Värmdö kommuns medarbetare 2014

Kommunens medarbetare är vår största och viktigaste resurs. I tjänsteintensiva verksamheter har medarbetarnas engagemang, kunskap, förhållningssätt och attityd en avgörande betydelse för vilken kvalitet och kundnöjdhet som organisationen lyckas leverera. Precis som alla andra resurser ska även medarbetarresursen användas hållbart och med effektivitet, och precis som andra resurser kräver den noggrann planering för en positiv utveckling och tillväxt.

Some descriptionDen enskilt viktigaste faktorn för att uppnå en effektiv verksamhet genom ett starkt medarbetarengagemang, en attraktivitet som arbetsgivare och en god arbetsmiljö är ett gott ledarskap. Därför satsar kommunen mycket på ledarutveckling.
Den medarbetarenkät som genomförts under 2013 (ny medarbetarenkät genomförs under våren 2015) visar på ett starkt medarbetarengagemang. Detta tillsammans med fortsatt sjunkande personalomsättning tyder på att kommunen framstår som en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetarna stor delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter.

Utvecklingsinsatser 2014

Ledarutveckling i Värmdö 
kommun
Kommunens chefer är nyckelpersoner både för att stärka medarbetarresursen och för att Värmdö kommun ska nå sina mål och utvecklas i enlighet med visionen – Skärgårdens mötesplats. Därför satsar kommunen på cheferna genom en rad olika kompetensutvecklingsinsatser.
Under året har en översyn av utvecklingsinsatserna för chefer genomförts som har resulterat i en plan för de kommande årens satsningar inom ramen för vår ledarakademi. I år har därmed två nya chefsprogram startat, ”Klart ledarskap för erfarna ledare” samt ”Utvecklingsprogram för nya chefer”. Satsningen för nya chefer genomförs i samarbete med kommunerna Ekerö, Norrtälje och Österåker. Programmet har initierats av Värmdö kommun och är en kommunöverskridande satsning på ledarutveckling där mentorskap och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna utgör en viktig del.
Inom ramen för ledarakademin har kommunen genomfört årliga utbildningar inom ekonomi och verksamhetsstyrning, arbetsmiljö, arbetsrätt, lönebildning samt rekrytering.
Vid tre tillfällen under året har kommundirektören samlat kommunens chefer till chefsdagar för att diskutera gemensamma frågor för samsyn, gemenskap och utveckling i riktning mot Ett Värmdö.

Samverkan
Under 2014 tecknades ett lokalt kollektivavtal (LOK) mellan kommunen och de fackliga organisationerna enligt FAS-05 i Värmdö kommun.
Avtalet innebär att kommunen går från en förhandlings- till en samverkanskultur där konsensus eftersträvas.
I samverkansformer behandlas arbetsgivarens skyldighet att förhandla enligt medbestämmandelagen (MBL) och att utföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete (AML). Samverkan sker så nära verksamheten som möjligt vilket ger medarbetarna större möjlighet till direktinflytande genom dialog på arbetsplatsen. Intentionen med avtalet är att få engagerade medarbetare och dynamiska arbetsplatser som lättare anpassar sig till nya förutsättningar. Båda parter har ansvar för att frågor om hälsa, arbetsmiljö och verksamhetens utveckling aktualiseras.

Attraktiv arbetsgivare

För Värmdö kommun definieras ett attraktivt arbetsgivarvarumärke som att attrahera, motivera och utveckla nuvarande och potentiell arbetskraft. Detta för att kommunen ska bidra till att skapa en bättre vardag för kommuninvånare i Värmdö kommun. Syftet med att arbeta med begreppet attraktiv arbetsgivare är för att säkra Värmdö kommuns överlevnad framåt på en allt mer konkurrensutsatt marknad. Under 2014 har vi arbetat för att på ett tydligare sätt, såväl internt som externt, framhålla vad som gör att man trivs som anställd på Värmdö kommun. Sidan ”Möt våra medarbetare” har lagts upp på extern- och internwebben, platsannonser har fått ett nytt utseende för att bli mer synliga i dagspress och Värmdö kommun har deltagit i arbetsmarknadsdagar samt arrangerat traineeprogram tillsammans med andra kommuner.

