdö kommun sex av nio målsättningar helt eller delvis vad gäller medborgarnas möjligheter till inflytande och dialog. Inriktningsmålet har ett särskilt fokus på ungdomar, vars inflytande bland annat har skett med genomförandet av sex lokala rådslag med representanter från skolornas elevråd. Utifrån rådslagen har frågor valts ut som sedan har diskuterats vid det ungdomsting som genomfördes i november 2014. Vid tinget deltog 43 ungdomar och tio politiker samt kommunala tjänstemän, lärare och fritidsgårdspersonal. Ett flertal utbildnings- och informationsinsatser för ungdomar har även genomförts under året.
Genom funktioner på kommunens hemsida ges dels möjlighet att lämna e-förslag samt att lämna synpunkter på kommunal verksamhet. Under året kom sammanlagt elva e-förslag in och cirka 500 synpunkter. För ärenden som avser verksamhet inom bygglov, strandskydd och VA har tillgängligheten ökats genom att möjligheten till spontana besök delvis har införts. Sammantaget har cirka 1 300 besök tagits emot inom denna verksamhet under 2014.
Inom utbildnings- och omsorgsområdet finns en jämförelsetjänst på kommunens hemsida där medborgare ges möjlighet att ta del av information och jämföra de olika verksamheterna och dess resultat. Inom förskola och skola finns även möjlighet att se enheternas olika pedagogiska inriktningar.

Some descriptionOmsorg och trygghet

I Värmdö ska social hållbarhet skapa grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska särskilt stödjas. Värmdö kommun ska i sina verksamheter beakta ett barnperspektiv och lika tillgänglighet för alla, oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religiösa samt fysiska och psykiska förutsättningar. Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälsovård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas utifrån individuella önskemål.
För 2014 uppnår Värmdö kommun tio av tretton målsättningar helt eller delvis för inriktningsmålet omsorg och trygghet. För att säkerställa goda rutiner kring anmälan, utredning och uppföljning av kränkande behandling har ett gemensamt system för hantering av dessa ärenden införts för samtliga grundskolor under hösten 2014. Systemet möjliggör även en tydligare uppföljning från huvudmannens sida.
Inom äldreomsorgen har ett omfattande värdegrundsarbete, med temat Det goda mötet, inletts under hösten 2014. Målsättningen med arbetet är att skapa en värdegrund som är en naturlig del av medarbetarnas och kundernas/de boendes vardag. Arbetet ska utmynna i ett levande dokument, framtaget av verksamheternas medarbetare, som ska kunna användas som verktyg för att upprätthålla värdegrunden inom verksamheterna.

Some descriptionLivslångt lärande för livet och arbetslivet

Värmdös invånare, såväl unga som gamla, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera invånarna att utveckla sin kompetens i förhållande till arbetsmarknaden för att stärka sina möjligheter att få arbete. Elever ska erbjudas en kreativ skola med utbildningar av hög kvalitet, som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.
För 2014 bedöms fyra av sex målsättningar inom inriktningsmålet livslångt lärande för livet och arbetslivet vara delvis uppfyllda. Inom utbildningsområdet har arbetet med att fördjupa kunskaperna om formativ bedömning fortsatt under 2014. Syftet är att medvetet arbeta med att öka förståelsen hos elever för vad som krävs för att uppnå de olika kunskapskraven. Detta bedöms vara nödvändigt för att eleverna själva ska kunna förstå och påverka vad de behöver göra för att komma vidare i sitt lärande. Ett led i detta är implementeringen av en gemensam skolportal, kallad Schoolsoft, som ska verka för en förbättrad kommunikation mellan skolan och hemmet. Detta system ska dels tydliggöra kunskapskraven för den enskilde eleven men även underlätta det administrativa arbetet med dokumentationen för lärare.
Ett flertal aktiviteter har genomförts riktade till kommunens näringsliv, som exempelvis Förbättringsdagen och Värmdö företagardag. Genom tjänsten Boka kommunledningen kan lokala företag få träffa representanter från kommunen för att diskutera förutsättningarna för att driva och utveckla företag i Värmdö. Kommunen representeras av såväl politiker som tjänstemän. Syftet med Boka kommunledningen är att etablera en personlig kontakt och förbättra kommunikationen mellan lokala företag och kommunen.

