Resultaträkning och Balansräkning – Vatten och avlopp

Resultaträkning

Tkr

Not

    2015

2014

Verksamhetens Intäkter

1

99 769

101 225

Verksamhetens kostnader                                

2

-78 491

-80 744

Avskrivningar

3

-21 278

-20 481

Årets resultat

 

0

0

 

Balansräkning

Tkr

Not

2015

2014

TILLGÅNGAR

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella tillgångar

4

3 189

3 225

Materiella anläggningstillgångar

5

851 575

802 493

Pågående nyanläggningar

6

108 672

99 023

Summa anläggningstillgångar

 

963 436

904 741

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Kundfordringar

 

5 873

15 258

Upplupna taxor

7

4 137

5 849

Summa omsättningstillgångar

 

10 010

21 107

SUMMA TILLGÅNGAR

 

973 446

925 848

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Eget kapital

 

Summa eget kapital

 

0

0

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

Långfristiga skulder

8

343 983

317 618

Kortfristiga skulder

9

6 469

5 393

Övriga skulder

10

622 994

602 837

Summa skulder

 

973 446

925 848

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

973 446

925 848