Engagerade medarbetare  – Medarbetarenkäten

Kommunen genomförde en medarbetarenkät 2013 som visade på att kommunens medarbetare är mycket engagerade i sitt arbete och stolta över det arbete som utförs på arbetsplatsen. De vet vad som förväntas av dem och de upplever att närmaste chef visar förtroende för dem. De områden som kan vidareutvecklas är bland annat förståelse för och uppföljning av arbetsplatsens och kommunens övergripande mål samt information från förvaltningens högsta ledning.
Under 2014 har förvaltningen arbetat med verksamhetsvisa handlingsplaner för att ytterligare förbättra medarbetarnas engagemang och effektivisera verksamheten. En ny medarbetarenkät kommer att utföras under våren 2015.

Arbetsmiljö och hälsa

Värmdö kommun fortsätter att satsa på hälsofrämjande arbete inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Under 2014 utbetalades nästan 830 tkr i friskvårdsbidrag till 880 medarbetare.

Arbetsskador och tillbud
Under våren 2013 infördes ett webbaserat incidentrapporteringssystem för anmälan om arbetsskador och tillbud, vilket förenklar hanteringen. Tillbudsrapportering är viktigt för att kunna förebygga arbetsskador.
Under 2014 rapporterades 126 arbetsskador i incidentrapporteringssystemet att jämföra med 2013 då det var 43 skador och 2012 var det 67 stycken. Flest skador, 51 stycken, har uppstått i samband med omvårdnadsarbete oavsiktligt orsakade av brukare/klienter/elever. 20 stycken är fallskador då man halkat på grund av snö och is, hala golv inomhus eller att man har snubblat. 16 incidenter är skär-, stick- och klämskador uppkomna i hanteringen av vassa, spetsiga eller andra föremål.
111 tillbud är rapporterade mot föregående år då 133 tillbud rapporterades och 2012 rapporterades 11 stycken. Den största andelen av dessa har uppstått i samband med arbetet med klienter/brukare med funktionsnedsättning. En grupp tillbud handlar om tekniska brister i utrustningen eller omgivningen som i ventilation och dataprogram.

Sjukfrånvaro
Likt resten av landet har sjukfrånvaron ökat även i Värmdö kommun under året. Kommunen arbetar systematiskt på att vända trenden.
Den totala sjukfrånvaron uppgår år 2014 till 8,0 procent vilket är en ökning med 1,3 procentenheter från föregående år. Det är framförallt långtidssjukfrånvaron som har ökat. Korttidssjukfrånvaron ligger oförändrad med 3,8 procent både 2013 och 2014.
Tabellen nedan visar sjukfrån
varon  i olika kategorier. En ökning har skett inom samtliga redovisade kategorier. Den största ökningen har skett för långtidssjukfrånvaro, d v s sjukfrånvaro under sammanhängande tid av minst 60 dagar, från 2,9 procent 2013 till 4,2 procent 2014.

Some description

Jämställdhet

Könsfördelning
Vid Värmdö kommun är könsfördelningen 77,7 procent kvinnor och 22,3 procent män, vilket är en förändring av 1 procents ökning av män och 1 procents minskning av kvinnor jämfört med 2011, 2012 och 2013. Kvinnor dominerar främst inom vård och omsorg medan män dominerar inom de tekniska yrkena. Dock har andelen kvinnor inom samhällsbyggnadskontoret, där många mansdominerade grupper finns, ökat under 2014 till 55 procent jämfört 50 procent 2013. Inom bygg- och miljökontoret dominerar fortfarande kvinnorna med 72 procent. 2013 var andelen 76 procent vilket innebär att andelen män ökat. Vid nyrekrytering eftersträvas en jämnare könsfördelning vid samtliga arbetsplatser.

