Resultaträkning och Balansräkning – Renhållning och slam

Resultaträkning

Tkr

Not

2014

2013

Verksamhetens intäkter

1

80 228

63 138

Verksamhetens kostnader

2

–77 786

–61 419

Avskrivningar

3

–2 442

–1 719

Årets resultat                                                          

 

0

0


Balansräkning

Tkr

Not

2014

2013

TILLGÅNGAR

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Anläggningstillgångar

4

39 641

23 215

Pågående nyanläggningar

5

1 816

3 178

Summa anläggningstillgångar

 

41 457

26 393

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Kundfordringar

 

4 024

6 205

Upplupna taxor

6

5 317

 

Summa omsättningstillgångar

 

9 341

6 205

SUMMA TILLGÅNGAR

 

50 798

32 598

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Eget kapital

 

0

0

Summa eget kapital

 

0

0

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

Förutbetalda intäkter

7

0

15 301

Övriga skulder

8

50 798

17 297

Summa skulder

 

50 798

32 598

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

50 798

32 598