Värmdö kommuns styrsystem

Värmdö kommun ska styras långsiktigt och genomtänkt mot Vision Värmdö 2030. Vision 2030 är kommunens grundläggande styrdokument och utgör grunden för kommunens styrmodell, som ska bidra till att kommunens resurser prioriteras på rätt sätt.

Utifrån visionen fastställer fullmäktige inriktningsmål vid början av varje ny mandatperiod, vilka ska avspeglas i den budget fullmäktige årligen fastställer samt vara ledstjärna 
för nämndernas arbete. Utifrån inriktningsmålen fastställer respektive nämnd och kommunstyrelsen effektmål, som ska bidra till att inriktningsmålen uppfylls. Effektmålen beslutas årligen i respektive nämnds detaljbudget. Förvaltningen fastlägger sedan indikatorer för att mäta måluppfyllelsen. Därigenom skapas en röd tråd från visionen till indikatorer.

Some descriptionBudgetprocess

Budgetprocessen verkar för att koppla samman mål och medel inom respektive verksamhetsområde. Av denna anledning är arbetet med mål och budget centralt i styrningen av kommunens verksamheter liksom i planeringen av kommunens arbetsår.
Budgetprocessen startar under våren med att kommundirektören lämnar förslag till budget för nästkommande år. Sedan pågår det politiska arbetet som utmynnar i majoritetens respektive oppositionspartiernas förslag till budget. Kommunfullmäktige beslutar om rambudgeten för nästkommande år under hösten. Den övergripande budgeten preciseras därefter av respektive nämnd genom antagande av detaljbudget och prioriteringar i verksamhetsplaner för det kommande året. Verksamhetsåret avslutas med en verksamhetsberättelse där analyserna ligger till grund för nästkommande års planering.
Kopplat till budgetprocessen finns även en återrapportering som omfattar kvartalsvisa ekonomiska avstämningar och fortlöpande uppföljningar mot mål och ekonomiska ramar.
En gemensam styrmodell har tagits 
fram för att säkerställa att uppföljning och analys av resultat även utgör underlag för kommande planering och prioritering av mål och medel. Styrmodellen kan illustreras av nedanstående figur.

Some description

Internkontroll

En politiskt styrd organisation, som den kommunala, med ett brett spektra av verksamheter och processer ställer krav på kvalificerad styrning och god uppföljning. Internkontroll är en del i detta och handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.
Syftet med internkontroll i Värmdö kommun är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.
Respektive nämnd har i uppdrag att upprätta en riskbaserad internkontrollplan inom sitt verksamhetsområde. Uppföljning av planen sker inom respektive nämnd. Årligen ska även en internkontrollrapport överlämnas till kommunstyrelsen, som har en samordnande roll och det övergripande ansvaret inom internkontroll gentemot övriga verksamheter. 
För det fall en internkontrollplan identifierar risker inom en verksamhet ska förslag till åtgärder tas fram och följas upp.

Vision Värmdö 2030 – Skärgårdens mötesplats

Kommunfullmäktige antog 2009 en vision för hur kommunen ska se ut år 2030; Vision Värmdö 2030. Visionen är utgångspunkten för den långsiktiga verksamhetsplaneringen och styrningen i kommunen.
Vision 2030 utgår från fem teman:
• Vi möter framtiden
• Naturens lugn möter ett pulserande lokalt samhälle
• Vi möter varandra med öppenhet och delaktighet
• Morgondagens företagande möter ett anrikt kulturarv
• Värmdö möter Stockholm, Sverige och världen

