Redovisningsprinciper

Kommunen

Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagens kapitel åtta samt Lag om kommunal redovisning. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning rekommendationer för kommunsektorns redovisning.
Värmdö kommun följer Rådet för kommunal redovisnings utgivna rekommendationer, förutom nr 13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal eftersom alla hyres-/leasingavtal i redovisningen hanteras som operationella.

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp syftar till att täcka investeringsutgifter för komponenter med olika nyttjandeperioder och bokförs därför initialt som en skuld. I enlighet med gällande praxis samt matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten succesivt utifrån en sammanvägning av avskrivningstiderna för de ingående investeringsobjekten.

Värdering av immateriella och materiella anläggningstillgångar
I Värmdö kommun betraktas en tillgång som anläggningstillgång när livslängden överstiger tre år och 
anskaffningsvärdet överstiger ett halvt prisbasbelopp, 2015 motsvarade 
detta 22 250 kr exklusive moms.
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas generellt som långfristiga poster. Omklassificering till kortfristig post görs för kommande års amorteringar.

Avskrivningar
Avskrivningar på materiella och förvärvade immateriella anläggningstillgångar är beräknade på anskaffningsvärdet med avskrivningstider baserade på beräknad nyttjandeperiod.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna (byggnader och vissa anläggningar) har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig och nyttjandeperioderna för dessa komponenter varierar.
Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger 
till grund för avskrivningen på 
byggnader:
• Stomme o grund 50-100 år
• Stomkomplettering, inneväggar 50-100 år
• El, VS 10-40 år
• Fasad, yttertak, fönster 30-40 år
• Ventilation, S&Ö, hiss 10-20 år
• Inre yttskikt, HG-anpassningar 10-50 år

Kommunens vägar och GC-vägar har indelats i tre komponenter där underbyggnaden har bedömts ha en nyttjandeperiod som är obegränsad och därför inte skrivs av.
• Underbyggnad Obgränsad nyttjandeperiod
• Slitlager 10-15 år
• Belysning 20-30 år

VA-ledningar har inte bedömts innehålla olika komponenter och nyttjandeperioden är därför oförändrad i förhållande till tidigare år.
Införandet av komponentindelning har medfört att avskrivningskostnaden marginellt minskat i förhållande till tidigare år och den engångseffekt som uppstod i själva övergången har bedömts vara så marginell att den inte har beaktats i redovisningen.

Leverantörsfakturor
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men hänförliga till bokslutsåret har i huvudsak skuldbokförts och belastat årets resultat.

Kundfakturor
Kundfakturor utställda före årsskiftet rubriceras som kundfordringar. Om intäkten avser nästkommande år har den periodiserats. Kundfakturor utställda efter årskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har periodiserats och intäkten har gottskrivits bokslutsåret.

Kostnads- och intäktsräntor
Kostnads- och intäktsräntor som kan hänföras till redovisningsåret, men där in-/utbetalning skett efter årsskiftet har periodiserats.

Kommunkoncernen

Värmdös koncern är inte en äkta koncern i aktiebolagslagens bemärkelse men enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla en sammanställd redovisning, här kallad kommunkoncernen, som även innefattar den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform.
De kommunala bolagen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd [K2 eller K3]. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen.
För att skapa jämförbarhet inom koncernen betecknas Värmdö kommun såsom moderbolag och dess bolag såsom dotterbolag. I koncernbokslutet ingår moderbolaget Värmdö kommun och de bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar en röstandel av minst 20%.
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället har förvärvat eget kapital i kommunala bolag eliminerats. Därefter har intjänat kapital räknats in i koncernens eget kapital.
I kommunkoncernen ingår den helägda underkoncernen Kommunhuset i Värmdö AB (se nedan). Tidigare ingick även bolaget Fastigheten Gustavsberg 1:315 AB (100%) som förvärvades under 2014 och såldes i april 2015.
Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bolagen. Alla transaktioner av väsentlig karaktär mellan kommunens och dess bolag har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi.

Aktiebolagsrättslig 
koncern

I december 2013 bildades en aktiebolagsrättslig underkoncern till kommunkoncernen. Bildandet utgör en transaktion under gemensam kontroll och därmed har tidigare redovisade värden på tillgångar och skulder använts även i den nya koncernen.
Koncernredovisningen i den nya underkoncernen har upprättats 
enligt Årsredovisningslagens 7 kap. Koncernbokslutet baseras på respektive branschorganisations värderings- och avskrivningsprinciper.
Alla transaktioner av väsentlig karaktär mellan bolagen har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi.
I december 2015 har 49 procent av aktierna i Värmdö Bostäder AB sålts till Rikshem Bostäder Holding AB till en köpeskilling om 703 mnkr. Förvärv eller avyttring av andelar i företag där det bestämmande inflytandet kvarstår anses vara en transaktion mellan ägarna och skall därför inte redovisas som en vinst i koncernens resultaträkning. Effekten redovisas på koncernnivå enbart i det egna kapitalet som en särskild post, minoritetensintresse.
I december 2015 fusionerades 
tidigare år förvärvade Stavsnäs Vinter-
hamn AB in i Värmdö Hamnar AB.