Korta fakta om Värmdö kommun

 Femårsöversikt

2010

2011

2012

2013

2014

Antal invånare 31 december

38 301

38 894

39 387

39 784

40 541

Total kommunal skattesats i Värmdö

32,38

32,38

32,23

32,18

32,01

   varav till Värmdö kommun

20,28

20,28

20,13

20,08

19,91

Antal anställda (exkl timanställda) i kommunen

2 469

2 463

2 466

2 514

2 553

 

 

 

 

 

 

Årets resultat, mnkr

49,4

38,9

81,0

124,2

47,6

Nettokostnadsandel av skatteintäkterna och
generella statsbidrag, procent

96,8

95,1

93,3

0,4

6,0

Nettoinvesteringar, mnkr

242,6

354,3

397,6

190,3

268,9

Soliditet (exkl pensionsskuld, ansvarsförbindelser), procent

26,2

24,5

23,8

26,8

26,8

Tillgångar per invånare, kronor

63 129

70 573

78 578

80 631

83 443

Skulder och avsättningar per invånare, kronor

46 589

53 284

59 902

59 022

61 062


Uppgifterna i översikten redovisas enligt de redovisningsprinciper som har tillämpats under respektive år.

Some description