Balansräkning

Tkr

Not

Kommunen 2015

Kommunen 2014

Koncernen 2015

Koncernen 2014

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

10

12 051

13 860

12 132

13 860

Mark, fastigheter och anläggningar

11

2 499 605

2 369 676

3 355 559

3 218 116

Övervärde på fastigheter

12

7 921

30 788

Maskiner och inventarier

13

49 368

52 087

69 891

53 157

Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen

14

2 837

3 869

2 837

3 869

Pågående nyanläggningar

15

330 415

250 820

345 671

297 949

Finansiella anläggningstillgångar

16

265 588

282 129

57 645

41 118

Summa anläggningstillgångar

 

3 159 864

2 972 441

3 851 656

3 658 857

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

Lager och exploateringsfastigheter

17

105 849

107 060

143 892

145 417

Övriga kortfristiga fordringar

18

259 997

226 858

250 771

214 081

Kassa och bank

 

153 138

76 498

931 581

138 922

Summa omsättningstillgångar

 

518 984

410 416

1 326 244

498 420

SUMMA TILLGÅNGAR

 

3 678 848

3 382 857

5 177 900

4 157 277

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Eget kapital

19

907 330

859 725

1 745 939

985 115

Årets resultat

19

100 059

47 605

113 557

57 887

Summa eget kapital

 

1 007 389

907 330

1 859 496

1 043 002

 

 

 

 

 

 

Avsättningar

 

 

 

 

 

Avsättningar för pensioner

20

218 732

202 922

218 732

202 922

Avsättning för uppskjuten skatt

 

6 087

4 948

Summa avsättningar

 

218 732

202 922

224 819

207 870

 

 

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

21

2 018 575

1 853 056

2 606 943

2 451 022

Kortfristiga skulder

22

434 152

419 549

486 642

455 383

Summa skulder

 

2 452 727

2 272 605

3 093 585

2 906 405

SUMMA EGET KAPITALAVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

3 678 848

3 382 857

5 177 900

4 157 277

 

 

 

 

 

 

STÄLLDA SÄKERHETER

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckningar

 

Inga

Inga

188 195

191 760

 

 

 

 

 

 

ANSVARSFÖRBINDELSER

 

 

 

 

 

Borgensengagemang

23

453 764

454 916

32 615

32 753

 

 

 

 

 

 

Pensionsförpliktelser

24

552 910

568 865

552 910

568 865