Sammanfattning av nämndernas och bolagens ekonomiska utfall

Some description

Nämndernas samlade budgetavvikelse

Nämndernas samlade nettounderskott mot budgeten uppgår till -12,5 mnkr, vilket är något sämre än utfallet 2013, som var – 11,3 mnkr. Här kommenteras några faktorer av övergripande karaktär samt större avvikelser. Nämndernas ekonomiska utfall analyseras närmare i respektive nämndavsnitt. Resultaten för den taxefinansierade verksamheten (Vatten och avlopp samt Renhållning) balanseras inom verksamheterna och påverkar därmed inte kommunens driftresultat.
Kommunens OH-kostnader har fördelats genom OH-påslag. Ett påslag avseende service från centrala funktioner har debiterats alla verksamheter med 1,8 procent förutom proVarmdos enheter där påslaget varit 1,7 procent. ProVarmdos enheter har dessutom interndebiterats ett OH-påslag om 1,2 procent för finansiering av produktionsstyrelserna och proVarmdos ledning/stab.
Kommunstyrelsens budgetöverskott beror framför allt på oförbrukade projektmedel, dessa avser främst medel för E-handel, medfinansiering av bredbandssatsningar samt medel för genomförande av besökscentrum i Ekobacken. I allmänhet handlar det om att projekten tar flera år att genomföra, således överförs kvarstående projektmedel till år 2015.
Utbildningsstyrelsens underskott finns främst inom förskola, grundskola, gymnasium och CAS. Både kostnader och intäkter har blivit högre än budgeterat. I stort sett alla verksamheter med underskott har haft för höga personalkostnader i förhållande till budget. De åtgärder som förskolorna har vidtagit de senaste två åren för att nå en budget i balans har gett resultat, underskottet i bokslut 2014 har minskat med 6,4 mnkr jämfört med bokslut 2013.
Vård- och omsorgsstyrelsens underskott är en förbättring mot föregående år på ca 3 mnkr. Underskotten avser främst särskilt boende och hemtjänst, kostnaderna har varit högre än budgeterat. Inom de särskilda boendena har översyner av bemanning och organisation gjorts och schemaförändringar har genomförts.
Överskottet inom finansieringsnämnden för utbildning förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, d v s antalet barn och elever har varit färre än budgeterat.
Kultur- och fritidsnämndens överskott beror främst på senarelagda investeringar och projekt inom idrotts- och fritidsverksamheten. Antalet barn som deltagit i Värmdö kulturskolas frivilliga undervisning har varit lägre än prognostiserat.
Socialnämndens underskott förklaras av höga kostnader för insatser inom socialtjänstlagen och LSS-lagstiftning. Nämnden bedömer att inom samtliga socialtjänstens områden har behoven ökat. Barn- och ungdomsverksamheten upplever en ökning av antalet utredningar, samt att lagstiftningen på området ställer allt högre krav på myndigheten.
Finansieringsnämnden för äldreomsorg redovisar underskott fördelat på ordinärt boende och särskilt boende.
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett överskott, vilket främst hänförs till ett antal omfattande byggärenden samt högre produktion inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Samhällsplaneringsnämndens 
underskott avser flera delar av verksamheten. Både intäkter och kostnader är högre än budget i den skattefinansierade delen av verksamheten.
VA-verksamheten visar ett överskott, vilket beror på att kapitalkostnader är lägre med anledning v senarelagda utbyggnader samt att debiterade brukningsavgifter är högre än budgeterat. Renhållningsverksamheten redovisar ett underskott eftersom att slamverksamhetens kostnader har varit högre och antalet matavfallskunder har ökat mer än budget.

Some descriptionBolagens nettoresultat

Det sammanlagda resultatet för bolagen 2014 har förbättrats jämfört med 2013. Värmdö Bostäders förbättrade resultat beror i huvudsak på lägre driftkostnader och högre intäkter. Gustavsbergsbadets förlust beror främst på effekten av införande av komponentavskrivning på fastigheten. Kommunen har betalt driftbidrag om 9,8 mnkr till Gustavsbergsbadet AB och 3,1 mnkr till Gustavsbergs Porslinsmuseum AB.