Resultaträkning

Tkr

Not

Kommunen 2014

Kommunen 2013

Koncernen 2014

Koncernen 2013

Verksamhetens intäkter

1

644 874

615 658

798 145

758 754

Jämförelsestörande poster

2

7 082

58 643

7 082

58 643

Verksamhetens kostnader

3

–2 434 263

–2 298 652

–2 519 865

–2 391 773

Avskrivningar

4

–82 325

–84 155

–115 709

–106 608

Verksamhetens nettokostnader

 

–1 864 632

–1 708 506

–1 830 347

–1 680 984

   

 

 

 

 

Skatteintäkter

5

1 770 058

1 727 482

1 770 058

1 727 482

Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag

6

208 532

192 683

208 532

192 683

Avgifter i utjämningssystemen

7

–34 959

–31 019

–34 959

–31 019

Finansiella intäkter

8

6 742

7 560

1 299

1 895

Finansiella kostnader

9

–38 136

–45 172

–54 277

–60 321

Jämförelsestörande finansiella kostnader

10


–18 858

–18 858

Resultat efter skatter och finansnetto

 

47 605

124 170

60 306

130 878

   

 

 

 

 

Uppskjuten skatt

 


–84

–33

Skatt

 

–2 335

–786

Årets resultat

 

47 605

124 170

57 887

130 059