Vård- och omsorgsnämnd

Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för vård och omsorg för personer med funktionshinder och äldreomsorg. Dessutom ingår att bevaka att de vårdgivare som finns inom Värmdö kommuns produktion planerar, leder och kontrollerar sin verksamhet så att kravet på god vård och hälsa upprätthålls.
Nämnden har inte antagit några effektmål för 2015. Därför kan ingen måluppföljning göras.

Ekonomiskt resultat


Drift
Resultatet för nämnden blev -40,2 mnkr, vilket innebär ett underskott på 10,4 procent. Underskottet är främst fördelat mellan Biståndsavdelningen (finansiering) -16,7 mnkr och Vård- och omsorgsavdelningen (utförare i egen regi) -22,2 mnkr.
Funktionshinders underskott beror 
till största delen på fler och dyrare externa placeringar. Anledningen till de köpta platserna är dels att Värmdö kommun inte har platser i den utsträckning som krävs för det behov som föreligger och dels att vissa brukare kräver speciallösningar utifrån sin problematik. För äldre beror avvikelsen främst på högre kostnader för särskilt boende, men även lägre intäkter än budgeterat till följd av färre sålda platser till andra kommuner. Åtgärder för budget i balans påbörjades sommaren 2015 då placeringar sågs över, beslut omprövades och möjlighet erbjöds för brukare att flytta ”hem” från externa placeringar. 
Köp av platser sker nu med stor kostnadsmedvetenhet.
Verksamheter i egen regi med det största underskottet är hemtjänst och särskilt boende. Den största orsaken till avvikelsen i dessa verksamheter är högre personalkostnader som avviker med -11,9 procent mot budget. Knappt hälften av avvikelsen för personalkostnader utgörs av kostnader för bemanningsföretag. Antalet sommargäster har successivt ökat de senaste åren och även under 2015. Hemtjänsten har använt fler sommar-
vikarier och bemanningsföretag för att möta de ökade behoven.

Some description

Investeringar
Under året har det investerats 0,6 mnkr i nya sängar på de särskilda boendena Gustavsgården och Slottsovalen. På Djuröhemmet har det investerats i nytt trygghetslarm för 0,5 mnkr.

Årets viktiga händelser och beslut

• Nämnden har beslutat om att inrätta ett pensionärsråd och ett råd för funktionshinder.
• Arbetssättet vid biståndsbedömning för personer med funktionsnedsättning har utvecklats under året. En rättssäker och skyndsam handläggning av god kvalitet med kunden i fokus utifrån nu gällande rättspraxis är prioriterat. Barnperspektivet är nu mer tydligt beaktat i utredningarna än tidigare. Enligt nämndens nya riktlinjer beaktas även andra aspekter vid utredning och beslut såsom närhetsprincip och normalisering.
• Under året har en eftersläpning vid ärendeuppföljning åtgärdats.
• Den nya gruppbostaden i Mörtnäs invigdes i april. Verksamheten drivs av Attendo och rymmer sju bostäder.
• Kommunen har tagit över hälso- och sjukvårdsansvaret för personer med insatser enligt LSS och startat ett HSL-team bestående av arbetsterapeuter, sjuksköterskor m fl.
• Biståndshandläggarna har utbildats i bland annat relevant lagstiftning, demens ABC för handläggare, psykiatri och i bemötande. Förvaltningen har arbetat aktivt med att utveckla individuella mål som skall vara uppföljningsbara för alla beslutade insatser.
• Uppföljning av de utförare som har tillstånd att utföra hemtjänst i kommunens kundvalssystem har slutförts och visar på generellt god kvalitet.
• Upphandling av driften av särskilt boende för äldre på Slottsovalen och drift av särskilt boende, tillfälligt boende samt demensdagvård på Ljung har slutförts. Aleris Vård- och Omsorg driver nu Slottsovalen och Attendo Sverige AB driver Ljung. Avtalstiden är sex år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.
• En genomlysning av IKT-området inom äldreomsorg har genomförts och vård- och omsorgsnämnden beslutat att en IKT-strategi ska tas fram.
• För tidsregistrering inom hemtjänsten infördes tidsregistreringsprogrammet Phoniro under våren. Under 2015 har hemtjänstens utförda timmar följts upp noga mot antalet beviljade timmar. I december 2015 gjordes en återbetalning av delar av utbetald schablonersättning jan-april från hemtjänsten till myndighet.
• En översyn av hemtjänstverksamheten har påbörjats i syfte att öka likformigheten och samarbetet mellan de två hemtjänstenheterna, vilket i sin tur ska leda till en effektivare och mer flexibel verksamhet.
• Antalet boende med fastställd demensdiagnos har ökat under de senaste åren. Gustavsgården och Djuröhemmet har för närvarande 44 demensplatser men nästan dubbelt så många boende med demensdiagnos.
• Kvalitetshöjande åtgärder som införande av hotellås, nytt larmsystem och telefonväxel liksom införande av BPSD-register och kvalitetsledningssystem har genom
förts under året i särskilda boenden. 
Utbildningar inom fallprevention, 
Demens ABC, NPÖ och person-
centrerad vård har genomförts.
• I socialstyrelsens undersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen” fick samtliga av särskilda boenden för äldre och hemtjänst höga betyg. Djuröhemmet hade bäst resultat av samtliga särskilda boenden i kommunen.

Nyckeltal

Some description