Some descriptionHållbar utveckling

Vi ska utveckla Värmdö så att en omställning till en mer hållbar livsstil underlättas. Här skapar vi ett samhälle där sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter värderas lika. Värmdö ska vara en attraktiv kommun att vistas och arbeta i. Vi erbjuder ett liv med både natur, skärgård och pulserande lokala samhällen med närhet till Stockholm.
För 2014 uppnår Värmdö kommun sju av nio målsättningar helt eller delvis vad gäller hållbarhetsfrågor. I maj 2014 invigdes Hemmesta sjöäng, vilket är en våtmark och ett rekreationsområde. Området utgör bland annat lekplats för olika fiskarter, som kan ta sig upp på ängen från en bäck via en fiskpassage, som exempelvis gädda, abborre och mört.
Inom ramen för Östersjöinitiativet samverkar kommunen med ett tiotal andra kommuner och regioner för att stärka insatserna för Östersjöns miljö. Genom utvecklingsinsatser tillsammans med myndigheter, organisationer och högskolor är syftet att i nätverksform få igång en blå tillväxt samtidigt som lokala miljöproblem löses. Under Almedalsveckan genomfördes ett antal seminarier där företrädare för Värmdö kommun berättade om resultatet av samverkan med stiftelsen Baltic Sea 2020.
En miljö- och hållbarhetsutbildning har genomförts för kommunens samtliga medarbetare, i form av ett webbaserat miljökörkort. Utbildningen, som påbörjades i november, har hittills genomförts av drygt 30 procent av de anställda.

Some descriptionLedarskap och medarbetarskap

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenten är grunden för vårt uppdrag. Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges förutsättningar att skapa en gemensam kultur som ger god, öppenhet och engagemang som i sin tur möjliggör ständiga förbättringar. Ett tydligt ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling. Personalen, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och verksamhet. Medarbetarna ska ges gott stöd från chefer och ledare att uppnå ett engagerat medarbetarskap i en god arbetsmiljö så att de kan ge värmdöborna bra service och goda insatser i livets alla skeden.
De två målsättningar som kopplats till inriktningsmålet ledarskap och medarbetarskap är helt respektive delvis uppfyllda för 2014. Ett gott ledarskaps ses som en förutsättning för att få engagerade medarbetare som ser kommunen som en attraktiv medarbetare. För att uppnå detta genomförs därför ett sammanhållet ledarskapsutvecklingsprogram sedan några år, kallat Ledarakademin. Under 2014 har utbildningar i arbetsrätt, rekryteringar samt lönesamtal och lönesättning genomförts. Därtill kommer en gemensam introduktionsutbildning som genomförs för samtliga nyanställda medarbetare i kommunen.
Inom utbildningsområdet har bland annat konkreta åtgärder för att minska lärares administrativa arbetsuppgifter genomförts. Det arbete som har genomförts under 2014 har fokuserat på bland annat utvecklingsarbete avseende det systematiska kvalitetsarbetet, samrättning av nationella prov samt upprättande av gemensamma blanketter och stödmaterial. Under året har en IKT-strategi för kommunala grundskolor tagits fram för att stärka styrningen och samordningen av IKT-användningen i skolorna. Strategin ska utgöra ett verktyg för att förbättra likvärdigheten kring dessa frågor i skolorna.

Some descriptionResurshushållning

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ta ansvar för effektiva arbetssätt och utveckling av smarta rutiner. Kommunens ekonomiska resurser ska utnyttjas effektivast möjligt. Värmdö ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning samt lägsta möjliga skatter och avgifter för värmdöborna med god kvalitet i välfärden. Värmdös naturresurser utgör livsförutsättningar för människor, växter och djur. Kommande generationers möjlighet att ta tillgång till naturresurserna ska utgöra grund för dagens beslut.
För 2014 uppnår Värmdö kommun fem av nio målsättningar inom
resurshushållning helt eller delvis. I syfte att införa effektivare arbetssätt har så kallade expresslov införts inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde. Detta innebär att ärenden, under vissa premisser, kan avgöras samma dag som ansökan lämnas in. Under året har 187 ärenden handlagts med 0 dagars handläggningstid, av dessa var 41 lovärenden expressbygglov.
Värmdö kommuns självfinansieringsgrad har sjunkit under 2014, vilket är en följd av ökad investeringsvolym och lägre driftsresultat. Värmdö kommuns resultat är lägre än föregående år, dock inom ramen för målsättningen om ett överskott om minst 40 mnkr.