Övriga tilläggsupplysningar

Kommunens framtida åtaganden för operationell leasing

Tkr

Inom ett år

Inom 2-5 år

Senare än 5 år

Inventarier

2 389

1 892

Lokalhyra

32 525

82 266

2 926

Total leasing                                           

34 914

84 158

2 926

 

Koncernens framtida åtaganden för operationell leasing

Tkr

Inom ett år

Inom 2-5 år

Senare än 5 år

Inventarier

2 476

2 032

Lokalhyra

32 525

82 266

2 926

Total leasing                                          

35 001

84 298

2 926


Totala pensionsåtaganden för Värmdö kommun

Tkr

2015

2014

Kortfristig skuld

 

 

Pensioner, individuell del

40 000

39 795

Särskild löneskatt pensioner individuell del

10 321

9 970

Särskild löneskatt föregående års avsättning

9 696

9 654

Särskild löneskatt på utbetalade pensioner & pensionsförsäkringspremier

6 019

5 669

Delsumma

66 036

65 088

 

 

 

Avsättning

 

 

Avsättning för pensioner exkl. ÖK-SAP, överenskommen särskild

avtalspension

 

173 822

 

160 887

Avsättning pensioner övriga

2 240

2 417

Särskild löneskatt

42 670

39 618

Delsumma

218 732

202 922

 

 

 

Ansvarsförbindelser

 

 

Pensionsförpliktelser intjänade t.o.m 1997-12-31

444 962

457 802

Löneskatt på dessa

107 948

111 063

Delsumma

552 910

568 865

Totala pensionsåtaganden

837 678

836 875

 
Kommunens pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning, utan redovisas som en ansvarsförbindelse. Utbetalningar avseende pensionsförmån som intjänats före år 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och uppgick till 24,9 mnkr (redovisas inte i noten).
Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning eller kortfristig skuld (individuella delen) i balansräkningen. I enlighet med gällande rekommendation om redovisning av särskild löneskatt på pensioner reserveras också löneskatt som en kostnad.
Pensionsåtagande inklusive särskild löneskatt uppgår vid årsskiftet till 837,7 mnkr. Av detta redovisas 66,1 mnkr som kortfristig skuld avseende den s.k individuella delen som utbetalas i mars 2016 (utbetalningen av särskild löneskatt görs i mars nästkommande år), 552,9 mnkr som ansvarsförbindelse inom linjen samt 218,7 mnkr som avsättning.

Till Noter – Kommun och koncern