Näringslivsnämnd

Näringslivsnämnden är finansieringsnämnd, myndighetsnämnd och ansvarar för kundval och utförande av verksamhet inom områdena SFI, integration, arbetsmarknad, näringsliv och vuxenutbildning. Nämnden är nybildad från den 1 januari 2015.

Some description

Måluppfyllelse

   

Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 En hållbar kommun

 

 

 

Besöksnäring och turism ska växa i hela Värmdö kommun.

 

Nämnden har inte genomfört någon mätning av måluppfyllelsen för 2015.


Some description

Utvecklad service till våra företagare, företagarvänligt bemötande. Värmdö kommun ska vara bland de 50 bästa i SN:s ranking 2015/2016.

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt under 2015. Nämnden har inte följt upp indikatorerna som ska mäta utvecklas service. Avseende Svenskt Näringslivs ranking hamnar Värmdö på 180:e plats vilket är en försämring.


Some description

 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Individers kompetens (utbildning och erfarenhet) ska i större utsträckning kunna matchas till arbetsgivares behov.

 

Nämnden har inte genomfört någon mätning av måluppfyllelsen för 2015.


Some description

 

Ekonomiskt resultat


Drift
Näringslivsnämnden visar ett underskott på 1,5 mnkr, vilket innebär -4,7 procent av budget. Komvux resultat beror på lägre intäkter än budgeterat för de konkurrensutsatta verksamheterna grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt framtagande av ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning. En handlingsplan för att balansera underskottet är under arbete. Arbetsmarknad och Integrationsenhetens underskott beror till största del av uteblivna hyresintäkter. Inom uppdraget för ny näringslivsstrategi och utvecklat samarbete med Visit Värmdö har tidplanerna förskjutits. Därmed har budgetmedel för detta inte förbrukats under 2015.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• En ny kundvalsmodell, auktorisation av utbildningsanordnare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, har antagits. Auktorisationsmodellen innebär att varje utbildningsanordnare som ansöker om att bli auktoriserad, och som uppfyller de auktorisationsvillkor som kommunen beslutat om, är välkommen att erbjuda utbildning till Värmdös medborgare. Auktorisationsmodellen sjösätts i januari 2016.
• I april övertog nämnden det fulla ansvaret och arbetet med bosättning och mottagande av nyanlända invandrare. Tillväxtavdelningen har under perioden november 2015 till januari 2016 haft ansvaret för det evakueringsboende som Värmdö kommun drivit för migrationsverkets räkning.
• En ny näringslivsstrategi för 2015-2016, åtföljd av en handlingsplan för Näringsliv- och besöksnäringsenheten, har antagits. Näringslivsstrategin anger hur kommunen ska arbeta med tillväxtfrågor och näringslivsutveckling för att bidra till goda förutsättningar för företagande och ett gott företagsklimat, att främja tillväxt i befintliga företag samt göra kommunen attraktiv för nyetablering så att fler arbetstill
fällen kan skapas.