Kommunens kvalitet i korthet

Värmdö kommun deltar sedan 2010 i Kommunens kvalitet i korthet (KKIK), som genomförs av SKL. Inom ramen för undersökningen mäts ett 40-tal mått inom områdena tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet samt samhällsutvecklare. I mätningen som genomfördes 2014 deltog cirka 220 kommuner.

Kommunens tillgänglighet

Inom ramen för KKIK mäts sju mått kopplade till kommunens tillgänglighet. Tre av måtten, avseende service, bemötande och tillgänglighet per telefon och e-post utförs av ett externt företag. Företaget ringer under en mätperiod drygt 100 telefonsamtal och skickar cirka 50 mail till kommunen med ett antal vanligt förekommande frågeställningar.
Värmdö kommuns resultat är mycket bra och uppvisar en god trend. Framför allt har Värmdö ett väldigt högt utfall vad gäller bemötandet, där företaget i 96 procent av samtalen bedömde att de fått ett gott bemötande. Tillgängligheten bedöms även genom väntetider till förskoleverksamhet och särskilt boende. Liksom tidigare år saknar Värmdö helt kö till förskoleplatser, vilket leder till högsta möjliga utfall på de två måtten. Den genomsnittliga väntetiden för att få en plats på särskilt boende har dock ökat med sju dagar i jämförelse med 2013, vilket dock är under genomsnittet i riket.

Kommunens tillgänglighet

 Värmdö
2014

 Utveckling

 Genomsnitt
2014

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post
får svar inom två arbetsdagar?

76 %

 Some description

83 %

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon
får ett direkt svar på en enkel fråga?

54 %

Some description

49 %

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande
när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

96 %

Some description

86 %

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar?

75 timmar

 Some description

48 timmar

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har
fått plats på önskat placeringsdatum?

100 %

Some description

67 %

Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn
inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?

0 dagar

 Some description

20 dagar

Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende
från ansökan till erbjudande om plats?

48 dagar

Some description

51 dagar

 Some description

Trygghetsaspekter

Trygghetsaspekter i kommunerna mäts inom KKIK med fyra indikatorer. Måtten utgörs av kommunernas egenrapporterade uppgifter avseende trygghet inom hemtjänst och förskolor samt uppgifter från SCB:s medborgarundersökning, som genomförts under våren 2014.
Värmdös resultat avseende trygghetsaspekter är bra och överstiger genomsnittet för riket. Inga markanta förändringar finns dock jämfört med föregående års mätning. Medborgarnas upplevda trygghet har, i medborgarundersökningen, ökat något. Förbättringen är dock marginell och inte statistiskt säkerställd. Trygghetsaspekterna inom förskolan, avseende personaltäthet, är i nivå med 2013. En viss försämring har dock skett avseende personalkontinuiteten inom hemtjänsten, från 10 personer 2013 till 13 personer under en tvåveckorsperiod 2014. Ytterligare mätningar genomförda under året tyder dock på att personalkontinuiteten sedan mätningen genomfördes har förbättrats något.

Trygghetsaspekter

 Värmdö
2014

 Utveckling

 Genomsnitt
2014

Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

Index: 66

Some description

Index: 61

Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under
en 14-dagarsperiod?

13 personer

Some description

15 personer

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor (planerad)?

5,2 personer

Some description

5,4 personer

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor (faktiskt)?

5 personer

Some description

4,3 personer

Some description 

Delaktighet och information

Fyra mått används för att mäta medborgarnas möjlighet till delaktighet och information i kommunens verksamheter. Måtten utgörs av underlag från Valmyndigheten, SKL, SCB samt en egenmätning utförd av kommunen. Endast ett av måtten, från SCB:s medborgarundersökning, är jämförbart med föregående års utfall. Valdeltagandet mättes inte och övriga mått inom området har förändrats, vilket gör att en jämförelse med 2013 inte är möjlig.
Medborgarnas uppfattning av möjligheterna till insyn och inflytande, går att jämföra med 2013 års KKIK. Måttet, som hämtas från SCB:s medborgarundersökning har ökat från 32 till 34. Denna förändring är dock inte statistiskt säkerställd. Värmdös utfall för resterande mått är bättre än rikets genomsnitt.

Delaktighet och information

 Värmdö
2014

 Utveckling

 Genomsnitt
2014

Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste
kommunvalet?

86,5 %

83,2 %

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

85 %

78 %

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i
kommunens utveckling?

56 %


53 %

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över
kommunens verksamhet?

Index: 34

Some description

Index: 40

 Some description

Kommunens effektivitet

Huvuddelen av frågorna inom KKIK avser mått på effektiviteten inom kommunen. Måtten hämtas från egna mätningar inom kommunerna samt SCB, Skolverket, SKL och Socialstyrelsen. Ett antal mått är inte möjliga att jämföra med 2013, då måttens sammansättning har förändrats.
Resultaten för Värmdö uppvisar skiftande trender, där förbättringar har skett på vissa områden medan andra har försämrats. Bland annat har andelen behöriga elever till nationellt program på gymnasiet försämrats, dock från en mycket hög nivå, vilket gör att Värmdös resultat fortsatt ligger över rikets genomsnitt.

Kommunens effektivitet

 Värmdö
2014

 Utveckling

 Genomsnitt
2014

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?

124 961 kr

124 845 kr

125 317 kr

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven?

96 %

Some description

92 %

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?

68 %

Some description

68 %

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet

92,7 %

Some description

86,4 %

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8

68 %

Some description

76 %

Kostnad per betygspoäng

329 kr

307 kr

368 kr

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen

78,8 %

Some description

78,4 %

Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram

20 419 kr

25 390 kr

24 893 kr

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?

68 %


66 %

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

611 530 kr

673 964 kr

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende

80 %

Some description

84 %

Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen?

76 %

66 %

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?

305 287 kr

248 215 kr

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst

96 %

 Some description

91 %

 Some description

Kommunen som samhällsutvecklare

Det sista området inom KKIK avser kommunerna som samhällsutvecklare, vilket mäts med indikatorer från kommunerna själva liksom Avfall Sverige, SCB och Nyföretagarcentrum. Måttet avseende andelen miljöbilar inom kommunorganisationen kan inte jämföras med 2013 års resultat, då mätmetoden har förändrats.
Med undantag för måtten avseende sjukpenningtal samt hantering och återvinning av hushållsavfall, ligger Värmdö kommuns resultat genomgående över genomsnittet i riket. Inga större förändringar kan noteras vad gäller exempelvis sysselsättningsgrad och nyföretagande, där Värmdö fortsatt har bland de bästa resultaten i landet.

Kommunen som samhällsutvecklare

 Värmdö
2014

Utveckling

 Genomsnitt
2014

Andelen förvärvsarbetare i kommunen

84,5 %

Some description

78,5 %

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?

2,2 %

Some description

4,1 %

Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen?

8,7

Some description

4,9

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?

8,1

Some description

9,3

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?

23 %

Some description 

36 %

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar?

55 %


45 %

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

18 %

Some description 

20 %

Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?

Index: 61

Some description

Index: 60

 Some description