Teknisk nämnd

Tekniska nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden: trafik, renhållning och snöröjning, kommunalt vatten och avlopp samt gatu- och parkfrågor. Nämndens ansvar innefattar drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA-verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs- och parkmark. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler

Some description

Måluppfyllelse

   

Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 En hållbar kommun

 

 

 

Antalet anslutna kunder till kommunens VA-nät ska öka.

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt då 193 nya fastigheter anslutits till kommunens VA-nät. Målvärdet var satt till 300 nya fastigheter under 2015.Some description

Minskad andel uppvärmning av kommunens verksamhetslokaler med fossila bränslen (olja).

 

Målet bedöms som uppfyllt då fyra oljepannor (motsvarande 17 %) ersatts med mer miljövänliga alternativ. Målet var att minska andelen med tio procent (2 stycken).


Some description

 Resurshushållning

Andel bruna tunnor för matavfall ska öka.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Antalet bruna tunnor har ökat med 825 stycken. Dock var målvärdet 1 000 nya matavfallskärl under 2015 och därför kan inte målet bedömas som helt uppfyllt trots en positiv trend.


Some description

 

Ekonomiskt resultat

Vatten och avlopp samt Renhållning redovisas separat och ingår inte i kommunens resultat. Dessa verksamheter balanserar sina resultat inom verksamheten.

Drift
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet är överlag i balans med budget, då avvikelserna är av engångskaraktär eller oförutsägbara. Verksamheterna visar ett budgetöverskott om 1,5 mkr, vilket innebär ett överskott på 7,0 procent. Överskottet beror på en budgetteknisk överfinansiering som är felaktigt fördelad, men påverkar inte kommunens resultat. Med hänsyn tagen till detta visar verksamheten ett budgetunderskott på 1,4 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på kostnader för avtalsreglering av elkostnad avseende hela Värmdö kommun.
VA-verksamheten redovisar ett överskott på 1,7 mnkr, vilket är 7,0 mkr bättre än budgeterat resultat. Den positiva budgetavvikelsen beror i huvudsak på att utfallet för kapitalkostnader är lägre än budgeterat. Kapitalkostnaderna påverkas av att VA-utbygganden går långsammare än beräknat på grund av brist på lagakraftvunna detaljplaner samt med anledning av förändrad redovisningsprincip.
Renhållningsverksamheten redovisar ett underskott om 10,9 mkr, vilket är 3,8 mkr sämre än budgeterat resultat. I huvudsak beror budgetavvikelsen på en obalans mellan taxeuttag och verksamhetskostnader.

Some description

Investeringar
Den skattefinansierade verksamheten har investerat för 107,0 mnkr. Bland de större posterna kan Farstavikensskola/Kvarnbergsskolan, energiåtgärder, reinvesteringar i fastigheter samt utbyggnad av gång- och cykelvägar nämnas. Den taxefinansierade verksamheten har investerat 81,9 mnkr, främst i Kretsloppscentralen i Kil samt utbyggnad av VA-ledningar inom områdena centrala Gustavsberg, Stavsnäs by, Brunnsvägen samt Torshällsvägen, Hemmesta.

Årets viktiga händelser och beslut

• Större pågående byggprojekt är Farstavikens skola/Kvarnberget, ny reservkraft för Skogsbo, Djurhemmet och Gustavsgården, samt installation av brandlarm i flera verksamhetslokaler.
• Beslut om strategisk partnering avseende byggprojekt är antaget.
• Mölnviks förskola färdigställdes under januari.
• Om- och tillbyggnad av Djurö sporthall är färdigställd.
• Huvudledningsutbyggnad samt GC-väg mellan Brunn och Kulla har startat under året.
• Under året har VA-utbyggnad skett i 
Stavsnäs, Torshäll och Fladen
vägen.
• Hemmesta och Södernäs reningsverk är nedlagda och avloppet pumpas nu till Käppala.
• Utbyggnad av dagvattendammanläggning för framtida ombyggnad av Brunns centrum samt pendelparkering är under färdigställande.
• Stavsnäs och Djurö vattenverk, med tillhörande råvattentäkter, är avställda och ersatta med Stockholmsvatten.
• Utredning om Telegrafholmens reningsverk pågår och fortsätter under 2016.
• Ny beläggning har lagts på Skärgårdsvägen och Skeviksvägen.
• Fyra busshållplatser har tillgänglighetsanpassats.
• Lekplatsbesiktningar är gjorda under året och upprustning av lekpark på Djurö är färdigställd.
• Ny sopmaja och nytt sopskjul är uppfört på Nämdö.

Nyckeltal

Some description