Kommunfullmäktige med flera

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. Fullmäktige anger mål och riktlinjer för verksamheten, beslutar om nämndernas organisation och verksamhetsformer, budget, taxor, skatt 
och andra viktiga ekonomiska frågor.

Some description

Ekonomiskt resultat

Drift
Den sammantagna verksamheten som 
omfattas av kommunfullmäktige 
redovisar ett överskott om 0,1 mnkr. 
Överskottet är främst föranlett av 
att tillfälliga medel om 0,3 mnkr 
avsedda för politikerutbildning med 
anledning av ny mandatperiod inte 
har förbrukats i sin helhet.

Årets viktiga händelser och beslut

• Under hösten beslutade kommunfullmäktige att ge moderbolaget Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) i uppdrag att sälja 49 procent av aktierna i VärmdöBostäder AB till Rikshem. Den 1 december tillträdde den nya delägaren. Affären innebär även att Rikshem förvärvar markanvisningar för uppförandet av 500 hyres- och bostadsrätter i kommunen.
• Under våren beslutade kommunfullmäktige att godkänna den överenskommelse som tecknats mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun. Överenskommelsen avser utbyggnad och finansiering av framtida buss-
terminallösning för Ostsektorn.
• Kommunfullmäktige har beslutat att revidera antalet boendeplatser som kommunen håller tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn. Antalet platser utökades från nio till 23 platser. Därtill beslutade kommunfullmäktige i december att teckna överenskommelse om mottagning och bosättning av 60 nyanlända.
• Under 2015 har kommunfullmäktige behandlat 21 motioner. Av dessa har ett yrkande bifallits avseende ersättningssystemet inom Kulturskolan. Därtill beslutade kommunfullmäktige att en flexibel parkeringsnorm ska testas och utvärderas i Gustavsbergsprojektet. Resterande motioner som behandlats av kommunfullmäktige har avslagits eller ansetts besvarade. Under 2015 har 17 nya motioner lämnats in för beredning inom förvaltningen.