Some descriptionSkärgårdens mötesplats

Värmdö är skärgårdens mötesplats. Här möter vi framtiden genom att ligga i framkant för den nödvändiga omställningen till långsiktig hållbarhet. Vi använder förnybar energi, har moderna och miljövänliga transporter och bygger kretsloppsanpassat. Vi vågar pröva nya lösningar.
I Värmdö möter naturens lugn ett pulserande lokalt samhälle. Naturen är tillgänglig för alla och det finns ett rikt rörligt friluftsliv. Vi värnar orörd natur, samtidigt är det nära mellan täta lokala samhällen. Värmdö är en plats för möten mellan människor. Här finns många mötesplatser. Tolerans, öppenhet och mångfald skapar grunden för möten mellan olika människor – yngre och äldre, kvinnor och män, nya och infödda svenskar. Politiken bygger på delaktighet och dialog mellan medborgare och valda.
Vi har ett anrikt kulturarv som möter och ger styrka åt morgondagens företagande. Här finns traditioner som förs vidare till framtidsbranscher som ekologisk turism, kunskapsnäring, miljöteknik och kultur. Här finns kreativt skapande, livskraftigt företagande och utbildning av hög klass. Värmdö är en del av Stockholmsregionen, Sverige och världen. Vi är nära storstaden samtidigt som vi erbjuder ett självständigt alternativ till den. Kommunikationer till och från Värmdö är effektiva och klimatsmarta. Vi engagerar oss i Östersjöfrågorna – vattenkvaliteten är en gemensam resurs för alla länder runt Östersjön, liksom havsmiljön allmänt. Våra livskraftiga lokala samhällen är en del av en global värld.

Politisk inriktning för mandatperioden

För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige beslutat om sex inriktningsmål utifrån Vision 2030. Dessa inriktningsmål anger riktningen för arbetet i de politiska nämnderna.
Värmdö kommun har både en ny nämndorganisation och en ny förvaltningsorganisation från och med 2015. Detta har inneburit en del förändringar av ansvarsområden, nya nämndpresidier, nya chefer med mera. Till följd av förändringarna har två nämnder, vård- och omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden, inte antagit några effektmål för 2015 och därmed har ingen måluppföljning skett. Vidare har inte samtliga effektmål följts upp då indikatorer eller mätning i vissa fall har saknats. Därmed är det färre effektmål som stödjer inriktningsmålen än normalt och måluppfyllnaden avseende inriktningsmålen blir således lägre. Dock är inriktningsmålen avsedda för hela mandatperioden och kan därmed fortfarande uppfyllas till 2018.
Siffrorna i cirkeldiagrammen visar måluppfyllelsen för det totala antalet effektmål för respektive inriktningsmål. Gröna och gula fält signalerar att kommunen antingen helt uppnått 2015 års målsättning alternativt att utvecklingen gått i önskvärd riktning, men inte nått hela vägen fram till en fullständig måluppfyllelse. Röda fält i diagrammen visar att målet inte har uppnåtts. Gråa fält innebär att måluppfyllelsen inte har kunnat bedömas eftersom en mätning inte har kunnat genomföras för 2015. Ljusgröna fält markerar en positiv trend för indikatorer som valts för de inriktningsmål som kommunstyrelsen inte antagit effektmål för. Indikatorerna ska följa upp kommunstyrelsens övergripande ansvar för respektive inriktningsmål.
Flera av nämnderna och kommunstyrelsen har valt att anta effektmål som sträcker sig över hela mandatperioden. Det innebär att de är mer långsiktiga och därmed bör inte alla nås redan det första året. Det innebär att ett mål, som sträcker sig över hela mandatperioden, som är delvis uppnått, är ett bra resultat. Det visar på en positiv utveckling som kommer leda till att målet i slutet av mandatperioden kan komma att bli uppfyllt. I vissa fall har nämnden skapat interna delmål för denna typ av mål. I de fallet bedöms målet vara helt uppfyllt om delmålet uppnåtts för respektive år.

