Kultur- och fritidsnämnd

Nämnden är finansieringsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för fritidsgårdar, kulturskola, idrotts-, biblioteks- och kulturverksamhet. Också drift och underhåll av anläggningar, idrottsplatser, leder, naturstigar, motionsspår samt kommunala bad och stränder ingår i nämndens ansvar. Vidare ansvarar nämnden för drift av Värmdö bibliotek, Värmdö kulturskola, Gustavsbergs Porslinsmuseum, Gustavsbergs Konsthall, Ungkulturhuset Gurraberg och fritidsgårdar. Nämnden ska stödja nya utrycks- och verksamhetsformer i kulturlivet samt ansvara för de konstinköp och den konstnärliga utsmyckningen som kommunen finansierar.

Some description

Måluppfyllelse

   

Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 En hållbar kommun

 

 

 

Energiförbrukningen vid kommunens
idrotts- och fritidsanläggningar ska minska.

 

Energiförbrukningen har minskat med tre procent, vilket främst bedöms bero på verksamhets- och väderförhållanden. Det faktum att inte alla anläggningar har varit möjliga att mäta leder till bedömningen att målet är delvis uppfyllt för 2015.


Some description

 Inflytande och dialog

Samverkan och dialog med medborgare och idéburna sektorn ska öka.

 

Samverkan och dialogen med medborgare och den idéburna sektorn bedöms under året ha utvecklats och därmed är målet uppfyllt för 2015. Totalt har 34 föreningsdialoger och fem samarrangemang med föreningslivet genomförts.

 

Some description

 

Barn och ungdomar ska uppleva ökade möjligheter att påverka nämndens verksamheter samt föreningsdriven kulturskolan eller liknande.

 

Barn och ungas möjlighet att påverka föreningsdriven kulturskola mäts inom ramen för Våga Visa. För år 2015 finns ingen data tillgänglig och därför kan måluppfyllelsen inte bedömas för året. Åtgärder för att öka barn och ungas möjligheter att påverka utförs i verksamheterna och inom ramen för enskilda projekt och stödformer, exempelvis bidragsformen Snabb slant.

 

Some description

 Omsorg och trygghet

Medborgarna som anser att de har möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud ska öka.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt för 2015, då fler medborgare ser goda möjligheter att utöva sina fritidsintressen. Dock är trenden svagt positiv och övriga indikatorer nya och därmed inte möjliga att jämföra över tid.


Some description

 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet i Värmdö ska öka.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt för 2015. Av de tre indikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen uppvisar två en svagt positiv trend med resultat i nivå med genomsnittet för riket. En indikatorer har en oförändrad trend med ett resultat som är sämre än genomsnittet för riket.


Some description

 

 

Ekonomiskt resultat


Drift
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar en nettokostnad på 101,6 mnkr och ett överskott mot budget på 11,0 mnkr, motsvarande 9,8 procent av budget. Överskottet avser finansieringsdelen och utgörs främst av ett förväntat överskott på 3,8 mnkr för det nya kulturhuset i Gustavsbergs hamn som är under planering. Idrotts- och fritidsanläggningar ger ett överskott med 4,1 mnkr och beror på att projektering och byggnation av nya anläggningar har en långsammare takt än planerat. Detta resulterar i uteblivna kostnader för projektering, räntor och avskrivningar, eller hyra, samt för drift och skötsel. 
Allmän fritidsverksamhet har ett överskott för föreningsstöd och särskilda satsningar på 1,2 mnkr. Allmänkultur visar 0,7 mnkr i överskott för bland annat få ansökningar till ateljéstöd samt Gustavsbergsteatern. Finansiering av kulturskola ger ett överskott med 0,3 mnkr då elevantalet varit lägre än förväntat. Kultur och fritids centrala ledning och styrning visar ett överskott på 1,2 mnkr till följd av tillfälliga personalvakanser.

Some description

Investeringar
Under året har Hemmesta utegym fått belysning och ett nytt utegym har uppförts på Ingarö. Antalet ridstigar har utökats och medborgarnas tillgång till spår och leder samt kulturmiljöplatser har förbättrats genom upprustning och röjning. I oktober publicerades boken “Gustavsberg - form och funktion i folkhemmet” om Gustavsbergs Porslinsfabriks historia och form och funktion som präglat det svenska folkhemmet.

Årets viktiga händelser och beslut

• Förutsättningarna för en effektiv och ändamålsenlig drift, skötsel och tillsyn av kommunens idrottsanläggningar har förbättrats genom ett förnyat och utvecklat samarbete med idrottsföreningar.
• Undersökningen Ung Livsstil har genomförts och resultatet av denna ligger till grund för utveckling och prioritering av insatser inom hela kultur- och fritidsområdet.
• Gustavsbergs Konsthall har övergått till kommunal regi och Gustavsbergs Porslinsmuseum har övergått till att bedrivas i förvaltningsform. Den pedagogiska verksamheten har utökats inom både konsthallen och museet.
• Bokbussen har ersatts av uppsökande verksamhet som riktar sig till bland annat förskolor och äldre. Nya former för biblioteksverksamhet provas, bland annat så kallade “pop-up bibliotek”.

Nyckeltal

Some description