Lönekartläggning 2014
2014 års lönekartläggning, som har gjorts bland tillsvidareanställda medarbetare, påvisar inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Löner

Utbetald lönesumma
Under 2014 betalade Värmdö kommun ut 830 miljoner kronor i löner exkl sociala avgifter. Det är en ökning med 33 miljoner kronor eller 4,14 procent jämfört med 2012.

Some descriptionMedellöner för kvinnor och män
Kvinnornas medellön är fortfarande lägre än männens. Skillnaden har dock minskat med 1 procentenhet sedan 2013. Att kvinnor har lägre 
genomsnittlig lön beror till stor del på att stora kvinnogrupper finns inom yrkesområden där många saknar formell utbildning och där det inte föreligger krav på högre formell utbildning.

Personalomsättning

Personalomsättningen vid kommunen fortsätter att sjunka. Under 2014 var den externa personalomsättningen bland tillsvidareanställda medarbetare 9 procent, en minskning med en dryg procentenhet jämfört med året innan och ytterligare en procentenhet jämfört med 2012.
Av avgångarna hänförs 67,5 procent (73 förra året) till uppsägning på egen begäran, 20 procent (19 förra året) till pensionsavgångar, 3 procent (samma som förra året) till uppsägning från kommunen och 9,5 procent till övriga orsaker.

Övertid och mertid

Med övertidsarbete avses den tid medarbetare arbetar utöver heltidsmåttet. Med mertid menas den tid medarbetaren arbetar utöver sin deltidssysselsättning upp till heltidsmåttet. Den sammanlagda över- och mertiden för 2014 uppgick till totalt 39 193 timmar, vilket är en minskning med 5,4 procent jämfört med 2013 års värde som var nästan 41 414 timmar. Det är andra året i rad som över- och mertiden minskar i kommunen. Minskningen anses bero på effektivare schemaläggning samt det flextidsavtal som införts vid kommunhuset Skogsbo som ger medarbetarna större möjlighet att själva styra över arbetstidsförläggningen.

Kommunens 
medarbetare i siffror

Medarbetare delas i denna redovisning in i tre olika kategorier: tillsvidareanställda, visstidsanställda med månadslön samt visstidsanställda med timlön. Begreppet antal medarbetare i det följande inkluderar inte visstidsanställda med timlön om det inte uttryckligen anges.

Antal anställda per 
anställningsform
Totalt var 3 349 personer anställda vid Värmdö kommun den 31 december 2014 inkl visstidsanställda med timlön. Av dessa är 2 553 månadsavlönade, varav merparten, 87,4 procent, är tillsvidareanställda, vilket är i princip oförändrat jämfört med 2013. Antalet visstidsanställda med timlön har ökat med 11 procent jämfört med 2013.

Antal årsarbetare
Antalet årsarbetare inom Värmdö kommun uppgick under 2014 till 2 360, vilket är en liten ökning med föregående år. Nedanstående tabell visar fördelningen av antal anställda, antal årsarbetare och medelsysselsättningsgrad fördelat mellan kvinnor 
och män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland Värmdö kommuns medarbetare 2014 uppgår till 92,4 procent.

Some description

Åldersfördelning
Följande diagram visar den procentuella åldersfördelningen bland Värmdö 
kommuns medarbetare under den senaste sjuårsperioden. Åldersstrukturen är relativt stabil över tid, och förändringarna jämfört med föregående år är små. Dock syns en trend att gruppen medarbetare under 29 år och mellan 40 och 49 år ökar samt att gruppen 30–39 år sjunker.

Some description

Pensionsavgångar
Under den kommande sjuårsperioden förväntas antalet medarbetare som går i pension att ligga på en jämn nivå motsvarande de senaste åren, förutsatt att de går i pension vid 65 års ålder. Det finns dock möjlighet att kvarstå i tjänst till 67 års ålder.
Antalet pensioneringar, i kombination med behov av ersättningsrekryteringar till följd av extern personalomsättning, kommer att ställa krav på Värmdö kommun såväl att upplevas som en attraktiv arbetsgivare som att ha en fortsatt effektiv och väl fungerande rekryteringsprocess.