Kommunstyrelsens ordförande

Some descriptionEtt stort och varmt tack till alla medarbetare inom kommunens ansvarsområden. Det ni genom ert ansvarstagande, engagemang och fina arbete gör för Värmdö och dess invånare innebär att Värmdö kommun är en fin och bra plats att bo och verka i.


Åren som gått
Värmdö kommuns bokslut visar ett positivt resultat för åttonde året i rad, som vi alla ska vara både stolta och glada över. Det innebär att vi fortsatt har goda förutsättningar att både hantera oförutsedda händelser och att bidra till egenfinansiering av investeringar.
Vi kan nu se tillbaka på en mandatperiod där det sammanlagda resultatet blev cirka 290 miljoner, ett genomsnitt på över 70 miljoner per år. Skatten sänktes med 37 öre under åren 2011 - 2014. Nämnas ska också att vi stärkt soliditeten. Kommunen har investerat för 940 miljoner under mandatperioden.
Stora satsningar under mandatperioden har varit en ny förskola för 100 barn i Mölnvik och inköp av ett nyckelfärdigt vindkraftverk. Köpet av fastigheter i Gustavsbergs hamn (2012). Under hela perioden har det pågått utbyggnad av VA och gång- och cykelvägar samt byggnationen av gator och ledningar i Porslinskvarteren.
Värmdö kommun har en hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet. En sysselsättningsgrad på 85 procent placerar Värmdö på plats elva bland landets 290 kommuner. Det är en fördel att utgöra en del av landets största arbetsregion och samtidigt ha en mycket hög andel nyföretagande. Under 2014 startades i genomsnitt 8,7 företag per 1 000 invånare i Värmdö, att jämföra med ett snitt för riket på 4,9 företag. Enligt Arbetsförmedlingen har arbetslösheten sjunkit under 2014 i Värmdö, framför allt har fler unga (18-24 år) jobb nu.
Arbetet med att samla hela förvaltningens centrala administration i ett kommunhus i Skogsbo har pågått intensivt i flera år. Sista etappen i projektet var uppförandet av Värmdösalen som invigdes våren 2014.

Några andra viktiga 
händelser under 2014
• Utbildningsstyrelsens ansökan om del av AFA-medel om sammanlagt 15,2 miljoner kr för IKT-satsningar, kompetensutveckling och ekonomi beviljades av kommunstyrelsen. Även vård- och omsorgsstyrelsen beviljades del av AFA-medel, 4,2 miljoner kr, för bl a värdegrundsarbete och kvalitetsarbete.
• Kommunstyrelsen har antagit en IKT-strategi för de kommunala grundskolorna. Strategin har stark förankring i självutvärderingsverktyget LIKA – ”IT-tempen i skolan”. En genomförandeplan arbetas årligen fram med hjälp av LIKA, och aktiviteter formas för att utveckla verksamheterna i linje med den gemensamma strategin.
• Den gemensamma rättningen av de nationella proven i åk 6 och 9 genomfördes för andra året. Denna metod har fått uppmärksamhet från både Utbildningsdepartementet och Skolverket under året.
• Under våren utlystes ytterligare tjänster och från hösten finns 64 stycken förstelärare med tillsvidareanställning i Värmdös skolor. Detta är en av regeringen utlyst karriärtjänst för lärare i Sverige, där statsbidrag utgår för den löneökning förstelärarna 
erhåller.
• Samtliga medarbetare inom äldreomsorgen fick i uppdrag att 
genomgå kursen Demens ABC. Värmdö kommun placerade sig på första plats i statistiken över kommuner i länet med störst andel utbildad personal i Demens ABC i förhållande till antalet demenssjuka.
• I oktober placerade sig Värmdö som en av de bästa kommunerna i länet avseende palliativ vård. Detta grundat på en undersökning genomförd av Svenska 
palliativregistret.
Skolvalet som e-tjänst har implementerats och genomfördes till årets skolval.
• Kommunens reviderade kulturmiljöprogram ”Värmdö - Kulturhistoria i skärgårdsbygd” har givits ut i bokform.
• 2 400 bilder ur den omfattande äldre fotosamling som tidigare tillhört Gustavsbergs fabriker har digitaliserats. Bilderna finns från hösten 2014 tillgängliga för allmänheten via kommunens hemsida som en e-tjänst.
• Intern revision har under året gjorts på grupperna barn och ungdom, beroende samt försörjningsstöd. Konkreta åtgärdsplaner kopplade till resultaten kommer att presenteras för socialnämnden under 2015.
• Socialstyrelsen beslutade att tilldela Individ- och familjeomsorgen i Tyresö, Nacka och Värmdö kommuner 500 tkr under 2014 för att ytterligare kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn samt även med våldsutövare.
• EU-medel har beviljats för en förstudie gällande samordning av insatser för personer med funktionsnedsättning.
• Värmdö kommun har under 2014 avtalat med Migrations
verket om att hålla nio asylplatser 
tillgängliga för ensamkommande barn. Avtalet för nyanlända uppgår till 7-22 personer.
• En översyn har genomförts avseende ersättningsmodellen för 
personer boende i särskilt boende. 
Den nya ersättningsmodellen som gäller från 2015 innebär att vårddygnsersättningen ersätter boendeplatserna demens eller 
somatisk inriktning.
• Under september 2014 lanserades en e-tjänst för ansökan om förhandsbesked för bygglov.
• Under 2014 har arbete pågått med att digitalisera arkiven. 
Syftet är att frigöra utrymme i kommunens lokaler samt att på sikt skapa en transparent webbaserad myndighet.
• Under året har nio detaljplaner antagits, varav sju har vunnit laga kraft: Östra Mörtnäs, Skevik 
6:1, Västerby 5:302, Gustavsberg 1:462, Ekobacken 1, Siggesta-Bolvik, Gustavsberg 2:1 - lekplats.
• Vattenledningen till Stavsnäs och Djurö är driftsatt.
• VA-utbyggnad i Stavsnäs by är uppstartad.
• Djurö återvinningscentral är 
färdigbyggd och verksamheten är igång.
• I oktober fattades beslut om ny nämndorganisation från och med mandatperioden 2015-2018. Kommunfullmäktige beslutade att följande nämnder ska finnas i Värmdö kommun: kommunstyrelse, utbildningsnämnd, teknisk nämnd, bygg-, miljö- och 
hälsoskyddsnämnd, socialnämnd, 
vård- och omsorgsnämnd, näringslivsnämnd, kultur- och fritidsnämnd, överförmyndarnämnd 
samt valnämnd.
• Överförmyndarnämnden Värmdö/Vaxholm har, i och med utgången av år 2014, klarat av den första mandatperioden sedan sammanslagningen mellan de båda kommunerna.       

Mycket har hänt under den gångna mandatperioden och med en fortsatt ansvarsfull politik hoppas vi att tryggheten, delaktigheten, ansvaret och valfriheten ska öka samt att en fortsatt positiv, levande och hållbar utveckling sker i kommunen och för Värmdöborna.
Avslutningsvis vill jag än en gång tacka er alla för era insatser i arbetet för en positiv utveckling av vår kommun, som gör att vi är och kan vara Värmdö - skärgårdens mötesplats.

Monica Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande

Allians för Värmdö