Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att med utgångspunkt från fullmäktiges riktlinjer samt regler i plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen med tillhörande lagstöd inom verksamhetsområdet, pröva frågor om anmälningar eller ansökningar om bygglov, enskilda avloppsanläggningar, strandskydd med mera. Nämnden ska också utföra fortlöpande tillsyn av regelefterlevnad inom nämndens ansvarsområden.

Some description

Måluppfyllelse

   

Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 En hållbar kommun

 

 

 

Alla fastigheter i Värmdö kommun ska ha godkända avlopp år 2020.

 

Målet bedöms som uppfyllt för 2015 utifrån den handlingsplan som upprättats. Totalt ska 8 000 avlopp ha åtgärdats vid utgången av år 2020. Under 2015 har 12,5 procent av dessa inventeras, i enlighet med planen.Some description

Rätt från början – Nya fastighetsägare och samfällighetsföreningar ska informeras proaktivt om kommunens gällande bestämmelser om ny-, om- och tillbyggnader, miljöhänsyn samt andra regler.

 

Ingen måluppföljning har skett av nämnden för detta mål under 2015.


Some description

 Inflytande och dialog

All form av kommunikation med medborgarna ska präglas av hög servicegrad, tillgänglighet och lättbegriplig information.

 

Målet bedöms som delvis uppfyllt för 2015, då två av tre indikatorer uppvisar ett utfall som är i nivå eller högre än målvärdet, medan den tredje har ett lägre resultat än målet.


Some description

 

Ekonomiskt resultat


Drift
Nettokostnaden för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden uppgår till 3,0 mnkr, vilket ger ett budgetöverskott om 4,8 mnkr. Nämnden redovisar totalt ett intäktsöverskott om 8,4 mnkr. Byggenhetens intäktsöverskott om 3,2 mnkr är främst föranlett av byggsanktionsavgifter. Intäktsöverskottet om 5,1 mnkr inom miljö- och hälsoskyddsområdet har främst genererats i samband med inventering av ett antal avlopp enligt kommunfullmäktiges mål att alla fastigheter i Värmdö kommun ska ha godkända avlopp vid utgången av 2020.
På kostnadssidan redovisar nämnden ett budgetunderskott om 3,6 mnkr till följd av högre personalkostnader som uppkom i samband med intensifiering av avloppsinventering.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• I juni fastställdes en organisationsförändring inom bygg- och miljöavdelningen, vilket innebär att tre enheter bildas; Byggenheten, Strandskydds- och avloppsenheten samt Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsenheten. Förändringen att dela in avdelningen i tre enheter gjordes i syfte att uppföljning och kvalitetssäkring ska stärkas ytterligare och att det inom avdelningen ska finnas resurser och utrymme för att medverka till arbetet med uppbyggnad och samverkan inom sektorn utan att kärnverksamheten drabbas.
• Kommunfullmäktige beslutade att projektet för rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande skulle förlängas under 
2015. Projektet innebär att medborgarna får kostnadsfri VA-rådgivning via telefon och e-post. Rådgivningen är mycket populär och medborgarna har många 
frågor kring enskilda avlopp.
• Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden är i princip helt digital sedan årsskiftet. Kallelse, sammanträde och protokollskrivning sker digitalt.