Some description

Some descriptionEn hållbar kommun

Vi ska ge förutsättningarna att utveckla Värmdö kommun, så att en omställning till en mer hållbar livsstil kan underlättas. Vi vill skapa ett modernt samhälle som i alla aspekter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer framåt.
Värmdö kommun ska vara attraktiv och berikande att vistas och arbeta i. Vi vill erbjuda en livskraftig skärgårdskommun där naturens lugn möter pulserande lokala samhällen, där vårt kulturarv tas tillvara.
För 2015 uppnår Värmdö kommun, helt eller delvis, sex av elva effektmål som syftar till att uppnå inriktningsmålet en hållbar kommun. Två effektmål har inte följts upp för år 2015 medan tre effektmål inte är uppfyllda. För att nå inriktningsmålet krävs insatser inom många olika områden. Följande är exempel på aktiviteter som genomförts under 2015.
För att främja en ökad pendling med cykel och kollektivtrafik har särskilda satsningar gjorts på utbyggnad av gång- och cykelvägar samt infartsparkeringsplatser. Under 2015 har drygt sex kilometer gång- och cykelväg påbörjats och till viss del färdigställts. Dessutom har 36 infartsparkeringsplatser färdigställts och 80 påbörjats med närhet till kollektivtrafik.
Arbetet med att ansluta fler fastigheter till det kommunala VA-nätet är en viktig del av kommunens arbete med att minska övergödning och skydda grundvattentäkterna samt bidra till en levande kust och skärgård. Under året har avloppsinventeringarna tredubblats jämfört med föregående år och 697 avlopp inventerades under 2015. Cirka 90 procent av de inventerande avloppen medförde krav på åtgärd.
Utbildning av nattvandrarvärdar skedde under våren 2015 med drygt 20 deltagare där syftet med utbildningen var att ge kunskap om bland annat alkohol- och drogsituationen bland ungdomar.
Krognäring, vaktbolag, polis och Värmdö kommun samverkar för att uppnå målen att minska krogrelaterat våld. För att uppnå detta används metoder som Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot knark.

Some descriptionInflytande och dialog

Demokrati och brukares påverkan i Värmdö kommun ska utvecklas och därmed ge ett ökat inflytande, bland annat genom olika former av dialoger, möjlighet till medborgarförslag samt att ställa frågor när kommunfullmäktige sammanträder.
Ungdomars och unga vuxnas inflytande ska öka och följas upp. Mellan kommunen och olika intressegrupper ska samverkan vara stark och förbättras kontinuerligt.
För 2015 uppnår Värmdö kommun tre av fyra målsättningar helt eller delvis vad gäller inriktningsmålet inflytande och dialog. Ett effektmål har inte följts upp för 2015. Inriktningsmålet har ett särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna vars inflytande bland annat skett genom tolv dialoger som genomförts inom ramen för arbetet med ungdomsdialog. Dialogerna har bland annat genomförts i samband med utredningen kring framtidens mötesplatser för unga, utvecklingen av centrala Gustavsberg samt utvecklingen av området Ingarö-
krysset.
Inom ungdomsarbetet har fokus under 2015 varit att inkludera ungdomar i det ordinarie påverkansarbetet, i direkt anslutning till aktuellt projekt. Dessutom har en hearing genomförts mellan ungdomar och politiker utsedda av kommunstyrelsen. Hearingen behandlade följande frågeställningar: bostäder för unga, reflexsnurror för att skapa trygghet på busshållplatser och ökad trygghet i Gustavsbergs centrum.
På kommunens hemsida har medborgarna också möjlighet att lämna e-förslag som andra invånare kan stödja. Under 2015 inkom tolv 
e-förslag, en ökning från föregående år. Ett av förslagen, som handlade om bildandet av Ekedalsskogens naturreservat, fick fler än 500 underskrifter och behandlades därmed av kommunfullmäktige. Förslaget remitterades till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Some descriptionOmsorg och trygghet

