Kommunen Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse, Tkr

Netto

    Årets budget

Årets budget

(inkl överföring
av oförbrukade
budgetmedel)

Resterande
budgetmedel

Kommunfullmäktige

Överförmyndarnämnd

Kommunstyrelse

96 911

103 190

345 375

248 464

Utbildningsnämnd

5 025

0

0

-5 025

Kultur- och fritidsnämnd

1 972

3 000

15 953

13 981

Vård- och omsorgsnämnd

1 599

820

1 736

137

Socialnämnd

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd                    

Näringslivsnämnd

Teknisk nämnd, skattefinansierad

107 032

192 300

330 278

223 246

Teknisk nämnd, taxefinansierad

81 989

102 828

246 991

165 002

Summa investeringar

294 528

402 138

940 333

645 805