Kommunen Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse, Tkr

Netto

Årets budget

Resterande
budgetmedel

Kommunfullmäktige

Överförmyndarnämnd

Kommunstyrelse

41 934

86 642

44 708

kommunstyrelse fastigheter

101 603

430 466

328 863

Utbildningsstyrelse

5 696

–5 696

Vård- och omsorgsstyrelse

35

–35

Finansieringsnämnd för utbildning

Kultur- och fritidsnämnd

5 757

18 559

12 802

Socialnämnd

Finansieringsnämnd för äldreomsorg

1 385

2 300

915

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

359

150

–209

Samhällsplaneringsnämnd skattefinansierad

32 636

79 788

47 152

Samhällsplaneringsnämnd taxefinansierad

79 507

293 321

213 814

Summa investeringar

268 912

911 226

617 955