I Värmdö kommun ska social hållbarhet vara grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska stöttas på bästa möjliga sätt. Värmdö kommun ska i sina verksamheter och tjänsteskrivelser beakta ett barnperspektiv.
Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälso- och 
friskvård. Alla omsorgsalternativ i 
Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet 
och anpassas efter individuella önskemål.
Värmdö ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, 
religion eller sexuell läggning ska känna 
sig trygga och säkra.
För 2015 uppnår Värmdö kommun delvis två av tre målsättningar avseende omsorg och trygghet. Kommunstyrelsen har inte antagit något effektmål för detta inriktningsmål. Dock har två indikatorer valts ut för att följa upp det övergripande ansvar som styrelsen har för säkerheten och tryggheten. Indikatorerna bidrar till en bredare uppföljning av måluppfyllelsen för föreliggande inriktningsmål.
Medborgarnas upplevda trygghet mäts inom ramen för SCB:s medborgarundersökning och 2015 års resultat är högre än föregående år och genomsnittet för riket. Kommunens trygghet och säkerhet mäts inom ramen för SKL:s öppna jämförelser. 2015 års resultat visar också det på en mindre förbättring från föregående år.
För att nå inriktningsmålet krävs insatser inom flera områden. Följande är exempel på aktiviteter som genomförts under 2015.
Under 2015 har Värmdö bibliotek och ungkulturhuset Gurraberg arbetat för att hbtq-certifieras av RFSL. Syftet är att höja medvetenheten och synliggöra normer samt säkerställa att 
alla besökare ska bemötas likvärdigt. Certifieringen innebär att personalen i verksamheterna har utbildats i hbtq-frågor och normkritik för att kunna erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett likvärdigt bemötande av besökare.
Att ha aktuella styrdokument på plats är viktigt för att skapa likvärdighet i verksamheter. Under året har bland annat nya riktlinjer för hantering av kränkande behandling i förskola/skola antagits, liksom en ny jämställdhetsplan med tillhörande lönekartläggning för Värmdö kommun.
I maj 2015 antogs arbetsordningen för Trygghetsrådet i Värmdö kommun. Trygghetsrådet är ett samverkansorgan där kommunen, andra myndigheter, nyckelorganisationer och 
företag samverkar kring det förebyggande arbetet kring brott, alkohol, narkotika, doping och tobak samt andra trygghetsskapande åtgärder.

Some descriptionLivslångt lärande för livet och arbetslivet

Alla Värmdös invånare, oavsett ålder, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera sina medborgare till att höja och utveckla sin kompetens, i förhållande till arbetsmarknaden, för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv.
Eleverna ska erbjudas en kreativ skola som skapar bra förutsättningar för lärande, med utbildningar av hög kvalité. En skola som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.
För 2015 uppnår Värmdö kommun delvis två av fyra målsättningar avseende livslångt lärande för livet och arbetslivet. Kommunstyrelsen har inte antagit något effektmål för detta inriktningsmål. Dock har två indikatorer valts ut för att följa upp det övergripande ansvar som styrelsen har kommunens verksamhet. Indikatorerna bidrar till en bredare uppföljning av måluppfyllelsen för föreliggande inriktningsmål.
Medborgarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på mäts inom ramen för SCB:s medborgarundersökning. Värmdö kommuns resultat för 2015 är både en förbättring från föregående år och högre än genomsnittet för riket. Kommunens företagsklimat mäts inom ramen för SKL:s öppna jämförelser i samverkan med Stockholm Business Alliance. Värmdös resultat för 2015 innebär att kommunen står för den tredje största förbättringen av samtliga deltagande kommuner.
För att nå inriktningsmålet krävs insatser inom flera områden. Följande är exempel på aktiviteter som genomförts under 2015.
Värmdö kommun deltar i SKL:s satsning på matematik, PISA 2015 som omfattar samtliga nivåer i kommunen som ansvarar för grundskolans verksamhet. En del av arbetet är att öka förståelsen och förtroendet mellan de olika ledningsnivåerna i kommunen, då det är vetenskapligt klarlagt att förtroende och höga förväntningar i alla led är förutsättningar för att kunskapsresultaten ska öka. Kommunens arbetsgrupp i projektet har anordnat olika kompetenshöjande insatser för kommunens matematiklärare, samt fått deras hjälp med fördjupade analyser av de nationella provresultaten, som har legat till grund för förslag på framtida insatser i ämnet.
Ungdomsstipendiet ”Idébanken” har omformats och bytt namn till ”Snabb slant”. Stipendiet riktar sig till ungdomar i åldern 13-25 år som vill prova på att planera, driva och genomföra projekt. Den sökande tilldelas också en coach. Kravet för att kunna ansöka om bidrag är att 
arrangemanget är öppet för unga på Värmdö samt alkohol- och drogfritt. Marknadsföringen av Snabb slant har resulterat i att cirka 20 projekt, för och med unga, genomförts under året, alltifrån musikfest och utställningar till nattbandy och LAN.

