Utbildningsnämnd

Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för följande verksamhetsformer:

• förskola och annan pedagogisk verksamhet

• fritidshem och fritidshemsverksamhet i familjedaghem

• förskoleklass, grundskola och grundsärskola

• gymnasieskola och gymnasiesärskola

Egen regi-verksamheterna består av de listade verksamheterna, utom gymnasiesärskola, samt kost inom förskola/skola.

Some description

Måluppfyllelse

   

Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 Omsorg och trygghet

 

 

 

Eleverna och barnen ska känna sig trygga i skolan/förskolan och uppleva att skolan/förskolan medvetet motverkar mobbning och andra former av kränkningar.

 

Målet är delvis uppfyllt. Sex indikatorer har ökat från föregående år. En har minskat och en är oförändrad.


Some description

 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Elevernas och barnens kunskaper ska öka.

 

Målet är inte uppfyllt. En indikator har ökat, fem har minskat och två är oförändrade från föregående år.


Some description

Eleverna och barnen ska ges studiemotivation genom handledning av kunniga och behöriga lärare.

 

Målet är delvis uppfyllt. Sex indikatorer har ökat, tre har minskat och två är oförändrade från föregående år. 


Some description


Ekonomiskt resultat


Drift
Utbildningsnämndens nettokostnader uppgår till 1 048,8 mnkr och visar överskott mot budget med 10,5 mnkr vilket motsvarar 1,0 procent av årets budget.
Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till skolor visar sammanlagt ett överskott om 13,0 mnkr, vilket motsvarar 1,2 procent av budget. Budgetavvikelserna för nämndens finansieringsdel förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, att utfallet 
för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.
Egen regi verksamhet redovisar ett underskott mot budget på -4,4 mnkr vilket motsvarar 0,5 procent av budget. I stort sett alla verksam-
heter med underskott har haft för höga personalkostnader i förhållande till intäkter.
Förskolornas underskott (-6,1 mnkr) beror framförallt på lägre intäkter orsakat av färre antal barn än beräknat. Antalet barn är för få i relation till verksamheternas kostnader. Resultatet jämfört med föregående 
års utfall har försämrats med -4,7 mnkr då intäkterna har minskat med -6,5 mnkr och personalkostnaderna är i stort sett oförändrade.
Grundskoleverksamheten redovisar sammanlagt ett underskott om -2,0 mnkr. I årets resultat ingår 
intäkter (8,5 mnkr) för statsbidrag och anslag från nämnden som inte fanns föregående år. Personalkostnaderna 
ökar på grund av löneökningar och fler anställda. Verksamheternas kostnader är inte fullt ut anpassade till dess intäkter.
Gymnasieverksamheten redovisar sammanlagt ett överskott om 1,4 mnkr där Värmdö gymnasium redovisar ett överskott mot budget med 2,5 mnkr och Gustavsbergs gymnasium ett underskott med -1,1 mnkr. Det är en resultatförbättring med 
6,1 mnkr jämfört med förra året, 
vilket beror på både högre intäkter och lägre kostnader.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• Utbildningsnämnden har under 2015 genomfört verksamhets-
besök i förskolor/skolor med 
temat IKT (informations- och kommunikationsteknik). Nämnden har under året bland annat beslutat IKT-plan, plan för att öka nyanländas måluppfyllelse, rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi, nya riktlinjer för arbetet mot kränkande 
behandling, skolskjuts samt barnomsorg på obekväma arbetstider.
• Under hösten har antal asylsökande 
i Sverige ökat stort. Förvaltningen har inlett arbetet med att implementera planen för att öka nyanländas måluppfyllelse och förberett organisationen för nya lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2016.
• Skolinspektionen har under hösten 2015 genomfört regelbunden tillsyn i Värmdö kommun. Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i Sverige för att se att den följer lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Skolinspektionens tillsyn ger huvudmannen goda förutsättningar för arbetet med att säkerställa en god utbildning i en trygg miljö där alla elever når minst godkänt i alla ämnen.
• Två förstudier har genomförts under året, en om olovlig och oroväckande skolfrånvaro och en om tilläggsbelopp och kommungemensamma resursgrupper. Båda studierna omfattar såväl kommunala som fristående skolor. Ett utvecklingsarbete med utgångspunkt i de identifierade områdena pågår i dialog med skolorna.
• En genomlysning har genomförts av två kommunala skolor, Farsta-vikens skola och Gustavsberg gymnasium för att undersöka styrning och ledning i verksamheterna.

Some description

Nyckeltal

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg har minskat med 14 barn jämfört med föregående år och uppgår till 2 527. 74 procent av barnen går i Värmdös kommunala verksamhet och 26 procent går i fristående verksamhet. Andelen som går i Värmdös kommunala förskolor har därmed minskat med 3 procent. Antal grundskoleelever fortsätter att öka och uppgår till 6 053. Det är en ökning med 112 jämfört med förra året. 2015 gick 75 procent av grundskoleeleverna i Värmdös kommunala skolor, 23 procent gick i friskolor och 2 procent gick i kommunal skola i annan kommun. Andelen elever som gick i Värmdös kommunala skolor är därmed oförändrad jämfört med 2014 och 2013. Antal gymnasieelever från Värmdö har ökat med 17 elever och uppgår till 1 543. Ökningen är ett trendbrott efter flera år med minskat antal elever. Av dessa går endast 15 procent i någon av Värmdös kommunala skolor.