Betalningsflödesrapport

Tkr

Kommunen 2015

Kommunen 2014

Koncernen 2015

Koncernen 2014

Den löpande verksamheten

 

 

 

 

Årets resultat

100 059

47 605

113 557

57 887

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 

 

 

 

Avskrivningar

90 674

82 325

119 039

115 709

Fusionsdifferens

52

Avrundningsdifferens

2

Minskning/ökning av avsättningar

15 810

18 151

15 810

18 151

Minskning/ökning av uppskjuten skatt

1 139

2 830

Effekt av avskrivning på uthyrd exploateringsfastighet

-111

-111

-111

-111

Effekt av nedskrivning av anläggningstillgångar

1

-234

-234

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

206 433

147 736

249 488

194 232

 

 

 

 

 

Förändring i rörelsekapital

 

 

 

 

Förändring av fordringar

-33 139

32 835

-36 690

37 247

Förändring av lager och exploateringsfastigheter

1 211

-22 974

1 525

-23 156

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-31 928

9 861

-35 165

14 091

 

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

Förvärv immateriella och materiella anläggningstillgångar

-294 528

-268 912

-311 992

-328 893

Försäljningsinkomster och bidrag materiella anläggningstillgångar

281

16 792

1 709

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-294 528

-268 631

-295 200

-327 184

 

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

Förändring av finansiella tillgångar

471

702 883

1 326

Förändring av långfristig utlåning

20 628

52 996

1 736

757

Förändring av nettolåneskuld

180 122

109 261

187 180

108 889

Nettoinvestering i aktier

-4 087

-70 153

-18 263

240

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

196 663

92 575

873 536

111 212

 

 

 

 

 

Total kassaflöde

76 640

-18 459

792 659

-7 649

Likvida medel vid årets början

76 498

94 957

138 922

146 571

Likvida medel vid årets slut

153 138

76 498

931 581

138 922

Förändring i kassa enligt BR

76 640

-18 459

792 659

-7 649