Balansräkning

Tkr

Not

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen
2013

 

 

 

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

11

13 860

15 950

13 860

15 950

Mark, fastigheter och anläggningar

12

2 369 676

2 225 259

3 218 116

3 093 777

Övervärde på fastigheter

13

30 788

8 611

Maskiner och inventarier

14

52 087

50 797

53 157

51 535

Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen

15

3 869

4 703

3 869

4 703

Pågående nyanläggningar

16

250 820

206 952

297 949

234 150

Finansiella anläggningstillgångar

17

282 129

265 443

41 118

43 441

Summa anläggningstillgångar

 

2 972 441

2 769 104

3 658 857

3 452 167

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

Lager och exploateringsfastigheter

18

107 060

84 086

145 417

122 261

Övriga kortfristiga fordringar

19

226 858

259 693

214 081

251 328

Kassa och bank

 

76 498

94 957

138 922

146 571

Summa omsättningstillgångar

 

410 416

438 736

498 420

520 160

SUMMA TILLGÅNGAR

 

3 382 857

3 207 840

4 157 277

3 972 327

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Eget kapital

20

859 725

735 555

985 115

857 863

Årets resultat

20

47 605

124 170

57 887

130 059

Summa eget kapital

 

907 330

859 725

1 043 002

987 922

 

 

 

 

 

 

Avsättningar

 

 

 

 

 

Avsättningar för pensioner

21

202 922

184 771

202 922

184 771

Avsättning för uppskjuten skatt

 

4 948

2 118

Summa avsättningar

 

202 922

184 771

207 870

186 889

 

 

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

22

1 853 056

1 742 246

2 451 022

2 336 225

Kortfristiga skulder

23

419 549

421 098

455 383

461 291

Summa skulder

 

2 272 605

2 163 344

2 906 405

2 797 516

SUMMA EGET KAPITALAVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

3 382 857

3 207 840

4 157 277

3 972 327

 

 

 

 

 

 

STÄLLDA SÄKERHETER

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckningar

 

Inga

Inga

191 760

208 430

 

 

 

 

 

 

ANSVARSFÖRBINDELSER

 

 

 

 

 

Borgensengagemang

24

454 916

425 173

32 753

34 587

 

 

 

 

 

 

Pensionsförpliktelser

25

568 865

591 946

568 865

591 946