Koncern Värmdö kommun

Kommunhuset i Värmdö AB ägs av Värmdö kommun och utgör moderbolag för kommunens aktiebolag. I koncernen finns tre aktiva dotterbolag och ett vilande. Tillsammans med kommunens nämnder utgör bolagen kommunkoncernen. Bolagen bedriver kommunal verksamhet genom att erbjuda medborgarna service och tjänster som bostäder, hamnanläggningar samt simhall.

Kommunhuset i 
Värmdö AB

Kommunhuset i Värmdö AB äger och förvaltar aktier i aktiebolag som Värmdö kommun använder för sin verksamhet. Bolaget ska genom koncernbildningen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande. Aktiekapitalet uppgår till 60 mnkr.
Den strategiskt och ekonomiskt mest betydelsefulla frågan som bolaget haft att hantera under 2015 var försäljningen av 49 procent av aktierna i VärmdöBostäder AB. Aktierna överläts till Rikshem Bostäder Holding AB till en köpeskilling om 703 mnkr. Försäljningen innebär att en stark aktör på hyresbostadsmarknaden kommit in som aktiv partner i VärmdöBostäders arbete med att utveckla tillgången på bostäder i kommunen. Dessutom innebär tillskottet av kapital att ett betydande utrymme skapats för såväl finansiering av nyinvesteringar i bostadsbyggande som minskning av låneskulden i kommunkoncernen.
Årets resultat för Kommunhuset i Värmdö AB uppgår till 688,2 mnkr, ett synnerligen högt resultat som är starkt avhängigt av den reavinst aktieförsäljningen inneburit. Koncernen visar en vinst på 12,0 mnkr.

VärmdöBostäder AB

VärmdöBostäder AB äger och förvaltar fastigheter i Värmdö kommun, samtliga lägenheter och lokaler är upplåtna med hyresrätt. Bolaget arbetar för att erbjuda en god boendemiljö till rimliga kostnader. Från och med den 1 december 2015 innehar Rikshem Bostäder Holding AB 49 procent av aktierna i VärmdöBostäder AB och Kommunhuset i Värmdö AB innehar 51 procent.
Årets investeringar har legat på en förhållandevis låg nivå. Det som tillkommit under året i form av investeringar och större ombyggnader har skett till ett värde av ca 9 (28) Mkr. Årets resultat uppgår till 8,1 (4,6) mnkr och beror i huvudsak på högre hyresintäkter och att kostnader har varit lägre än budget, beroende på lägre kapital- och finansiella kostnader. Aktiekapitalet uppgår till 25 mnkr.

Värmdö Hamnar AB

Värmdö Hamnar AB äger, förvaltar och vidareutvecklar fastigheter och hamnanläggningar i Värmdö kommun och skall också utöva kommunens huvudmannaskap i hamnfrågor. Bolaget arrenderar ut mark för parkering, båtuppställning, gods- och sophantering. Bostäder och lokaler hyrs ut liksom båt- och kajplatser. Aktiekapitalet uppgår till 7,8 mnkr.
Årets resultat uppgår till 3,0 (1,9) mnkr. Bolagets investeringar uppgår till 7,9 (7,1) mnkr och avser ombyggnation av verksamhetslokaler. 4 december 2015 absorberades tidigare dotterbolag Stavsnäs Vinterhamn AB in i moderbolaget genom en fusion och Värmdö Hamnar bedriver nu godsterminalen i Stavsnäs Vinterhamn.

Gustavsbergsbadet AB

Bolaget driver och utvecklar verksamheten i Gustavsbergsbadets bad- och friskvårdsanläggning. Verksamheten erbjuder ett brett utbud av bad, motions-, friskvårds- och hälsoaktiviteter och ska ses som en del av det hälsopreventiva arbetet i kommunen.
Aktiekapitalet uppgår till 25,0 mnkr. Årets driftbidrag från Värmdö kommun budgeterades till 9,8 mnkr men justerades i bokslutet i enlighet med verksamhetens resultat och utfallet blev 7,3 mnkr. Bolaget redovisar ett resultat på 0,0 (-0,1) mnkr vilket är 2,5 mnkr bättre än budget. I februari höjdes entréavgifterna och öppettiderna förlängdes. Antal besök har ökat med 2,3 procent jämfört med 2014 och slutade på 215 827 besökande.

Gustavsbergs Porslinsmuseum AB

Hela bolagets verksamhet överfördes 1 januari 2015 till Värmdö kommun. Verksamheten bedrivs sedan dess som en kommunal resultatenhet under kultur- och fritidsnämnden.

Some description