Betalningsflödesrapport

Tkr

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

Den löpande verksamheten

 

 

 

 

Årets resultat

47 605

124 170

57 887

130 059

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 

 

 

 

Avskrivningar

82 325

84 155

115 709

106 608

Minskning/ökning av avsättningar

18 151

14 848

14 848

Minskning/Ökning av obeskattade reserver

18151

Minskning/Ökning av uppskjuten skatt

2 830

–178

Effekt av avskrivning på uthyrd expl. Fastighet

–111

–111

–111

–111

Effekt av nedskrivning av anläggningstillgångar

–234

–245

–234

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

 147 736

222 817

 194 232

251 226

 

 

 

 

 

Förändring i rörelsekapital

 

 

 

 

Förändring av fordringar

32 835

29 589

37 247

56 728

Förändring av lager och exploateringsfastigheter

–22 974

–8 030

–23 156

–25 879

Kassaflöde från den löpande verksamheten

9 861

21 559

14 091

30 849

 

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

Förvärv immateriella och materiella anläggningstillgångar

–268 912

–190 307

–328 893

–222 287

Försäljningsinkomster och bidrag materiella anläggningstillgångar

281

1 352

1 709

2 549

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–268 631

–188 955

–327 184

–219 738

 

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

Förändring av finansiella tillgångar

471

1 424

1 326

33

Förändring av långfristig utlåning

52 996

–67 588

757

–2 501

Förändring av nettolåneskuld

109 261

–27 787

108 889

–70 228

Nettoinvestering i aktier

–70 153

53 345

240

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

92 575

–40 606

111 212

–72 696

 

 

 

 

 

Total kassaflöde

–18 459

14 815

–7 649

–10 359

Likvida medel vid årets början

94 957

80 142

146 571

156 930

Likvida medel vid årets slut

76 498

94 957

138 922

146 571

Förändring i kassa enligt BR

–18 459

14 815

–7 649

–10 359