Kommunen Driftsredovisning

Nämnd/styrelse

Intäkter

Kostnader

Netto

Tkr

Redovisning

Avvikelse

mot budget

Redovisning

Avvikelse

mot budget

Redovisning

Avvikelse

mot budget

Kommunfullmäktige

0

0

6 565

72

6 565

72

Överförmyndarnämnd

-1 218

213

3 754

-558

2 536

-345

Kommunstyrelse

-107 619

14 692

233 021

7 417

125 402

22 109

Utbildningsnämnd

-953 260

24 898

2 002 050

-14 378

1 048 790

10 520

Kultur- och fritidsnämnd

-51 871

89

153 486

10 935

101 615

11 024

Vård- och omsorgsnämnd

-344 325

3 230

769 679

-43 423

425 354

-40 193

Socialnämnd

-122 664

22 370

281 839

-24 639

159 175

-2 269

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

-31 473

8 332

34 493

-3 576

3 020

4 756

Näringslivsnämnd

-27 564

-437

60 714

-1 023

33 150

-1 460

Teknisk nämnd, skattefinansierad

-247 760

32 596

267 569

-31 077

19 809

1 519

Teknisk nämnd, taxefinansierad

-171 110

   9 016

171 110

3 345

0

12 361

Summa nämnder/styrelser
inkl VA och Renhållning

-2 058 864

114 999

3 984 280

-96 905

1 925 416

18 094

Finansiering

-2 184 832

-331

159 356

70 064

-2 025 476

69 733

TOTALT

-4 243 696

114 668

4 143 636

-26 841

-100 060

87 827