Resultaträkning

Tkr

Not

Kommunen 2015

Kommunen 2014

Koncernen 2015

Koncernen 2014

Verksamhetens intäkter

1

686 396

644 874

857 507

798 145

Jämförelsestörande poster

2

22 600

7 082

22 600

7 082

Verksamhetens kostnader

3

-2 521 769

-2 434 263

-2 626 165

-2 519 865

Avskrivningar

4

-90 674

-82 325

-119 039

-115 709

Verksamhetens nettokostnader

 

-1 903 447

-1 864 632

-1 865 097

-1 830 347

   

 

 

 

 

Skatteintäkter

5

1 860 795

1 770 058

1 860 795

1 770 058

Bidrag från utjämningssystemen
och generella statliga bidrag

 

6

 

214 969

 

208 532

 

214 969

 

208 532

Avgifter i utjämningssystemen

7

-47 971

-34 959

-47 971

-34 959

Finansiella intäkter

8

5 867

6 742

333

1 299

Finansiella kostnader

9

-30 154

-38 136

-44 234

-54 277

Resultat efter skatter och finansnetto

 

100 059

47 605

118 795

60 306

   

 

 

 

 

Uppskjuten skatt

 

-88

-84

Skatt

 

-5 150

-2 335

Årets resultat

 

100 059

47 605

113 557

57 887

Varav Minoritetens andel

 

-1 744