Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare, exempelvis barn och sjuka, inte skall lida rättsförluster. Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun en gemensam överförmyndarnämnd.
Nämnden har inte antagit några effektmål för 2015. Därför kan ingen måluppföljning göras.

Ekonomiskt resultat


Drift
Överförmyndarnämnden redovisar en budgetavvikelse om -0,3 mnkr för verksamhetsåret, vilket innebär ett överskridande av budget med 13,6 procent. Orsaken till budgetavvikelsen är större antal godemän och fler ensamkommande asylsökande barn. Vissa ensamkommande asylsökande barn är placerade i Värmdö kommun men en har annan anvisningskommun, endast anvisningskommunen har möjlighet att återsöka medel för godemän från migrationsverket.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• Överförmyndarnämndens samtliga tjänster har omsatts under året där de nya medarbetarna har genomgått utbildning i handläggning och systemadministration. För att säkerställa att nämnden uppfyller sitt syfte har extern expertis anlitats för att ge de nya medarbetarna stöd och vägledning i komplicerade ärenden.
• Till följd av att personalomsättningen har arbetet med granskningen av årsräkningar försenats. Vid årets utgång fanns det ca 35 icke granskade årsräkningar i balans. Dessa ärenden var dock inte förenade med några ersättningskrav från ställföreträdarna.

Some description

Nyckeltal

Statistiken är gemensam antalet för Värmdö kommun och Vaxholms stad där antalet nytillkomna ärenden fortsätter att öka för varje år. Det har under verksamhetsåret 2015 skett en kraftig ökning av antalet godmanskap för ensamkommande asylsökande barn.