Socialnämnd

Nämnden är finansieringsnämnd och ansvarig för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar bland annat för individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd och familjerätt. Nämnden ansvarar också för prövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen.

Some description

Måluppfyllelse

   

Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 En hållbar kommun

 

 

 

Insatser för den enskilde ska i ökad omfattning ges i hemkommunen. Utforska möjligheter till nya insatser och former av hemmaplanslösningar.

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt för 2015. Andelen insatser som ges till enskilda i hemkommunen är oförändrad eller har minskat, beroende på typ av insats. Processen med att utveckla nya insatser och former av hemmaplanslösningar är planerad att starta under 2016.


Some description

Andelen hushåll med försörjningsstöd ska successivt minska genom kontinuerlig genomlysning av processerna.

 

Målet bedöms vara uppfyllt avseende 2015. Genomsnittligt antal hushåll per månad som beviljats ekonomiskt bistånd har minskat från föregående år, liksom det genomsnittliga biståndsbeloppet och det totala antalet hushåll med försörjningsstöd.


Some description

Andelen beslutade åtgärder och beviljade insatser som ej verkställs inom tre månader ska successivt minska.

 

Målet bedöms vara uppfyllt avseende 2015, då samtliga beslut verkställts inom tre månader.


Some description

 Omsorg och trygghet

Förebyggande arbete för socialt utsatta individer och grupper ska stärkas i samverkan med andra aktörer.

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt för 2015. Kommunen har sedan tidigare ett flertal samverkansprojekt men inga åtgärder har vidtagits under året för att stärka det förebyggande arbetet för socialt utsatta individer och grupper.


Some description

 

Ekonomiskt resultat


Drift
Socialnämnden redovisar ett resultat om -2,3 mnkr, vilket innebär ett underskott på 1,5 procent. Orsaken till budgetavvikelsen är placeringar och beslut baserade på socialtjänstlagen. För institutionsplaceringar för barn och ungdomar är kostnaderna för externa boenden fortsatt höga och antalet ungdomar med beroendeproblematik och psykisk ohälsa har ökat. För akutboenden och skyddade boenden för våldsutsatta har behoven ökat och placeringstiderna 
tenderar att bli långa i väntan på säkra och skyddade boendelösningar. Inom socialpsykiatri- och beroendegruppen har det skett fler placeringar än budgeterat, samt placeringstiden på externa stödboende har blivit längre. Resultatet har förbättrats gentemot årets prognoser, eftersom nämnden redovisat intäkter från migrationsverket som till vissa delar även avser tidigare år.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• Socialnämnden har haft ett särskilt fokus på den bidragsgrupp vars hushåll har uppburit försörjningsstöd under tio månader eller fler. Under våren innefattade den bidragsgruppen cirka hälften av alla aktuella hushåll, 153 personer. Ett riktat arbete mot sökande som var sjukskrivna, hade rehabiliteringsbehov eller annan komplex problematik resulterade i att tio personer (6,5 procent) av bidragsgruppen nu får sin försörjning via försäkringskassan.
• Det har skett en kraftig ökning i antal ensamkommande asylsökande barn och under året tog kommunen emot 141 ensamkommande flyktingbarn. Värmdö kommun hade vid årets utgång ett avtal med migrationsverket om 23 platser för asylsökande barn och 40 platser för barn med permanent uppehållstillstånd. Det har varit en utmaning att hitta platser för de mottagna barnen och många platser har fått köpas externt.
• En IT-satsning påbörjades under hösten för att standardisera dokumentationen, öka tillgängligheten och rättssäkerheten i handläggningen inom alkoholhandläggning. Det har lanserats en ny webblösning där tillståndshavare själva kan administrera vissa 
delar av sitt tillstånd, exempelvis anmäla serveringsansvarig personal, anmäla bolagsförändringar eller kryddning av snaps. Under hösten utarbetades en systemförvaltningsplan och en dokumentation av verksamhetssystemet Alk-T inom ramen för kommunens övergripande arbete med att strukturera systemförvaltningen och dokumentationen av olika verksamhetssystem.
• Ett nytt avtal med Nacka kommun har undertecknats för att möjliggöra att socialnämnden genom Nacka kommuns gruppverksamhet kan erbjuda stöd för barn till föräldrar med missbruksproblem, barn till separerade föräldrar, barn till föräldrar med psykisk ohälsa och föräldrastöd för separerade föräldrar.

Nyckeltal

Some description