Resultaträkning och Balansräkning – Vatten och avlopp

Resultaträkning

Tkr

Not

2014

2013

Verksamhetens intäkter

1

101 225

100 656

Verksamhetens kostnader

2

–80 744

–81 958

Avskrivningar

3

–20 481

–18 698

Årets resultat                                                

 

0

0

 

Balansräkning

Tkr

Not

2014

2013

TILLGÅNGAR

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella tillgångar

4

3 225

2 486

Materiella anläggningstillgångar

5

802 493

777 243

Pågående nyanläggningar

6

99 023

82 975

Summa anläggningstillgångar

 

904 741

862 704

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Kundfordringar

 

15 258

30 136

Upplupna taxor

7

5 849

7 892

Summa omsättningstillgångar

 

21 107

38 028

SUMMA TILLGÅNGAR

 

925 848

900 732

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Eget kapital

 

0

0

Summa eget kapital

 

0

0

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

Långfristiga skulder

8

317 618

301 812

Kortfristiga skulder

9

5 393

5 528

Övriga skulder

10

602 837

593 392

Summa skulder

 

925 848

900 732

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

925 848

900 732