Sammanfattning av nämndernas och bolagens investeringar

Investeringar – koncernen totalt

Koncernens investeringsvolym uppgick 2014 till 304 mnkr, en ökning jämfört med föregående år, då investeringarna uppgick till 222 mnkr. Kommunen stod för 269 mnkr vilket är en ökning jämfört med 190 mnkr 2013. 63 mnkr av årets investeringar avser Vatten och avlopp. Bolagens samlade investeringar har ökat från 32 mnkr 2013 till 35 mnkr 2014.

Some description

Nämndernas investeringar

Budgettekniken innebär generellt att enskilda objekt budgeteras i sin helhet det år investeringen ska påbörjas, oberoende av om investeringen pågår under flera år. Det är en viktig förklaring till att 617 mnkr kvarstår oförbrukade vid årets slut. Mer detaljerad information angående nämndernas investeringar finns i respektive nämndsavsnitt.
Kommunstyrelsens investeringar under 2014 uppgår till 144 mnkr. Kommunen har köpt ett nyckelfärdigt vindkraftverk, anläggningen uppfördes och driftsattes under 2014 i Sundsvall. Arbetet med att samla hela förvaltningens centrala administration i kommunhuset i Skogsbo har pågått i flera år. Sista etappen i projektet var uppförandet av Värmdösalen som invigdes våren 2014. En förskola för 100 barn uppförs i Mölnvik och planeras vara klart i början av 2015. Byggnation av gator och ledningar i Porslinskvarteren har fortsatt under 2014.
Enheterna inom utbildningsstyrelsen och vård- och omsorgsstyrelsen har ingen investeringsbudget men har rätt att investera förutsatt att kapitalkostnaderna ryms inom driftbudgeten. Genomförda investeringar under 2014 består främst av förnyelseinventarier.
Kultur- och fritidsnämnden har investerat i utomhusgym vid Ekedal, Värmdövallen och Gustavsgården. Fornlämningar har röjts vid Säby, Farsta och Lövhamra. Ett motionsspårär har anlagts på Ingarö och kommer att förses med miljövänlig LED-belysning. Kommunala ridstigar har 
invigts vid Idrottsvägen, Evlinge och Skevik.
Samhällsplaneringsnämndens investeringar inom den skattefinansierade verksamheten uppgick till 32,6 mnkr, bland de större posterna kan nämnas utbyggnaden av gång- och cykelvägar, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser samt utbyte av 
belysningsarmaturer.
Den taxefinansierade verksamheten har investerat 79,5 mnkr, främst i återvinningscentralen på Djurö och utbyggnad av VA-ledningar inom områdena Stavsnäs by, Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, samt huvud-
ledning mellan Strömma - Stavsnäs och Hemmesta - Ålstäket.

Bolagens investeringar

VärmdöBostäder ABs investerade sammanlagt för 28 mnkr 2014. Nybyggnation vid Västra Mörtnäs var en av de största projekten. Värmdö Hamnars investeringar uppgick till 7 mnkr och avsåg framför allt pågående 
planarbete i Stavsnäs vinterhamn.