Kommunen Driftsredovisning

Nämnd/styrelse

Intäkter

Kostnader

Netto

Tkr

Redovisning

Avvikelse

mot budget

Redovisning

Avvikelse

mot budget

Redovisning

Avvikelse

mot budget

Kommunfullmäktige

–1 198

1 198

8 750

–1 239

7 552

–41

Överförmyndarnämnd

–1 167

183

3 187

6

2 021

188

Kommunstyrelse

–271 976

43 319

370 338

–5 995

98 362

37 324

Utbildningsstyrelse

–932 374

21 365

947 292

–36 283

14 917

–14 917

Vård- och omsorgsstyrelse

–262 960

–1 351

270 007

–5 696

7 046

–7 046

Finansieringsnämnd för utbildning

–97 999

4 638

1 132 446

13 861

1 034 447

18 499

Kultur- och fritidsnämnd

–8 143

–450

105 715

4 256

97 571

3 807

Socialnämnd

–120 296

15 905

425 784

–41 254

305 488

–25 349

Finansieringsnämnd för äldreomsorg

–45 114

534

282 976

–6 757

237 862

–6 223

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

–27 158

4 471

32 334

–1 699

5 175

2 773

Samhällsplaneringsnämnd, skattefinansierad

–68 329

11 286

121 702

–12 811

53 373

–1 525

Renhållning (taxefinansierad)

–80 228

20 661

80 228

–15 635

5 026

VA (taxefinansierad)

–101 225

5 763

101 225

1 654

7 417

Summa nämnder/styrelser
inkl VA och Renhållning

–2 018 167

127 522

3 881 983

–107 591

1 863 816

19 931

Finansiering

–2 072 025

–28 423

160 603

33 666

–1 911 422

17 686

TOTALT

–4 090 192

99 099

4 042 586

–73 925

–47 606

37 617