Framtidens Gustavsberg

De spännande industrihistoriska miljöerna i centrala Gustavsberg ska utvecklas till en unik och trivsam boendemiljö. Cirka 2 400 nya bostäder kommer att skapas tillsammans med nya parker med promenadstråk som binder samman och kompletterar Gustavsberg.

Some description

Projektet innebär en omfattande stadsutveckling där det planeras för bland annat bostäder, offentliga platser, handel, förskolor, församlingshem, en stadspark samt en ny bussterminal. Projektet har delats upp i sju olika områden: Porslinskvarteren, Centrum,  Kvarnbergsterrassen, Vattentornsberget, Strandvik, Mariaterrassen och Gustavsbergs hamn.
Projektet har gått in i en genomförandefas genom att två av detaljplanerna, Porslinskvarteren och Mariaterassen, vunnit laga kraft. Detaljplanen för Strandvik antogs i kommunfullmäktige 1 november 2015 men har överklagats till länsstyrelsen.
I Porslinskvarteren där ca 1 700 lägenheter kommer att byggas, påbörjas omdaningen av Gustavsberg till en av regionens mest attraktiva boendemiljöer. Flera av byggherrarna har ansökt om och beviljats bygglov och även kommit igång med byggnationen av bostäder i området och den första inflyttningen skedde under året.
Under året tecknades avtal med byggherrarna i Porslinskvarteren kring en gemensam kommunikationsstrategi med syfte att ge en samlad bild utåt av projektet och vilka fördelar Gustavsberg har att erbjuda. Gemensamma aktiviteter har bland annat bestått av en gemensam hemsida, en gemensam skylt och annonsering.
Detaljplanearbetet för Stallet i anslutning till Porslinskvarteren har fortsatt och ett antagande väntas under 2016. Detaljplanearbetet för Strandvik som syftar till att komplettera den vackra och omtyckta platsen norr om Farstaviken med bostäder, att tillgängliggöra parken för allmänheten och att utveckla båtlivet stoppades på grund av förändringar i planförutsättningarna under våren 2014. Detaljplanearbetet återupptogs och detaljplanen antogs under 2015.
Trafiklösningen Stadsgatunätet samt Start-PM för Kvarnbergsterrassen och Gustavsbergs centrum antogs i mars 2015. Kommunstyrelsens planutskott har beslutat att genomföra parallella uppdrag inom fyra delområden i Gustavsberg; Vattentornsberget, Stadsparken, Centrum och Kråkberget. Parallella uppdrag beräknas vara klart våren 2016 och kommer att ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet.
De stora satsningar som pågår inom projektet ska leda till att Gustavsberg blir en modernare tätort, där bland annat det fina läget vid havsviken, de gamla bruksmiljöerna och utbudet av idrott, natur, rekreation och kultur i närområdet ska utvecklas och förädlas.