Resultaträkning och Balansräkning – Renhållning och slam

Resultaträkning

Tkr

Not

2015

2014

Verksamhetens Intäkter

1

71 342

80 228

Verksamhetens kostnader                                   

2

-68 414

-77 786

Avskrivningar

3

-2 928

-2 442

Årets resultat

 

0

0

 

Balansräkning

Tkr

Not

2015

2014

TILLGÅNGAR

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Anläggningstillgångar

4

40 642

39 641

Pågående nyanläggningar

5

691

1 816

Summa anläggningstillgångar

 

41 333

41 457

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Kundfordringar

 

5 294

4 024

Upplupna taxor

6

16 166

5 317

Summa omsättningstillgångar

 

21 460

9 341

SUMMA TILLGÅNGAR

 

62 793

50 798

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Eget kapital

 

Summa eget kapital

 

0

0

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

Förutbetalda intäkter

7

Övriga skulder

8

62 793

50 798

Summa skulder

 

62 793

50 798

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

62 793

50 798