Some description

Ledarskap och 
medarbetarskap

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenten är grunden för vårt uppdrag.
Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa en gemensam kultur som inger mod, öppenhet och engagemang. Det i sin tur möjliggör för ständiga förbättringar. Ett tydligt och moget ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling.
Värmdö kommuns personal, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och utvecklar verksamheter. Medarbetarna ska få ett aktivt och bra stöd från chefer och ledare för att de ska kunna uppnå ett engagerat och delaktigt medarbetarskap i en god och utvecklande arbetsmiljö. Värmdöborna kan därmed få bästa möjliga service och goda insatser i 
livets alla skeden.
För 2015 uppnår Värmdö kommun, helt eller delvis, båda effektmålen som syftar till att uppnå inriktningsmålet ledarskap och medarbetarskap. För att nå inriktningsmålet krävs olika insatser. Ett gott ledarskap är en förutsättning för att få engagerade medarbetare som uppfattar kommunen som en attraktiv arbetsgivare. För att uppnå detta har under 2015 en rad aktiviteter och utbildningar genomförts.
Inom ramen för Ledarakademin genomför kommunen årliga utbildningar för ledare inom arbetsmiljö, arbetsrätt, samverkan, lönebildning samt rekrytering. Under 2015 har två nya utvecklingsinsatser för chefer genomförts; Klart ledarskap för erfarna ledare samt Utvecklingsprogram för nya chefer.
Utöver utbildning för ledare har personalavdelningen arbetat fram strategier och aktiviteter inom följande områden, som identifierats som viktiga för att skapa en attraktiv arbetsplats: anställningsvillkor, ledarskap, medarbetarskap, kultur, hälsa och friskvård, rekrytering och introduktion, utveckling samt avveckling samt intern och extern kommunikation - bilden av Värmdös arbetsgivarvarumärke.

Some descriptionResurshushållning

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ansvara för effektiva arbetssätt samt utveckla smarta och kvalitetssäkrade rutiner med löpande uppföljning. De ska också tillsammans se till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.
Kommunen ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning, med lägsta möjliga skatter och avgifter för Värmdöborna, med bibehållen god kvalité i välfärd och omsorg. Kommunen ska även följa 
direktiv om cirkulär ekonomi för EU.
  Värmdö kommuns naturresurser utgör livsförutsättningarna för människor, djur och växter och kommande generationers möjlighet att nyttja dessa naturresurser och ska ligga till grund för dagens beslut för en hållbar tillväxt med mindre negativ miljöpåverkan.
För 2015 uppnår Värmdö kommun två av tre målsättningar helt eller delvis vad gäller inriktningsmålet resurshushållning. Ett effektmål har inte följts upp för 2015.
Kommunens skulder till kreditinstitut har ökat med 71 miljoner kr till 1 583 mnkr under 2015, det motsvarar en ökning på 4,7 %. Samtidigt har kommunens investeringar utmynnat i att anläggningstillgångarna ökat med 6,3 %. Således har låneskuldens storlek i proportion till värdet av kommunens anläggningstillgångar sjunkit något under 2015.
Den kommunala skattesatsen 2015 var oförändrad jämfört med 2014. Under 2015 beslutade emellertid fullmäktige, i linje med målet att skatten ska sänkas under mandatperioden, om sänkt skatt för 2016.