Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela kommunens verksamhet och ansvarar bland annat för kommunens ekonomi, central förvaltning, utveckling och planering.

Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att:
• leda och samordna arbetet inom kommunen

• ansvara för kommunens ekonomi, lämna förslag till budget och leda budgetarbetet

• ha uppsikt över kommunens nämnder och egna bolag

• genomföra kommunfullmäktiges beslut

Some description

Måluppfyllelse

    Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 En hållbar kommun

Kommunen ska ha en balanserad och stark ekonomi, säkerställa att naturkapitalet tas tillvara och ständigt utveckla socialt ansvarstagande.

  För 2015 bedöms målet vara uppfyllt. Kommunen har en stark och balanserad ekonomi med ett budgetöverskott om 4,2 procent. Aktiviteter för att utveckla socialt ansvarstagande samt ta tillvara på naturkapitalet har genomförts under året. Some description

 Inflytande och dialog

Kommuninnevånarna ska alltid känna förtroende för den offentliga servicen. Nöjd-kund-index avseende bemötande samt utfall på tillgänglighet, telefoni och e-post ska öka.

 

För 2015 bedöms målet vara delvis uppfyllt. Medborgarna är mer nöjda med den offentliga servicen och NKI har ökat från en redan hög nivå. Dock har svarstiden för telefoni ökat och tillgängligheten för e-post är oförändrad.


Some description

 Ledarskap och medarbetarskap

Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och utmärkas av goda ledare.
Frisknärvaron ska öka.

 

För 2015 bedöms målet vara delvis uppfyllt. Medarbetarna är mer nöjda med både sina chefer, sin arbetssituation och nyttjar friskvårdsbidraget i högre utsträckning. Dock har frisknärvaron minskat och skillnaderna mellan kvinnors och mäns frisknärvaro har ökat. 


Some description

LEAN-processen är påbörjad i ytterligare en enhet.

 

Effektmålet bedöms vara uppfyllt för 2015. Lean-processen har startat upp inom två enheter i samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn. 

 

Some description 

 Resurshushållning

Låneskulden ska minskas eller prolongeras i nivå med investeringar som gagnar kommuninnevånarna. Den kommunala skattesatsnivån ska minska under mandatperioden.

 

För 2015 bedöms målet vara uppfyllt. Låneskuldens storlek har minskar och självfinansieringsgraden på investeringar och soliditeten har ökat. 


Some description

Nya detaljplaner tar, vid mandatperiodens slut, i genomsnitt 1 år från start till antagande.

 

Målet kommer inte följas upp för 2015. Aktiviteter och åtgärder för att målet nås år 2018 är påbörjade. 


Some description


Ekonomiskt resultat


Drift
Kommunstyrelsen redovisar en sammantagen nettokostnad på 125,4 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om 22,1 mnkr, vilket innebär 15,0 procent av budget. Budgetöverskottet förklaras främst av oförbrukade 
projektmedel samt av lägre lokalkostnader på grund av outnyttjad reserv för avställda lokaler. Oförbrukade projektmedel avser framförallt medel för högskolesatsning, e-handel, 
e-arkiv, medfinansiering av bredbandssatsningar samt medel för genomförande av besökscentrum i Ekobacken.

Some description

Investeringar
Kommunstyrelsens investeringar under 2015 uppgick till  96,9 mnkr. Årets budget uppgick till 345,4 mnkr varav 274,9 mnkr avser oförbrukade medel från 2014. Kvarvarande medel vid årets slut kommer framförallt från pågående investeringar som pågår under flera år. 320,2 mnkr av årets oförbrukade medel förväntas överföras till 2016. Bland årets större investeringar kan följande nämnas:
• Infartsparkering Näsuddsvägen kombinerad med besöksparkering till idrottsplats och spontanidrottsfält samt dagvattendamm ska uppföras. Dessutom byggs en återvinningsstation i anslutning till infartsparkeringen. På Eknäsvägen anläggs två busshållplatser samt gångpassager för att möjliggöra omstigning från buss till buss. Entreprenaden pågår och anläggningarna ska vara klara för att tas i drift under 2016.
• Ombyggnad av Gustavsbergs allé och idrottsvägen med gemensamma anläggningar färdigställdes och slutbesiktades under 2015.
• Entreprenaden för utbyggnad av ledningar och arbetsgator i 
Porslinskvarteren etapp 1, har färdigställts.
• Entreprenadarbetet avseende ombyggnad och utbyggnad av Porslinskvarteren etapp 2 pågår och ska färdigställas 2016.
• Förprojektering, arbete med programhandling avseende Porslinsfabriken – Ett kulturhus, fortskred under 2015. Upphandling planeras genomföras första kvartalet 2016

Årets viktiga händelser och beslut

• Värmdö kommuns ungdomsting för år 2015 prioriterade följande frågor: bostäder för unga, trygghet och säkerhet i utemiljö, tryggare Gustavsbergs centrum, högre tillgänglighet till kollektivtrafik och en större andel ekologisk mat i skolan.
• Under 2015 har kommunstyrelsens planutskott initierat flertalet Start-PM rörande bl a Gustavsbergs centrum, Kvarnbergsterassen och Hemmesta centrum. Det påbörjade detaljplanearbetet vid Gustavsbergs centrum syftar till att skapa en stadspark, ett sammanhållet grönstråk, ny bostadsbebyggelse, nya verksamhetslokaler, förskola, ett särskilt boende, parkeringsplatser och en buss-terminal.
• Rapporten Värmdö skoldialog redovisades inför kommunstyrelsen under maj månad. Rapporten redovisade genomförd dialogprocess med föräldrar, skolpersonal m fl mot bakgrund av 2014 års folkomröstning om skolorganisation. Ärendet behandlades av utbildningsnämnden och återrapporterades för kommunstyrelsen under november.